.
Hogy ne érje szó a ház elejét

A ‘szó’ többes számának két változata van: szók és szavak. Gyakrabban a ‘szavak’ változatot használjuk, ám egyes esetekben a többes szám a ‘szók’ alak is lehet (például a névszók, határozószók, mondatszók összetett szavakban).
Az alakváltozatok közül mindkettő előfordulhat például a következő kifejezésekben: szerelmes szókkal/szavakkal, indulatos szókkal/szavakkal.

Lásd: Magyar nyelvhasználati szótár 2007: 219.AZ OLDAL FELTÖLTÉS ALATT!
Elnézést mindenkitől a ritka frissítésekért, de oly nehezen veszem rá magam a szkennelésre...

41. Keverék. Vegyít, elegyít, elvegyít, kever, keverget, abárol; összeolvaszt, ötvöz; megkever, kotyvaszt, zagyvál, habar.
Pl. Kétféle lisztet összevegyít.
Különböző borokat elegyít.
Ételt kotyvaszt = ügyetlenül főz; ötvöz = fémeket összeolvaszt, ötvényt készít.
Vegyítés, elegyítés, kavarás, összeolvasztás, ötvözés; kotyvasztás.
Vegyítő, vegyész, elegyítő, keverő, kevergető; összeolvasztó, ötvös; kotyvasztó, habaró.
Vegyül, elvegyül, elegyedik, elegyül, keverődik, keveredik, összeolvad.
Vegyülék, vegyület, vegyítek, elegy, keverék, összeolvadás, ötvény; kotyvalék; kotyvaszték, habarcs, habarék, zagyvalék, moslék.
Zagyva, kevert, vegyes, elegyes, összehabart, kotyvasztott, abajdoc.
Miegymás, többféle, sokféle, mindenféle.

42. Egyszerűség. Egyszerű, tiszta, keveretlen. hamisítatlan, valódi; elegyítetlen, vegyítetlen.
Egyszerűség, tisztaság, hamisítatlanság, valódiság.

43. Kapcsolás. Kapcsol, csatol, összefűz, köt, kötöz, láncol, lebilincsel, varr, ölt, öltöget.
Kapcsolás, csatolás, összefűzés. kötés, kötözés, láncolás, lebilincselés, összevarrás, öltés.
Kapocs, békó, bilincs; íz. ízület.
Kapcsolt, csatolt, elválaszthatatlan, felbonthatatlan.
Kapcsolódik, csatlakozik, összefűződik. összeforr.
Kapcsolatos, láncolatos, folytatólagos.
Kapcsolat, csatolmány, összeforrás. csatlakozás.
Ragaszt, hozzátapaszt, enyvez, csirizel, pecsétel, összeforraszt.
Ragad, beragad, tapad.
Ragasztószerek v. tapasztószerek: viaszk, enyv, mézga, csiriz, ragasz, tapasz, pecsétviasz, ostya; agyag.
Csimpeszkedik, belekapaszkodik, függeszkedik, lógaszkodik, lógároz, akaszkodik, csimpalyog, csimpajkozik, csimpajkodik, csiperkedik, csipcszkedik, kacsolódik, kullancskodik.
Kapaszkodó, csimpeszkedő; enyves, ragadós, tapadó.
Csimpeszkedés, kapaszkodás, függeszkedés, akaszkodás. tapadás, kullancskodás.
Pl. Kullancskodik = kullancs módjára kelletlen társul szegődik máshoz, aki őt nem tudja lerázni.
Együtt, együttesen. közösen, egyúttal, egyszerre, kapcsolatosan, egy füst alatt, ugyanakkor, egyszersmind, egyetemben, egyetemlegesen.

