.
Hogy ne érje szó a ház elejét

A ‘szó’ többes számának két változata van: szók és szavak. Gyakrabban a ‘szavak’ változatot használjuk, ám egyes esetekben a többes szám a ‘szók’ alak is lehet (például a névszók, határozószók, mondatszók összetett szavakban).
Az alakváltozatok közül mindkettő előfordulhat például a következő kifejezésekben: szerelmes szókkal/szavakkal, indulatos szókkal/szavakkal.

Lásd: Magyar nyelvhasználati szótár 2007: 219.AZ OLDAL FELTÖLTÉS ALATT!
Elnézést mindenkitől a ritka frissítésekért, de oly nehezen veszem rá magam a szkennelésre...

761. Vétek. Bűn, vétek, hiba, vétség, bűntett, gonosztett, gaztett, főbenjáró v. halálos bűn v. vétek, gonoszság.
Bűnös, vétkes, hibás, tettes, bűn elkövetője, gonosztevő. Ludas valamiben = bűnrészes.
Bűnbe esik, elkövet bűnt v. vétket v. hibát, vét, vétkezik, hibáz. Vö. 759.

762. Megbán. Megbán, szán-bán, megsirat, sajnál, lelkifurdalásokat érez, megkeserüli, magát okolja, furdalja a lelkiismeret, magamagát vádolja, vezekel, magába száll, javul, bocsánatot kér, hamut hint fejére.
Megbánás, bűnbánat, töredelem, vezeklés, siratás, sajnálat, lelkifurdalás, önvád, vezeklés, magába szállás, megjavulás.
Bűnbánó, töredelmes, vezeklő. Bűnbánó Magdolna.

763. Konok. Konok, megátalkodott, Istentől elrugaszkodott, lelkiismeretlen, érzéketlen.
Konokság, megátalkodottság, lelkiismcretlenség, érzéketlenség.
Nincs lelkiismerete, nem száll magába, konokul megmarad a bűn útján, nem érez lelkifurdalást, nem akar megjavulni.

764. Meglakol. Lakol, meglakol, megszenved érette, bűnhődik, büntetést szenved, megkeserüli, megadja az árát, megissza a levét, megfizeti, megfizeti drágán, eléri a büntetést, vezekel.
Helyrehoz v. helyreüt, jóvátesz, kijavít, kipótol, kiköszörüli a csorbát, kárpótol, kárpótlást ad, elégtételt ad, áldozatot hoz, bírságot fizet.
Lakolás, bűnhődés, vezeklés, kárpótlás, elégtétel, áldozat, bírság.
Megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt.
Meglakoltat, megszenvedtél, megbüntet, büntetést szab v. mér, megfizetteti, vezekeltet, jóvátétet, kipótoltat, kárpótlást követel, elégtételt kér, megbírságol.
Büntetés, kárpótJás, elégtételadás, megbírságolás.

765. Mértékletes. Mértékletes, mértéktartó, mérsékelt, elégült, józan, igénytelen, szerény.
Mértékletesség, mértéktartás, önmérséklet, önuralom, önmegtartóztatás, elégültség, józanság, igénytelenség, szerénység.
Mértéket tart, mérsékli önmagát, uralkodik magán, parancsol v. határt szab igényeinek, tartóztatja önmagát, megelégszik kevéssel, józan marad, nem támaszt nagy igényeket, beéri kevéssel, szerény igényei vannak, nem túloz.

766. Mértéktelen. Mértéktelen, mértéketlen, túlzó, túlságos, túlontúl, több a soknál, élvhajhász, kirúgó, tivornyázó, tobzódó, dőzsölő, tékozló, kicsapongó, kikapós, torkos, torkoskodó, falánk, iszákos, kielégíthetetlen, telhetetlen, mohó.
Mértéktelenség, túlzás, élvhajhászat, kirúgás, tobzódás, tivornya, dőzsölés, tékozlás, pazarlás, kicsapongás, kikapósság, torkosság, torkoskodás, falánkság, iszákosság, érzékiség, telhetetlenség.
Túloz, túlságba visz, túlvág a zsinórmértéken, hajhássza az élvezeteket, kirúg, tivornyázik, tobzódik, dőzsöl, tékozol, pazarol, kicsapong, torkoskodik, fal, iszákoskodik, az érzékiség rabja, soha sincs elege, nem ismer határt, eldorbézol.

