.
Hogy ne érje szó a ház elejét

A ‘szó’ többes számának két változata van: szók és szavak. Gyakrabban a ‘szavak’ változatot használjuk, ám egyes esetekben a többes szám a ‘szók’ alak is lehet (például a névszók, határozószók, mondatszók összetett szavakban).
Az alakváltozatok közül mindkettő előfordulhat például a következő kifejezésekben: szerelmes szókkal/szavakkal, indulatos szókkal/szavakkal.

Lásd: Magyar nyelvhasználati szótár 2007: 219.AZ OLDAL FELTÖLTÉS ALATT!
Elnézést mindenkitől a ritka frissítésekért, de oly nehezen veszem rá magam a szkennelésre...

780. Fölment. Fölment, fölment a vád alól, fölmentő ítéletet hoz, ártatlannak nyilvánít, elbocsát, szabadon bocsát, szabadlábra helyez, elejti v. visszavonja a vádat.
Fölmentő ítélet, felmentés, vád elejtése, elbocsátás, szabadonbocsátás, szabadlábra helyezés.
Nem vétkes, nem bűnös, nem terhelt, ártatlan.

781. Elmarasztal. Elmarasztal, elítél, megbírságol, büntet, megbüntet, megfenyít, büntetést szab v. kiró, bírságra v. büntetésre ítél; elmarasztaló ítéletet hoz, vétkesnek v. bűnösnek nyilvánít, pálcát tör fölötte.
Elmarasztalás, elítélés, elmarasztaló ítélet, vétkesség, bűnösség, pálcatörés, megbírságolás, bírság, büntetés, fenyíték.
Elítélt, vétkes, bűnös, elmarasztalt, megbírságolt.

782. Elítélt. Elítélt; fogoly, bezárt, bebörtönzött, fegyenc, rab; gályarab.
Számkivetett, száműzött, kiátkozott, kiközösített.

783. Jutalom. Jutalom, elismerés, jutalmazás, pályadíj, köszönet.
Bér, díj, pályadíj, tiszteletdíj, zsold, illetmény, javadalmazás, fizetésjárandóság, angária = robot, úrdolga; nyugdíj, napidíj, napszám.
Adomány, ajándék; borravaló, baksis.
Kitüntetés, címadományozás, rendjel, koszorú.
Jutalmaz, díjaz, bérbe v. zsoldba fogad, javadalmaz, fizet, fizetést ad, nyugdíjaz.
Ad, adományoz, ajándékoz, borravalót osztogat.
Kitüntet, címet v. nemességet v. rendjelet adományoz, koszorút nyújt, koszorúz, köszön, megköszön.

784. Büntet.
Büntet, megbüntet, büntetést szab rá, fenyít, megfenyít, fenyítéket alkalmaz, meglakoltat, megbírságol, megtorol.
Büntetés, fenyítés, fenyíték, bírság, megbírságolás, meglakoltatás, megtorlás; halálbüntetés.
Megver, elver, üt-ver, ver, végigver, jó sort ver rajta, összevissza ver, üt, verést ad, ütlegel, rásóz, ráhegedül, végighegedül a hátán, kiporol, elpáhol, megrak, eldönget, megdögönyöz, meggyomroz, ellazsnakol, eltángál, elcsépel, helybenhagy, ellát, dereckel, iddel, püföl, elpaskol, megkókál, véresre v. félholtra v. holtra ver, rácsapat, megvágat, lehúzat, deresre húzat, elfenekel, elnadrágol; meghátal; dzsámbáz, supál, supákol; elagyabugyál, elkefél.
Kínoz, kínpadra feszít.
Pofoz, megpofoz, felképel, megkonnyaszt.
Pofon v. arcul v. képen v. nyakon: üt v. ver v. vág v. csap v. legyint v. teremt v. nyal v. törül v. kefél; képére mászik, beleütközött a tenyerem a pofográfiájába.
Hátba üt, hasba rúg.
Öklöz, ököllel ver; korbácsol, ostoroz, megvesszőz, megvirgácsol, elnáspángol, megpálcáz, megbotoz, eldorongol, meghusángol, megebrudal; megkardlapoz.
Ütleg, ütés, ütlegelés, verés, csihi-puhi, haddelhadd, nemulass, huszonöt bot v. pálca v. vesszőcsapás v. virgács v. korbács, olvasatlan huszonöt.
Pofon, pofleves, pofoncsapás, arculütés, nyakleves; pofozkodás.
Ököl, tenyér, vessző, virgács, mogyorófa vessző, mogyorófa pálca, pálca, nádpálca, bot, ólmosbot, fütykös, furkó, bunkó, görcsös, celőke, fustély, dorong, husáng, ebrúd; ostor, korbács, kardlap.
Hóhér, bitó. bakó, mester, pribék; sintér, gyepmester, kutyaverő, csamargó, pecér.
Keresztre feszít. Vadállatok elé vet. Elevenen megnyúz. Felnégyel. Karóba v. nyársba húz. Kerékbe tör. Elevenen eltemet. Vízbe fojt. Méregpoharat nyújt.
Felakaszt v. felköt. Lefejez v. lenyakaz. Agyonlő. Megéget máglyán.
Keresztfa. Vadállatok. Karó v. nyárs. Kerék. Víz. Méregpohár. Akasztófa v. bitófa. Kötél, selyemzsinór. Vérpad, tönk, pallos, bárd. Golyó és puskapor. Néró fáklyái.