44. Szétválasztás. Szétválaszt, elválaszt, kettéválaszt, megoszt, választófalat emel, hasít, széthasít, elrepeszt, szétrepeszt, eltör, hasogat, kettészakít, beszakít, apróz, boncol, boncolgat, eldarabol, elforgácsol, elszaggat, leszaggat, összeszaggat, elszakaszt, felhasít, fejt, felvagdal, fűrészel, felszabdal, felszel, felszeldel, felszeletel, felapróz, felboneol. hasából, hüvelyez, tagol, taglal, vagdos, vagdal.
Szétválasztás, elválasztás, kettéválasztás, megosztás, szétosztás, elosztás, hasítás, repesztés, szakítás, felboncolás, taglalás.
Szétválik, elválik, kettéválik, megoszlik, széthasad, felhasad, hasadoz, szétreped, szétszakad; elreped.
Válás, elválás, megoszlás, hasadás, repedés, szakadás, választófal, szétválás, megválás, szétmenés, elbúcsúzás, búcsúvétel.
Vál, elvál, szétvál, megvál, szétmegy; elbúcsúzik, búcsút mond, vesz.
Házastársak elválnak, szétmennek válóper útján.
Hosszas búcsúzkodás. Elbúcsúzott a kapufélfától = szó nélkül elment.
Bont, bontogat, megbont, felbont, kibont, lebont. Kifűz, old, oldoz, felold, feloldoz; kibogoz; felfejt, szétfejt.
Pl. Felbontja a csomagot. Kifűzi a derekat. Feloldja a köteléket. Kibogozza a zsinórt. Felfejti a varrást.
Bontás, bontogatás, felbontás, kibontás, lebontás, kifűzés, oldás, oldozás, feloldás, feloldódás, kibogozás, felfejtés, szétfejtés.
Bomlik, felbomlik, kibomlik, kifűződik, kioldódik, feloldódik, kibogozódik, kiszakad, felfejtődik, szétfejtődik, kibontakozik.
Bomlás, felbomlás, kifűződés, kioldódás, feloldódás, kibogozódás, felfejtődés, szétfejtődés, kibontakozás.
Vág, elvág, levág, felvág, szétvág, kivág, összevagdal, szétvagdal, kaszabol, koncol, szeg, megszeg, szel, szeldel, megszíjalja a halat, szeletel; metsz, metél, elmetsz, metélget; nyiszál, riszál, risszant; szab, szabdal; farag, faragcsál; nyes, nyeseget, visszanyes; lefejez, amputál, körülmetél, ollóz.
Vág = ném. schneiden; megszeg = amsehneiden; szel = in Schmitten schneiden; metsz = einen Schnitt machen; nyiszál = daran herumschnitzeln; szab- = zuschneiden; farag = schnitzen; nyes = beschneiden.
Vágás, vagdalás, kaszabolás, felkoncolás, megszegés, szeles, szcldclés, szeletelés, szíj akis, metszés, metélés, metélgetés, nyiszálás, riszálás, risszantás, szabás, szabdalás, faragás, faricskálás, nyesés, visszanyesés, leiejezés, amputálás, körülmetélés, ollózás, kiollózás.
Felaprít, összeaprít, feldarabol, tördel, széttagol, szakol, felnégyel.
Felaprítás, összeaprítás, feldarabolás, tördelés, széttagolás, felnégyelés.
Tép, tépáz, tépdel, tépdes, tépeget, széttép, darabokra tép, szakít, összerongyol, szakaszt, leszakaszt, szakajt, szaggat, marcangol.
Széttépés, szakítás, szaggatás, marcangolás.
Kitép, kitépdel, kitépdes, kihúzgál, kiránt, kiragad, kiráncigál, kopaszt, gyomlál, kigyomlál, irt, kiirt, kiszakít, kiszaggat, nyű (kendert) = gyökerestül kitép, letép.
Tépés, kilépés, kitépdelés, kihúzgálás, kirántás, kiráncigálás, kopasztás, gyomlálás, irtás, kiirtás, kiszakítás, kiszaggatás, nyűvés, letépés.

45. Kapcsolószer. Bog, csomó, csombók, csimbók, bokor, csokor, hurok, szem; kötelék.
(Ném. Knoten, Schlinge, Masche.)
Bogoz, csomóz; csimbókot, bokrot, hurkot köt; hurkol.
Cérnaszál, spárga, zsinór, kötél; madzag, drót, lánc; kapocs.

46. Összefüggés. Összetartás, kapcsolat.
Szilárd, szívós, tömör; állandó, szakadatlan.
Összefügg, összetart, összenő. Vö. 43.

