.
Hogy ne érje szó a ház elejét

A ‘szó’ többes számának két változata van: szók és szavak. Gyakrabban a ‘szavak’ változatot használjuk, ám egyes esetekben a többes szám a ‘szók’ alak is lehet (például a névszók, határozószók, mondatszók összetett szavakban).
Az alakváltozatok közül mindkettő előfordulhat például a következő kifejezésekben: szerelmes szókkal/szavakkal, indulatos szókkal/szavakkal.

Lásd: Magyar nyelvhasználati szótár 2007: 219.AZ OLDAL FELTÖLTÉS ALATT!
Elnézést mindenkitől a ritka frissítésekért, de oly nehezen veszem rá magam a szkennelésre...

21. Az utánzás eredménye. Utánzat, másolat, hamisítvány; kép, képmás, arckép, fotográfia, rajz, festmény; lenyomat.

22. Minta. Minta, mintalap, mintakép, ősforma, típus; sámfa.
(Ném. Muster, Musterblatt, Musterbild, Urform, Typus.)
Mintáz, formál; mintául szolgál; divatba hoz.

23. Megegyezés. Megfelel, megegyezik, összhangzik; egyetért.
Megegyezés, egyezmény, összhang, egyetértés; megállapodás, szerződés.

24. Egyenetlenség. Egyenetlenség, egyenetlenkedés, véleménykülönbség, nézeteltérés, összekülönbözés. civódás, ellcnkedés, ellenzés, összeférhetetlenség; kutya-macska barátság.
Egyenetlenkedik, összekülönbözik, ellenkedik, ellenez, ellenzékieskedik, civakodik, nem fér meg mással.
Vö. 575.

25. Mennyiség. Mennyiség, halom, halmaz, bucka, hányás, töltés, gát, garmada, domb, vakondtúrás, hangyaboly; csomó, marok, marék, kéve; kalangya, kepe; kereszt; asztag; rend, viliázat; pclrence, rudas, fiók, vontató; boglya; kazal.
Pl. Farakás, szeméthalom, homokbucka, szemétdomb, könyvhalmaz, kőhányás. Az aratás alkalmával a legkisebb kalászrakás: csomó, marok, kéve; több kévéből lesz a kalangya, kepe; több ilyenből kereszt; ebből az asztag.
A szénagyűjtésnél legkisebb egység a rend; viliázat annyi, amennyit egy ember egyszerre fel tud emelni villával; a petrencét, rudast és fiókot már két ember viszi; több ilyenből áll a vontató; ennél is nagyobb halom a boglya; legnagyobb a kazal.
Vö. 37.

26. Fok. Fok, fokozat, határ, mérték.
Fokozatosan, lépésről lépésre.

27. Egyenlőség. Egyenlő; egyenlő fokú, egyenlő rangú, egyenlő állású; egyenlő értelmű, egyenlő képességű, paritásos; egyenletes.
Egyenlőség, paritás, egyensúly, egyenérték.
Felér vele, egyensúlyoz, kiegyenlít, lépést tart.
Vagyok olyan legény, mint te,
Vágok olyan rendet, mint te.

28. Egyenlőtlenség. Felülkerekedik, föléje kerül, túlszárnyal, túltesz rajta, elsőbbsége van, előnyben van, fölénye van, elhagyja, maga mögött hagyja, elébe kerül, lebírja, legyűri, győzi, bírja, másnak fejére nő.
Egyenlőtlenség, felülkerekedés, túlszárnyalás, előny, fölény, elsőbbség.
Egyenlőtlen; túlszárnyaló, felettes, előnyös, fölényes, különb.
Elmarad, lekerül, nem győzi, nem bír versenyezni, nem tud lépést tartani, nem ér föl vele.
Vö. 33. 34.

29. Átlag. Az átlag, középszám, középérték.
Átlag, átlag véve. átlagosan, középszámmal, egyre-másra, nagyjában, megközelítőleg, körülbelül.

