.
Hogy ne érje szó a ház elejét

A ‘szó’ többes számának két változata van: szók és szavak. Gyakrabban a ‘szavak’ változatot használjuk, ám egyes esetekben a többes szám a ‘szók’ alak is lehet (például a névszók, határozószók, mondatszók összetett szavakban).
Az alakváltozatok közül mindkettő előfordulhat például a következő kifejezésekben: szerelmes szókkal/szavakkal, indulatos szókkal/szavakkal.

Lásd: Magyar nyelvhasználati szótár 2007: 219.AZ OLDAL FELTÖLTÉS ALATT!
Elnézést mindenkitől a ritka frissítésekért, de oly nehezen veszem rá magam a szkennelésre...

absztrakt - elvont, a valóságtól elvonatkoztatott, abból lényeges jegyei révén kiemelt; a valóságban nem érzékelhető, csak gondolati úton felfogott; ilyen értelemben ellentéte a => KONKRÉT. Absztrakt (= elvont) főnév (pl. nagyság, szerelem, vezetés); absztrakt (= elvontsága miatt nehezen követhető) fejtegetés. - Elvi, elméleti, az adott esettel vagy helyzettel nem foglalkozó. Kálmán már azt hitte, hogy egészen absztrakt térre vonul át az értekezés, ott aztán tág a tér, lehet futni. (Jókai) - Az absztrakt festészet, szobrászat lemond a természeti formák ábrázolásáról, a színeket, formákat az alkotó szándékai szerint csoportosítja. | Igei formája az absztrahál: elvon, elvonatkoztat, a lényegest és általánost emeli ki. | Ennek a tevékenységnek az eredménye az absztrakció. - Voltaképp nyelvünk minden szava, fogalma absztrakció: az asztal szót kimondva nem három- vagy négylábú, nem kerek vagy négyzetes lapú, nem kicsi vagy nagy, ilyen vagy olyan színű egyedi tárgyra gondolunk, csak az elvont lényegére. Sok absztrakcióval dolgoznak a tudományok; a matematika és a filozófia kizárólagosan velük, ¤ Latin eredetű szócsalád (abstrahere: 'elhúz, elvon'), választékos és szaknyelvi szók. 

abszurd - képtelen, lehetetlen, esztelen, ésszerűtlen, kivihetetlen, értelmetlen. Abszurd ötlet, abszurd követelmény, abszurd helyzet. - Az abszurd vers és főleg az abszurd dráma (pl. Ionesco, Beckett, Mrozek színmüvei) szándékolt értelmetlenségükkel, furcsa vagy fejtetőre állított logikájukkal a polgári társadalom és az emberi viszonyok eltorzulását érzékeltetik, ritkán és szélsőséges esetben az emberi lét végső értelmetlenségét sugallják. | abszurdum: képtelenség, esztelenség, értelmetlenség. A bírálatod jogos, de abszurdum, amit a helyzet megoldására javasoltál. - Valamit ad abszurdum visz: önmagában helyes gondolatból kiindulva, de túl merev következetességgel haladva értelmetlen végletig ('képtelenségig') jut. A különféle önsanyargatók (fakirok, => REMETÉK) pl. a mértékletesség elvét viszik ad abszurdum. | abszurditás: valaminek képtelen, esztelen, kivihetetlen volta. Nehezen sikerült meggyőznünk őket a tervezet abszurditásáról. ¤ Latin eredetű nemzetközi szócsalád; absurdus tkp. 'fülsértő, süketítő'. Választékos, ill. szaktudományos szavak; mindennapi nyelvezetben magyar megfelelőiket használjuk inkább.

abúzus - visszaélés (hatalommal, vagyonnal, egészséggel), jogtalan eljárás. ...kárátfogja látni ennek ezután is minden ország, aki ezt az abúzust (ti. a politikába való beavatkozást) a klérusnak (= papságnak) megengedi. (Zrínyi) ¤ Latin szó (abusus), rokona az  => ÚZUS. Választékos, nélkülözhető.

ácsi - állj! megállj! hagyd abba! Eredetileg a cigányzenésznek kiáltották a mulatozók, ha új nótát akartak. ¤ Cigány szó; ma már ritkán használatos.

ácsingózik - áhítozik, sóvárog. Attól féltem, hogy megmérgeznek, akik az örökségre ácsingóznak. (Jókai) - Álldogál, ácsorog. A nyáron éjszaka hosszat ott ácsingózott az ablakom alatt. (Kaffka M.) ¤ Nincs köze az => ÁCSI szóhoz; az áhít és ásít igék rokonságába tartozik, mindnyájukban közös a szájtátást érzékeltető á hang. (=> még ÁHÍTATOS). 'Álldogál' értelme másodlagosan fejlődött ki az ácsorog igével való hangzásbeli hasonlóság folytán.

ad acta - csak az ad acta tesz ('elintézettnek tekint, félretesz, többé nem foglalkozik vele') kifejezésben használatos. Nemcsak hivatalos ügyekre vonatkozólag, tágabb értelemben is mondhatjuk: A népies és urbánus írók hajdani ellentéteit ad acta tette a történelem. (=> URBÁNUS) Eredetileg hivatalos iratra jegyzett utasítás volt: 'irattárba teendő'. ¤ A latin kifejezés annyit tesz: 'az elvégzettekhez', azaz az elvégzett, lezárt ügyekhez (teendő); => még AKTA. Hivatalos szó, a választékos stílusban is helye van.

