.
Hogy ne érje szó a ház elejét

A ‘szó’ többes számának két változata van: szók és szavak. Gyakrabban a ‘szavak’ változatot használjuk, ám egyes esetekben a többes szám a ‘szók’ alak is lehet (például a névszók, határozószók, mondatszók összetett szavakban).
Az alakváltozatok közül mindkettő előfordulhat például a következő kifejezésekben: szerelmes szókkal/szavakkal, indulatos szókkal/szavakkal.

Lásd: Magyar nyelvhasználati szótár 2007: 219.AZ OLDAL FELTÖLTÉS ALATT!
Elnézést mindenkitől a ritka frissítésekért, de oly nehezen veszem rá magam a szkennelésre...

1. Lét. Lét, létezés, valóság.
Lény. Létező, meglévő, lévő, való.
Van, létezik, akad, találkozik, előfordul, megvan.
Pl. Van eset rá. Dolga akad. A sok rossz között találkozik jó is. Egy igen nevezetes eset fordult elő.

2. Nemlét. Nemlét, hiány, semmi, semennyi, semmilyen.
Nincs, nincsen, nem létezik, sincs.
Nesze semmi, fogd meg jól.

3. Lényeg. Lényeg, lényeges jegyek, jelleg; állag, anyag; velő.
Lényeges, jellegzetes, jellemző, kézzelfogható.
Abban áll a dolog, hogy...
Az a dolog veleje, hogy...
Lényegileg, valójában.

4. Lényegtelenség. Lényegtelenség, semmi, senki, agyrém, álom, űr, semmiség, üresség.
Lényegtelen, üres, semmis.

5. Bensőség. A dolog lényege, veleje, magva, sava-borsa, mivolta, természete, valója, tartalma, benseje, lelke, sajátossága, veleszületett tulajdonsága.
Benne lakik, lakozik, vele születik, jellemzi, vérében van.
Benső, sajátos, tulajdonképpeni.

6. Külsőség. Külseje, külsőség, felszín, külszín, lényegtelenség.
Külsőleg, kívülről, látszólag, színre.

7. Állapot. Állapot, állás, rendszer, jellemző vonás, kar.
Valamely állapotban, karban van; miben áll a dolog? Jó v. rossz lábon áll vele.

8. Körülmény. Körülmény, helyzet, alkalom, alkalmi.
Körülmények közt, tekintettel a helyzetre, alkalmilag, esetleg.

9. Vonatkozás. Vonatkozás, viszony, tekintet, kölcsönösség, kapcsolat, kötelék, összefüggés, illetékesség; frigy, viszonosság; viszont; viszontag.
Vonatkozik, köze van hozzá, rá tartozik, illeti őt.
Viszonos, vonatkozó; kölcsönös, kapcsolatos, illetékes.
Mi közöd hozzá? (Ném. angehen.) Ez a dolog nem tartozik terád. Ami engem illet, biztosítalak, hogy a legjobb szándékkal vagyok iránta.

10. Vonatkozás hiánya. Nincs: vonatkozás, kapcsolat, összefüggés, összeköttetés.
Elszigeteltség, különállás, önállóság.
Idegen; közetlen; viszonzatlan, elszigetelt, önálló.
Ismeretlen előtte, nem ismeri, nem tudja, fogalma sincs róla, soha hírét se hallotta; nem tudja, mi fán terem, soha még színét se látta, most hallja először, mi az isten csudája lehet?
Semmi közöm hozzá; nem tartozik rá; se ingem, se gallérom. Üsse kő.
Valahogy, valahogyan, valamiképpen,, valami módon, valami úton, módon; nem tudni, hogyan; ismeretlen módon, úgy-ahogy, lehetőleg, lehetőség szerint.

11. Rokonság. Rokonság, atyafiság, rokonok, családbeliek, család, vérség, íz; nemzedék, ág, nemzetség, sarjadék, törzs, törzsök, sógorság, pereputty, falamia.
Testvéri, rokoni, anyai, apai.
Rokon, atyafi, családbeli, vérbeli, családi, törzsbeli, sógor, vő, após, anyós, napa, napamasszony.
Tesvér, édestestvér, édes egy, egy vér vele, egytestvér.
Fitestvér, fivér, bátya, öcs.
Nőtestvér, nővér, néne, húg.
Féltestvér, mostohatestvér.
Vö. 160. szülő.
Ős, előd, eldőd, apáink, eleink, dédős, dédük, ősapa, v. szépapa; nagyapa.
Pereputty és falamia (nép) gúnyosan van mondva. - Nemzetség és törzs több szűkebb értelemben vett rokon család összege.
Dédős = nagyapám nagyapja; ősapa v. szépapa = nagyapám apja; nagyapa = apám apja.