30. Kiegyenlítés. Kiegyenlítés, egyenérték, kárpótlás, megtérítés.
Kiegyenlít, megtérít, kárpótol; kiegyenlítődik, felér vele, megtérül.

31. Nagy. Nagy, tetemes, jókora, öreg, jelentékeny; óriási, rengeteg, roppant, szertelen, végtelen, mérhetetlen, beláthatatlan, kiszámíthatatlan.
Pl. Nagy, bármiről mondható: nagy súly, szám, fok, idő, tér, út, űr, türelem stb.
Tetemes összeg, kár. Öreg hiba, harang, betű.
Jelentékeny jövedelem.
Óriási = kiszámíthatatlan, túlságos nagy.
Nagyság, jelentékenység.
Nagyon, igen, igen nagyon, erősen; nagyon, de nagyon; nagymértékben, tetemesen, módfelett, szerfelett, mód nélkül, szörnyen, roppantul, túlságosan, túl-túl, kimondhatatlanul, végtelenül, határtalanul; iszonyú (nagy), rettenetes (nagy), szörnyű (nagy v. kicsiny), borzasztó (szép); csuda (szép) stb., mértéken túl, fölötte.

32. Kicsiny. Kicsiny, kis, kicsike, kicsinyke, csekély, kevéske, törpe, elenyésző, alig számba vehető, csipet, valamicske.
Kicsinység, törpeség. csekélység, kisebbség.
Alig, tél-túl, nehezen, bajosan, feltételesen, semmi körülmények között, kevésbé, kevéssé, kissé; kicsinyenként.

33. Fölény. Fölény, előny, elsőbbség, túlsúly.
Elöljár, vezet, előnyben van, túltesz, kimagaslik, különb nála, túlsúlyban van.
Főképp, főképpen, legfőképp, főleg, kiváltképp, legkiváltképp, különösen, kiválóan, elsősorban, jelesül, nevezetesen, mindenekelőtt, mindenekfölött, leginkább, legelőbb, legelőször, soron kívül.

34. Fejletlenség. Fejletlen, tökéletlen, kezdetleges, satnya, csenevész, éretlen, idétlen, elmaradt, hiányos, hézagos.
Fejletlenség, tökéletlenség, kezdetlegesség, éretlenség, idétlenség, elmaradottság, hiányosság, hézagosság, satnyaság.

35. Növekedés. Nő, növekszik, terjed, tovaterjed, terjeng, elharapódzik, továbbharapódzik.,árad. áradoz, dagad, duzzad, meggyűlik, átcsap, előrenyomul; tért nyer, foglal, hódít; évődik, nőttön nő, feldagad, felduzzad, terpeszkedik, mind nagyobb-nagyobb lesz; felcseperedik.
Gyarapodik, elszaporodik, öregbedik, nagyobbodik, növekedik, szaporodik, bővül, tágul, terjeszkedik, hosszabbodik, szélesedik, mélyül, vastagodik, fokozódik, emelkedik, felpuffad, felfúvódik.
Növekedő, terjedő, terjengő, továbbharapódzó, áradó, dagadó.
Gyarapodó, öregbedő, nagyobbodó, szaporodó, bővülő, táguló, terjeszkedő, hosszabbodó,szélesedő, mélyülő, vastagodó, fokozódó, emelkedő, duzzadó, felpuffadó, felfúvódó.
Növekedés, növés, terjedés, terjengés, továbbharapódzás, terjengősség, áradás, dagadás.
Gyarapodás, öregbedés. nagyobbodás, szaporodás, bővülés, tágulás, terjeszkedés, hosszabbodás, növekvés, szélesedés, mélyülés, vastagodás, fokozódás, emelkedés, duzzadás, felpuffadás, felfúvódás.
Növel, megnöveszt, terjeszt, áraszt, dagaszt, duzzaszt.
Gyarapít, öregbít, nagyobbít, megnöveszt, szaporít, bővít, tágít, kiterjeszt, meghosszabbít, kiszélesít, mélyít, vastagít, fokoz. emel. felpuffaszt, felfúj.
Növesztés, növelés, terjesztés, elárasztás, dagasztás, megnövesztés, felduzzasztás, kitágítás; gyarapítás, öregbítés, nagyobbítás, szaporítás, kibővítés, tágítás, kiterjesztés, meghosszabbítás, megtoldás, szélesbítés, mélyítés, vastagítás, fokozás, emelés, felfújás.
Terjedés, tovaterjedés, elharapódzás, előnyomulás, térfoglalás, növekedés, kiterjeszkedés.