adaptál - átigazít, más célra való alkalmazáshoz átdolgoz, átalakít. Tanfolyamunkon egy új angol nyelvoktatási módszert használunk, de adaptált f őr mában. Regényt színpadra (filmre) adaptál ( = feldolgoz). | adaptáció: feldolgozás, átdolgozás, átírás. A tévéjáték egy sikeres riportregény adaptációja volt. | adapter: műszaki átalakító berendezés, amelynek segítségével egy gép vagy készülék használati körét bővíthetjük. A tévéadapterrel olyan készüléken is vehetjük a második műsort, amelyet eredetileg csak az első műsorra terveztek; a nagyobb filmméretü (6 x 6-os) fényképezőgép megfelelő adapterrel kisfilmhez is használható. ¤ Latin szó (a. m. 'hozzáalkalmaz'), választékos, de nélkülözhető. (Az adapter angol származék; a műszaki nyelvben használatajogos.) - Ne tévesszük Össze az => ADOPTÁL igével!

adekvát - megfelelő, hozzáillő, odaillő. Nevelési céljainkhoz meg kell találnunk az adekvát eszközöket és módszereket. - Kielégítő, kimerítő. Ennek a különös jelenségnek még hiányzik az adekvát tudományos magyarázata. - Egyenértékű. A fordító sokáig kereste az orosz kifejezés adekvát magyar változatát. ¤ Latin eredetű szó (adaequatus a. m. 'valamivel felérő'); a tudományos szaknyelvekben otthonos, egyébként magyar megfelelői jól helyettesítik.

ad hoc [ejtsd: adhok] - rögtönzött, alkalmi; pillanatnyi, ideiglenes. A kunkapitányság egy ad hoc tisztség a székely lakománál. Minden négy-öt vendég közt ül egy kunkapitány, akit a gazda kér föl e tisztségre... hogy a mellette ülőket kínálgassa, kiszolgálja, töltögessen nekik. (Mikszáth) Ad hoc (= rögtönzött, átmeneti) megoldás; ad hoc (= pillanatnyi, nem kellőképp átgondolt) ötlet. ¤ Latin kifejezés (a. m. 'ehhez'), a választékos és tudományos nyelvben fordul elő.

adjunktus - egyetemi, főiskolai oktatókarban a tanársegédnél magasabb, a  => DOCENsnél alacsonyabb beosztás. Orvosi karon a tanszék helyettes vezetője; kórházban a főorvos helyettese. ¤ Latin szó, a. m. 'hozzácsatolt'.

adjusztál - hozzáigazít, felszerel. A bátyja öltönyeit adjusztálták rá ( = átszabatták). - Feldíszít, díszesen csomagol. Szépen adjusztálva szállították az ajándékkosarakat. - Tréfásan: üt, ver. Agyba-főbe adjusztálta a támadót. - Írják agyusztál alakban is, főleg tréfás értelmében. ¤ Latin eredetű német jövevény; bizalmas hangulatú.

adjutáns - segédtiszt, hadsegéd; katonai főtiszt mellé beosztott alacsonyabb rangú tiszt. ¤ A régebbi katonai nyelvből; végső soron latin eredetű (a. m. 'segítő').


adminisztrál - hivatali ügyeket intéz, szervez, kimutatást vezet. Orvos vagyok, gyógyítanom kellene, nem pedig folyton adminisztrálnom. - Jól adminisztrálja magát: érdemi munkája mellett (vagy helyett) ügyeskedéssel, összeköttetések szervezésével stb. igyekszik érvényesülni. | adminisztratív intézkedés: hivatali vagy hatósági lépés; sokszor rosszalló értelemben is mondjuk: Nem adminisztratív ( = formális) intézkedés kell itt, a bajok gyökerét kell orvosolni. | adminisztráció: hivatali ténykedés, ügykezelés, irodamunka; a papírmunkával foglalkozó személyzet; gyakran szembeállítva a termelőmunkával és a munkásokkal. A vállalat a túlduzzasztott adminisztráció miatt veszteséges. - A sajtónyelvben jelent kormányt, kormányzatot is: A Reagan-adminisztráció (az Egyesült Államokban az elnök egyben kormányfő is). A szó ilyen használata magyarul helytelen. | Az irodai munkát végzők az adminisztrátorok. ¤ Latin eredetű szócsaíád, az administrare ('kiszolgál') ige származékai.

adoma - többnyire ismert személyhez kapcsolódó, mulatságos, kerek történet, amely élőszóban terjed, => ANEKDOTA. ...kedves adomákat mesélget, mint asztalbontás után a múlt század öregurai (Kosztolányi). - Adomázik, adomázgat: társaságban adomákat mesél. ¤ Nyelvújítás kori szó, a lakoma mintájára képezték; az anekdotát nem sikerült kiszorítania, de azért maga is él máig kissé régies, jóízű csengésével.

adoptál - örökbe fogad, törvényesen gyermekévé fogad. Adoptálta feleségének első házasságából való gyermekeit. ¤ Latin szó; mondjuk inkább magyarul. - Ne tévesszük össze az => ADAPTÁL igével!

adresszál - címez. Ma főként átvitt értelemben: A fenyegetés nekem volt adresszálva (= nekem szólt, nekem címezték) ¤ Francia eredetű (adresser: 'irányít, címez'), választékos szó.

adu - kártyajátékban a különböző színek (magyar kártyában piros, zöld, tök, makk, francia kártyában pikk, kör, karó, treff) közül az, amely a többi szín erősebb lapjait is üti. Hogy melyik játszmában melyik szín az adu, abban a játszók a játék elején állapodnak meg (=> LICITÁL). => még LETROMFOL. ¤ Francia eredetű szó: a tóul [ejtsd: átu], azaz 'mindenre' (ti. minden lapra rátehető); élőbeszédben adutt formája is gyakori.

Régebbi bejegyzések