12. Kölcsönösség. Kölcsönös, váltakozó; visszaható.
Kölcsönösség, kölcsönhatás, váltakozás, visszahatás, csere.
Kölcsönösen, felváltva, cserébe.
Egymásra hat, visszahat; cserél, felvált.

13. Azonosság. Azonos, ugyanaz, egy vele, egyenlő, egy, összevágó, egybevágó, szakasztott olyan, megegyező, egyező, összeillő, találó.
Azonos kifejezések: eb, kutya; esztendő, év. (Ném. identisch.)
Egy vele kül. az érzelmek és akarat egyenlőségét jelölik. (Ném. sich Eins fühlen.) Egyenlő a mennyiségtani értékre vonatkozik. Pl. 4x5 =20.
Egybevágó háromszögek.
Azonosság, egyezés, egyenlőség.
Egybevág, összevág, pontosan talál, összeillik.
Mindegy, egyre megy, egyördög, egykutya, eb vagy kutya, az egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz.

14. Másféleség. Elüt, eltér, különbözik, nem vág össze vele.
(Ném. Abstehen, abweichen, sich, unterscheiden.)
Különböző, más, másik, különféle, felemás, másfajta, elütő, eltérő, egyéb, másminemű.
(Ném. verschieden, anders, verschiedenartig, andersgeartet, abweichend.)
Másféleség, másmineműség, különféleség, eltérés.

15. Különbség. Különböző, megkülönböztetett, módosult, eltérő.
Különbség, eltérés, módosulás.
Ismertetőjel, -jegy; anyajegy, ismérv; bélyeg.
Megkülönböztetés, módosítás.
Különbséget tesz, lát; megkülönböztet, módosít, más szemmel nézi.
Másként, különbözően, eltérően.

16. Egyformaság. Egyforma, egyféle, egybehangzó, összehangzó.
Egyformaság, egyféleség, összhang, összhangzás.
Összhangzik, egyetért, egy véleményen van, megegyezik.
Egyformán, hasonlóképpen, egyezőleg, egyetértőleg.

17. Hasonlóság. Hasonló, egyforma, éppolyan, olyanforma, hasonszőrű, magamszőrű, magamfajta, szakasztott olyan, mása, hasonmása; hasonlatos.
A gyermek hasonlóságát a szülőjéhez arcban vagy tartásban a következő kifejezések jelölik: Szakasztott apja, szakasztott képe az anyjának, egész édesapja, tökéletes apja, egészen az anyja, apjára ütött, mintha úgy köpte volna, nem tagadhatja meg; nem mondhatja, hogy nem az övé; apja fia, apja kölyke, mintha csak az anyját látnám, felhúzta az anyja csizmáját.
(Ném. Wie aus den Augen geschnitten. Aus demselben Holze. Er schlägt ganz seiner Mutter.)
Hasonlóság, hasonlatosság, egyformaság, hasonszőrűség, magamszőrűség, magamfajtaság.
Hasonlít hozzá, van hasonlósága.
Összehasonlít, hasonlítgat, hozzámér, párhuzamot von.

18. Különbözőség. Különböző, nem hasonló, nem egyforma, eltérő, másnemű, új, újfata, idegen.
Különbözőség, különböző volta, eltérés, másneműség, újság, újdonság.
Különbözik, eltér, nem illik hozzá, nem vág össze vele.

19. Utánzás. Utánoz, utánacsinál, hamisít, mímel, lemásol, ismétel, fotografál, lerajzol, lefest; majmol, elles.
Utánzás, majmolás.
Jancsika úgy ropja, ahogy János fújja.

20. Nem utánzás. Másít, módosít, eltér, felcserél, cserél.
Megmásítás, módosítás, eltérés, felcserélés.
Új, eredeti, egyedülálló, sajátos.

0 Comments:

Post a CommentÚjabb bejegyzés Régebbi bejegyzés Főoldal