47. Kapcsolat hiánya. Kapcsolat, összefüggés, összeköttetés hiánya; ficamodás; nincs összefüggés; laza.
Pl. Oldott kéve; bomlott haj; egy marék borsó; hajhullás; hulló levél. Marjul, megmarjul, ficamodik, kificamodik; meghibban, megbicsaklik a kéz, a láb.

48. Összetétel. Összetesz, egyesít, egybeolvaszt, bekebelez.
Összetett, egyesült; egyesített.
Összetétel, egyesítés, beolvasztás, bekebelezés.

49. Felbomlás. Megromlik, elromlik, bomlik, bomladozik, felbomlik, bomlásnak indul, oszlik, eloszlik, feloszlik, szétoszlik, oszladozik, oszlik-foszlik, foszladozik, foszlik, széthull, szétmállik, málladozik, elporlik, elporlódik, porlad, porrá lesz, tönkremegy, tönkrejut, erjed, penészedik, elrohad, elmállik, elkorhad.
Purhásodik, pudvásodik, porhad, korhad, taplósodik, révül, revesedik, odvasodik - a fa.
Kipállik, kivész - a vetés.
Poshad, rothad, elposványosodik, tesped, áporodik, megbüdösödik - az állóvíz.
Rozsdásodik, megeszi a rozsda, rozsda marja - a vas.
Megpenészedik - a kenyér, szalonna, befőtt.
Megrohad, megrothad, megromlik, letyved - a hús és gyümölcs; tojás megzápul, zápon maradt. Zsírféle (szalonna, háj, zsír, olaj) megavasodik; tej összefut, kozmás lesz; bor megecetesedik, megsavanyodik.
Megromlott, bomladozó, bomló, bomlásnak induló, oszladozó, feloszló, szétoszló, széthulló, szétmálló, málladozó, elporlódó, porrá lett.
Purhás, pudvás, korhadt, korhadó, taplós, redves, reves, penészes, odvas rohadozó, porladozó - a fa.
Kipállott, kiveszett - a vetés.
Poshadt, posványos, tespedt, áporodott, büdös, bűzös - az állóvíz.
Rozsdás, rozsdamarta - a vas.
Bomlás, felbomlás, bomladozás; feloszlás, foszladozás, erjedés, málladozás, elporladás.
Korhadás; pudva, tapló; rozsda; kipállás; poshadás, elposványosodás, tespedés, áporodás.
Penész; rothadás, letyvedés; redvesség; záp; megavasodás; megrozsdásodás.

50. Egész. Az egész; összesség, összeg, végösszeg; világegyetem, mindenség, egyetem.
Egész, összes, mind, egyetemes.
Egy egészet tesz; a költség rúg egy bizonyos összegre; kiegészít, kikerekít.
Egészen, egészben, egészében; összesen; mindent összevéve.
Csorbátlan, csorbítatlan, elválaszthatatlan.
Mind. mindnyájan, mindközönségesen, valamennyi, valahány, ahány csak van, egytől egyig, mind egy szálig.

51. Rész. Rész, részlet; alkotórész, testrész, szakasz, fejezet, adalék, darab, töredék; szilánk, cserép, darabka, diribdarab, forgács, törmelék, morzsa, omladék, omladvány, roncs, rom, hulladék, pozdorja.
Részekre oszt, bont, vág, tör; összetör, részletez, darabol, zúz.
Részletes, részletezett, töredékes.
Összezúz, összeroncsol, felaprít, feldarabol, szétforgácsol, szétfűrészel, ízzéporrá, pozdorjává tör,összemorzsol.
Pl. Diót tör. Összetöri az ablakot; szétzúzta a palackot; a robogó vonat pozdorjává törte a vágányon álló parasztkocsit.
Törik, eltörik, széthull, forgácsolódik, összeomlik, elroncsolódik, romba dől.