767. Éhes. Éhes, ehetnékje van, étvágya van, éhen van, éhgyomorral van, üres
a gyomra v. hasa, korog a gyomra, éhezik; gyötri az éhség, koplal, böjtöl; ínséges.
Gyötri az éhség, felkopik az álla.
Koplal = huzamosabb ideig szenved táplálék hiányában; böjtöl = vallási okokból v. önszántából marad éhen.
Éhség, éhezés, éhínség, drágaság, üres gyomorv. has, koplalás; böjt, böjtölés.
Sok az eszkimó, kevés a fóka. Éhenkórász. Sanyaró Vendel.

768. Falánk. Falánk, nagybélű, nagy étű, nagyehető, nagygyomrú, nagy étvágyú, pocakos, potrohos, telhetetlen.
Has, bendő, pocak, potroh, gyomor.
Falánkság, nagyehetőség, nagybélűség.
Tor, lakoma, díszebéd, lagzi, lakodalom, vendégség, eszem-iszom, áldomás, disznótor, dínomdánom; mulatság, tivornya, traszkavendégség.
Tort ül, lakomázik, lakmározik, vendégeskedik, eszik-iszik, mulat, tivornyázik.
Fal. befal, fölfal, zabál, bezabál, bepofázik, gyomrát v. hasát tömi. agyonzabálja magát.

769. Józanság. Józanság, tartózkodás, önmegtartóztatás, mértékletesség.
Józan, tartózkodó, mértékletes; bornemissza, vízissza, szeszellenes.
Nem iszik szeszes italt, csak vízzel él, antialkoholista.

770. Iszákos. Iszákos, részeges, részegeskedő, kortyondi, borcsiszár, korcsmás, korhely, tivornyázó.
Részeg, ittas, megittasodott, boros, holtrészeg, berúgott, elázott, kótyagos, pityókos, kapatos, mámoros, kábult, bódult; becsípett, be van kapva v. rúgva, benyakalt, beszopott, el van ázva, felöntött a garatra, mélyen nézett a kancsóba, be van biztosítva, jófélbe van, borközi állásban van, leitta magát a sárga földig.
Iszákosság, részegeskedés, ivás, korhelykedés, becsípés, tivornya, részegség, ittasság, borozás, sörözés, pálinkázás, berúgás, mámor, kábultság, bódulat, benyakalás, elázás.
Iszik, becsíp, nagyokat iszik, ivásnak adja magát, részegeskedik, leissza magát; borozik, sörözik, pálinkázik, berúg, mámorban van, elbódul, elkábul, ittasodik, felhajtja a poharat, ürítgeti a poharat, kvaterkázik, nyakal, benyakal, öblögeti torkát, jót húz belőle, a kancsót hajtogatja.
Szesz, szeszes ital; bor, jó bor, hegy leve, szőlő nedve, nektár; savanyúbor = lőre, vinkó, csiger, karcos, kerti bor, drapák, bicskanyitogató, háromemberes, rabvallató.
Sör, ászoksör, márciusi sör, árpáié.
Szesz, pálinka, konyak, gugyi.
Tréfás, népies elnevezések:
becsorgató, gyomorcsepp, gyomorrágó, kurucvíz, vízenballagó, lerogyi, naprontó, papramorgó, rozsolaj, sárkánytej. száj bosszantó, szemvíz, torokkenő, vadlé és vadvíz = pálinka; füstösszalmalé vagy németbor = sör; szamárlé = savanyú víz.
Ődöng, imbolyog, támolyog, tántorog, dülöng, düléndez.

771. Szemérem. Szemérem, szemérmetesség, szendeség, tisztaság, érintetlenség, szűziesség.
Szeméfmctes, szemérmes, szende, tiszta, érintetlen, szűzies, szégyenlős, jeszke.
Szemérmetesen, szűziesen, szemérmesen, szendén, tisztán, érintetlenül, szégyenlősen.