785. Isten. Isten, Úristen, Öregisten, Atyaúristen, Fiúisten, Szentlélekisten, Szentháromság; az Úr, Alkotó. Teremtő. Mindenható, az Örökkévaló, mindennek kútfeje, mennybeli atya; a Mindentudó, a világ ura, isteni felség, a legfőbb lény, seregeknek ura, Gondviselés; Jézus, Krisztus, Istenfia, Dávid fia, Jézuska, Megváltó, Üdvözítő, Messiás. Istenke.
Istenség; istenek, istennők.
Teremt, alkot, létesít, fönntart, uralkodik, kormányoz; megáld, megvált, megváltás.
Isteni, mennyei, égi, szent, szentséges, földöntúli, természetfölötti, ésszel fölnem érhető, megfoghatatlan, végtelen, örökkévaló.

786. Jó szellem. Jó szellem, angyal, őrangyal, arkangyal; mennybéli seregek, angyalok kara.
Szellemi, angyali.

787. Gonosz szellem. Gonosz szellem, a gonosz, ördög, sátán, bukott angyal, pokol ura, a kígyó, a kísértő, a sötétség szelleme, a sárkány, a lólábú.
Démon, fúria, hárpia, vámpír, sárkány, lidérc; kísértet, hazajáró lélek; manó, törpe.
Természetfölötti, kísérteties, sátáni, ördögi, pokoli.
Kísért.

788. Menny. Menny, mennyország, ég, égbolt, égboltozat; paradicsom, túlvilág. Isten trónja. Ábrahám kebele, örök boldogság országa.
Mennyei, mennybéli, égi, paradicsomi, túlvilági.

789. Pokol. Pokol, mélységes pokol, poklok mélye, jajgatás és fogvacogtatás helye, örök kínok helye, örök sötétség, örök kárhozat.
Pokol tornáca, purgatórium.
Alvilág, árnyékbirodalom.
Pokoli, kárhozatos, alvilági.
Elkárhozik; elkárhoztat.

790. Vallás.
Vallás; hit; vallástan, dogma, hitelv, hitágazat, hittudomány, teológia.
Igaz hit, egyedül üdvözítő vallás.
Igazhívőség. Igazhívő, igazhitű. Teológus.
Hívő, vallásos, jámbor, istenfélő.
Vallási, vallástani, hittudományi, teológiai.

791. Eretnek. Eretnek, szakadár; más vallású, más hitű, más felekezetű.
Pogány, bálványimádó, tűzimádó, napimádó, babonás.
Eretnekség, szakadárság, felekezetiség. Pogányság, bálványimádás, tűzimádás, napimádás. Babona, babonaság.
Elszakad, kilép, átlép más vallásra, más hitre tér, más felekezethez csatlakozik.
Pogány módra él, tagadja az Isten létét, bálványt imád, babonáskodik.

792. Szentírás. Szentírás, biblia, isteni kinyilatkoztatás, evangélium. Isten igéje, isteni törvények, tízparancsolat.
Próféta, látnók, az Úr küldöttje, apostol, evangélista, szentatya.

793. Jámbor. Jámbor, kegyes, istenfélő, kegyeletes, erős hitű, vallásos, áhítatos, ájtatos; alázatos, erényes, jólelkű, szent életű, igazhívő.
Malaszttal teljes, áldott, szent, szentelt, kiválasztott.
Jámborság, kegyesség, istenfélés, kegyelet, vallásosság, erős hit, áhítat, ájtatosság, alázat, megadás, erény, jólelkűség, szent v. tiszta élet, igaz hit.
Jámbor v. kegyes v. istenfélő v. erényes v. szent életet él, erősen hisz.

794. Istentelen. Istentelen, Istentől elrugaszkodott, istenkáromló, istentagadó, szentségtagadó, megátalkodott, elvetemült, gonosz.
Istentelenség, istentagadás, istenkáromlás, szentségtagadás, megátalkodottság, elvetemültség, gonoszság.
Istentelenkedik, Istent tagadja, Istent káromolja.