52. Teljes. Teljes, egész, ép, csonkítatlan; felvágatlan; hiánytalan, felbontatlan; osztatlan, csupa,egy, merő, tiszta; teljes számú, tökéletes.
Teljesség, teljes egész, az egész, épség, tökéletesség; hiánytalanság, osztatlanság.
Teljesen, egészen, hiány nélkül, osztatlanul, tökéletesen, kivétel nélkül, teljes számmal, mindenestül, tetőtől talpig, szőröstül-bőröstül, mindvégig.
Pl. Csupa víz; egy lucsok; tiszta, merő hazugság.

53. Hiány. Hiány, hiányosság, hézag; megrövidítés, levonás, megcsonkítás.
Hiányos, nem teljes, hézagos, hibás, tökéletlen, csonka, kidolgozatlan, befejezetlen; fejletlen.
Hiányzik, híja van, hibázik; meg van rövidítve, rövidséget szenved; megrövidít, megcsonkít.
Hiányosan, csonkán, hézagosan, hibásan, tökéletlenül.

54. Befoglalás. Befoglal, magában foglal, bevesz; áll valamiből, tartozik valami körébe, össze van téve.
Képez: nyereséget, különbséget, nehézséget stb. (ném. bilden), kerülendő germanizmus, mert képez = alakít, formál, alkot.
Befoglalás, foglalat, állag, hovatartozás, összetétel.
Beszámítva, betudva, egészben véve, átlagosan.

55. Mellőzés. Mellőz, elhagy; kihagy; mulaszt; kivesz belőle; kizár, kitöröl.
Mellőzés, kihagyás, kivétel, mulasztás, kizárás, kitörlés.
Ide nem értve, ki van zárva.
Hátrább az agarakkal!

56. Alkotóelem. Alkotóelem, alkotórész, lényeges rész, elem; kellék, tartozék, íz, tag.

57. Idegen elem. Idegen elem, idegen alkotórész, idegen test (orvostani nyelven).
Idegen föld, külföld, külország, külvilág.
Idegen ember, bevándorló; külföldi.
Sehonnai, jöttment, ágrólszakadt, bitang, hazátlan, hontalan, földönfutó, koldus; gyülevész, szedett-vedett nép.

58. Rend. Rend; rendszer, sor. szervezet, szabályzat, fegyelem, szabály, tör-
vény, összhang.
Rendes, szerves, szabályos, összhangzatos, törvényes, tövényszerű.
Rendesen, szabályosan, törvény szerint, szabály szerint; annak rendje szerint.

59. Rendetlenség. Rendetlenség, rend hiánya, rendezetlenség, szabálytalanság, törvénytelenség, fegyelemetlenség, zavar, zűrzavar, összevisszaság, felfordulás, fejetlenség, felfordult világ, káosz.
Rendetlen, rendezetlen, rendellenes, zavaros, zűrzavaros, gondozatlan, szabálytalan, törvénytelen, törvényellenes, fegyelmetlen; fejetlen.
Borzas, bozontos, zilált, kusza, kuszált, fésületlen, felborzolt, csilás, kócos, toroncos, gubancos, boglyas, kosztros, torzonborz, bolyhos, lompos (ném. wirr).
Kül. gondozatlan, hajzatról, szakállról mondják.
Lompos = ném. zottig.
Rendetlenül, szanaszéjjel, szanaszét; szerte, zavarosan, átabotában, szabálytalanul.
Rendetlenkedik, zavarog, törvény ellen cselekszik, elkövet törvénytelenséget, szabálytalanságot; fegyelmetlenkedik; összezavar, összekuszál.

60. Rendez. Rendez, rendezget, rendbe szed, rendbe hoz, elrendez, rendet csinál, szerel, szervezkedik, berendez, szervez; szabályoz, fegyelmez, megrendszabályoz, megreguláz, ráncba szed, összehangol, összhangzatba hoz, sorba állít, soroz, csoportosít, elhelyez, osztályoz.
Rendezés, rendezkedés, berendezés, fegyelmezés, szervezés, szervezkedés, szerelés, szabályozás, ráncba szedés, sorozás, csoportosítás; osztályozás; táblázat.
Rendes, rendezett; fegyelmezett; táblázatos.

0 Comments:

Post a CommentÚjabb bejegyzés Főoldal