772. Szemérmetlenség. Szemérmetlenség, fajtalanság, erkölcstelenség, tisztességtelenség, illetlenség, szemtelenség, orcátlanság, aljasság, trágárság.
Szemérmetlen, szemérem nélkül való, fajtalan, erkölcstelen, tisztességtelen, illetlen, arcátlan, szemtelen, orcátlan; trágár, aljas, szabad szájú, piszkos szájú, mosdatlan szájú, sikamlós beszédű.
Csélcsap, céda, kirúgó, feslett, kikapós, könnyelmű, vásott; aszfaltbetyár.
Nem szégyelli magát, nincs benne szemérem, illetlenkedik, fajtalankodik, trágárkodik, szemtelenkedik, orcátlankodik, betyárkodik.

773. Törvény. Törvény, szabály, szabályzat, szabvány, utasítás, zsinórmérték, rend, a dolgok rendje, vezérelv; parancs, rendelet, tilalom; szokás.
Törvényes, szabályos, rendes, szabályszerű, törvényszerű, kifogástalan. Törvényt hoz v. alkot v. szab, törvénykezik, szabályoz, rendez, rendel, utasít, rendet csinál, parancsot ad v. bocsát ki, megtilt, tilalmat bocsát ki.
Törvényhozó, törvényhozás, törvényhozó testület, országgyűlés.
774. Törvénytelenség. Törvénytelenség, törvényellenesség, szabálytalanság, szabályellenesség, rendellenesség, anomália, kivétel.
Törvénytiprás, törvényszegés, jogtiprás, ököljog, erőszak.
Bűntett, gonosztett, gaztett; kihágás.
Törvénytelen, törvényellenes, szabályellenes, rendellenes, helytelen; nem szabad, nincs helyén, nem szokás.
Áthágja a törvényt, törvény ellen vét, törvénytelenséget követ el, szabályellenesen jár el; törvényt szeg.
Szükség törvényt bont v. ront.

775. Törvénykezés. Törvénykezés, törvényvégrehajtás, törvényhatóság, végrehajtó hatalom, kormány, kormányzat, hatóság, följebbvalóság, elöljáróság, képviselő-testület, városi tanács, kupaktanács, polgármester, falusi bíró, elöljáró.
Törvénykezik, végrehajtja a törvényt, kormányoz, elrendel, rendelkezik, parancsol.

776. Bíróság. Bíróság; járásbíróság, királyi törvényszék, királyi tábla, legfőbb ítélőszék, semmítőszék, közigazgatási bíróság, váltótörvényszék, békebíróság.

777. Bíró. Bíró, falu bírája, szolgabíró, városbíró, békebíró, járásbíró, királyi törvényszéki bíró, királyi táblai bíró, kúriai bíró, közigazgatási bíró, váltótörvényszéki bíró.
Játékbíró, versenybíró.
Bírói, bírósági.

778. Jogtudós. Jogtudós, jogász, bíró, ügyvéd; jogtanácsos, jogképviselő; fiskális; prókátor, zugprókátor, tyúkprókátor, pörvesztő.

779. Pör. Pör, pörös ügy; tárgyalás, igazságszolgáltatás; perrendtartás.
Idézés, elővezettetés.
Vád, kereset, panasz, feljelentés, perirat.
Vádol, bevádol, vádat emel, bepanaszol, feljelent, panaszt tesz, panaszt emel, bepöröl, pörbe idéz v. fog, pört indít ellene, keresetet indít ellene, törvény v. bíróság elé állít.
Vádló, panaszos, feljelentő, felperes.
Vádlott, terhelt, panaszlott, feljelentett, alperes.
Pörös felek.
Meghiteltet, megesket.
Kihallgat, vallat, vallatóra fog, zsarlat, kérdőre von, felelősségre von, számon kér.
Vallatás, zsarlatás, kihallgatás, kérdőre vonás, felelősségre vonás; számonkérés, faggatás.
Tanúskodik, vall, tanúbizonyságot tesz, bizonyít mellette.
Tanúskodás, tanúbizonyság, tanúság, tanúvallomás, vallomás.
Tanú, szemtanú, fültanú, koronatanú.
Bíráskodik, ítél, ítélkezik, tárgyal, ítéletet mond, törvényt ülv. látv. tesz, igazságot tesz v. szolgáltat, pálcát tör.
Bíráskodás, elbírálás, ítélkezés, ítélet, törvénylátás, tárgyalás, igazságszolgáltatás, határozat, végzés, döntvény.

0 Comments:

Post a CommentÚjabb bejegyzés Régebbi bejegyzés Főoldal