795. Vallástalan. Vallástalan, felekezet nélküli, vallásellenes, felekezetellenes, hitetlen, pogány, tamáskodó, kételkedő, anyagelvi (materialista), világi, szabadon gondolkozó.
Vallástalanság, felekezetnélküliség, vallásellenesség, felekezetellenesség, hitetlenség, pogányság, tamáskodás, kételkedés, anyagelviség (materializmus), szabadgondolkozás.
Visszautasítja v. nem követi a vallás tanait, nincs hite v. vallása, kételkedik, tamáskodik, hódol azanyagelviségnek, szabadon gondolkozik.
Álszent, szenteskedő, szemforgató, képmutató.
Szenteskedés, szemforgatás, képmutatás.
Szenteskedik, forgatja szemeit, színlel.

796. Istentisztelet. Istentisztelet, istenimádás, ima, imádság, imádkozás, ájtatosság, könyörgés, esdeklés, dicsőítés, hálaadás, templomi ének, áldozat, mise, ünnep, szertartás, körmenet.
Imád, imádkozik, ájtatoskodik, könyörög, esdekel, dicsőít, hálát ad, énekel, áldoz, áldozik, misét mond v. hallgat, ünnepel.
Bálványimádás, véres áldozat, emberáldozat, bálvány, fétis.

797. Varázsol.
Varázsol, elvarázsol, átvarázsol, átváltoztat, szem fényvesztést űz, elbűvöl, bűvészkedik, elámít, álcsodát tesz, csodákat művel, esőt csinál v. jó időjárást csinál (vad népeknél), jövendőt mond, kányát vet (cigánynő), hipnotizál, babonáskodik, ráolvas (= bűvös szókat mormol nyűves disznóra v. kígyóra), kuruzsol (= babonával próbál gyógyítani); megigéz, szemével megver, babonával megront (= ol. jettatura, ném. böser Blick), idéz szellemeket v. ördögöt, elűzi az ördögöt, asztalt táncoltat, spiritizmusban hisz, megszállta v. belebújt v. benne lakik az ördög. Megtöri a varázslatot.
Varázsló, szemfényvesztő, kókler, csepűrágó, tűzevő, kardnyelő, bűvész, ámító, álcsodatevő, ecsőcsináló, kártyavető v. jövendőt mondó cigánynő, hipnotizáló, ráolvasó, kuruzsló, javasasszony, szellemidéző, ördögidéző, ördögűző, bűvös vadász, spiritiszta, asztaltáncoltató, ezermester, ördöngös fickó, garabonciás diák, boszorkány, tündér, hableány.
Varázslás, varázslat, elvarázslás, szemfényvesztés, bűvészet, bűvészkedés, bűbáj, elámítás, csodatevés, esőcsinálás, kártyavetés, jövendőmondás, hipnotizálás, babona, ráolvasás, kuruzslás, megigézés, igézet, szemmel való megrontás, szellemidézés, ördögidézés, ördögűzés, spiritizmus, asztaltáncoltalás, ördöngösség, boszorkányság, boszorkánytánc.
Lucaszék = kilencféle fából faragott szék, melynek készítője karácsony éjjelén felismerhetni véli a falubeli boszorkányokat.

798. Papság. Pap, lelkész, Isten szolgája, egyházi férfiú, lelkiatya, lelkipásztor, hitoktató,
hitszónok, rabbi, táltos.
Káplán, segédlelkész, plébános, lelkész, esperes, püspök, érsek, prímás, pápa.
Kanonok, káptalan.
Bíbornok, bíboros. Papság, klérus. Szentszék. Szerzet.
Szerzetes, barát, kolduló barát, kámzsás; apáca.
Lelkigereblye, könyökösmester, szárazkántor.
Felavat, megszentel, felszentel, felken.
Lelkészkedik, Isteni szolgálja, őrzi hívei nyáját, oktat, tanít, szónokol, szentbeszédet mond, prédikál, Isten igéjét hirdeti, a vallás szolgálatában áll.
Papi, lelkészi, egyházi, lelkipásztori, szerzetesi.

799. Világi. Világi, laikus, avatatlan, polgári, profán.
Hívek nyája, plébánia, püspökség, érsekség.
Egy akol, egy pásztor.

800. Isten háza. Isten háza. templom, egyház, imaház, székesegyház, kápolna,zsinagóga, mecset, pagoda.
Szent hely, szentély, szentségtartó, oltár, frigyszekrény, szószék.
Zárda, kolostor, apátság.
Templomi, egyházi, oltári, zárdai, kolostori.

0 Comments:

Post a CommentÚjabb bejegyzés Régebbi bejegyzés Főoldal