36. Csökkenés. Csökken, leszáll, kisebbedik, fogy, kevesbedik, ritkul, lohad, sorvad, aszalódik, szárad, összeszorul, megrövidül, megkurtul, összelapul.
Lelohad, megcsappan, alászáll. fogy, apad, leapad.
Csökkenés, leszállás, apadás, apály, kisebbedés, kevesbedés. fogyatkozás, ritkulás, lelohadás, sorvadás, aszalódás, száradás, összeszorulás, megrövidülés,
megritkulás. összelapulás.
Lohadás, megcsappanás, alászállás. fogyás.
Csökkenő, leszálló, apadó, fogyó, kisebbedő, kevesbedő, fogyatkozó, ritkuló, lohadó, sorvadó, aszalódó, száradó, száradt, összeszoruló, rövidülő, összclapuló.
Csökkent, leszállít, elapaszt, apaszt, kisebbít, kevesbít, fogyaszt, ritkít, hígít, lohaszt, sorvaszt, aszal, szárít, száraszt, összevon, összeszorít, megrövidít, kurtít, összelapít.
Lelohaszt, megcsappant, alászállít, leapaszt.
Csökkentés, leszállítás, apasztás. kisebbítés, kevesbítés. fogyasztás, ritkítás, hígítás, lohasztás. sorvasztás, aszalás, szárítás, összevonás, összeszorítás, megrövidítés, kurtítás, összelapítás, megcsappantás, alászállítás, leapasztás.
Csökkentő, leszállító, apasztó, kisebbítő, kevesbítő, fogyasztó, ritkító, hígító, lohasztó; sorvasztó, aszaló, szárító, összevonó, összeszorító, megrövidítő, kurtító.

37. Megtoldás. Megtold, told. toldoz, hozzátesz, hozzáad, ráad, megtetéz, meghosszabbít, kinyújt, kihúz; hegyibe; utólag.
Megtoldani a rövid ruhái. Ráadásképpen adott még három almát. Csókját százszor megtetézi. (Gyulai Pál.)
Toldás, megtoldás, meghosszabbítás, kinyújtás, megtetézés.
Toldat, toldalék, nyúlvány ráadás, nyomaték.

38. Elvonás. Elvon, elvesz, kivon, lehúz, megvon, kurtít, rövidít.
Levonás, kivonás, lehúzás, elvétel, kurtítás, rövidítés.
Kurtul. rövidül.

39. Többlet. Többlet, szaporulat, ráadás, kiegészítés, járulék, folytatás, toldalék, toldat.
Megszaporít, ráad, kiegészít, folytat, megtold, megnyújt.
Megszaporodik, kiegészül, folytatódik, megnyúlik.

40. Maradék. Maradék, maradvány, fölösleg, hátralék, hagyaték; rom, roncs.
Tuskó, törzsök, torzsa, tőke, tönk = a tövénél levágott faderék legvastagabb része. (Ném. Klotz.)
Tönkreteszik a mészárosok, hentesek a húst, mikor széttagolják.
Átv. ért. Tönkretenni valakit = vagyonilag teljesen megrontani.
Tönkrejut, tönkremegy = akit tönkretesznek.
Megmaradó; fölösleges; hátralékos.

0 Comments:

Post a CommentÚjabb bejegyzés Régebbi bejegyzés Főoldal