.
Hogy ne érje szó a ház elejét

A ‘szó’ többes számának két változata van: szók és szavak. Gyakrabban a ‘szavak’ változatot használjuk, ám egyes esetekben a többes szám a ‘szók’ alak is lehet (például a névszók, határozószók, mondatszók összetett szavakban).
Az alakváltozatok közül mindkettő előfordulhat például a következő kifejezésekben: szerelmes szókkal/szavakkal, indulatos szókkal/szavakkal.

Lásd: Magyar nyelvhasználati szótár 2007: 219.AZ OLDAL FELTÖLTÉS ALATT!
Elnézést mindenkitől a ritka frissítésekért, de oly nehezen veszem rá magam a szkennelésre...

721. Művelt. Művelt, kiművelt, tanult, csiszolt, pallérozott, nevelt, jól nevelt,
jó nevelésű, finom modorú, nyájas, udvarias, megnyerő, barátságos, előzékeny, szolgálatkész, lekötelező.
Műveltség, neveltség, jó nevelés, finom modor, udvariasság, kíméletesség, előzékenység, szolgálatkészség, udvarlás.
Kiművel, tanít, nevel, csiszol, palléroz, jó nevelésben részesít.
Mívclődik, művelődik, tanul, nevelkedik, csiszolódik, pallérozódik, jó nevelésben részesül.
Köszön, köszönget; köszönt, felköszönt, ráköszönt.
Köszöntő, felköszöntő, pohárköszöntő, köszönés.

722. Műveletlen. Műveletlen, míveletlen, goromba, durva, nyers, otromba, pimasz, darabos, neveletlen, udvariatlan, csiszolatlan, faragatlan, bárdolatlan, parasztos, pórias, parlagi, ripők, betyáros, természet fia, csiszolatlan gyémánt.
Neveletlenség, míveletlenség, nyerseség, durvaság, gorombaság, otrombaság, pimaszság, faragatlanság, bárdolatlanság, parasztosság, póriasság, ripőkség, betyárkodás, udvariatlanság, gorombáskodás, pimaszkodás, ripőkösködés, pimasz viselkedés, rossz magaviselet.
Gorombáskodik, pimaszkodik, ripőkösködik. betyárkodik, pimaszul, viselkedik.

723. Szeret. Szeret, szeretettel van, szeretetet érez, vonzódik, vonzalmat érez, hajlik feléje, hajlammal van, hajlamot érez, szível, kedvel, kegyel, kedveskedik neki, kedvében jár, kedvét keresi; hevül v. él-hal érette, tenyerén hordozza, tejben-vajban füröszti; mindent megad, amit csak szeme-szája megkíván, szerelmes belé, rabja neki, fülig szerelmes belé, ég érette, bele van bolondulva, bolondja neki; imád, istenít, szerelmet vall.
Hajlam, vonzalom, szeretet; szerelem, imádás, istenítés.
Kedves, kedvelt, cukros, aranyos, imádandó; szerető, kedvenc, kegyenc;  imádnivaló, csókolnivaló, ennivaló; eszem a lelkeded v. szívedet; eszem v. töröm a zúzádat, eszemadta.
Lelkem, szívem, angyalom, babám, rózsám, galambom, tubicám, virágom, csillagom; életem, boldogságom, üdvösségem, gyöngyöm, rubintom, gyémántom, aranyom, kincsem, mindenem, egyetlenem.

724. Gyűlöl. Gyűlöl, utál. ki nem állhatja, irtózik, nem szenvedheti.
Megütközik rajta, megbotránkozik, felháborodik, szörnyülködik, elszörnyed rajta, megundorodik.
Neheztel, megharagszik, zokon vesz, rossz néven vesz, nagyon felvesz, érzé-kenykedik, duzzog, felhúzza orrát; durcáskodik, méltatlankodik, sértve érzi magát, meg van sértődve, sértésnek veszi, bántja.
Haragszik, megharagszik, haragra lobban, v. gyúl v. gerjed; méregbejön, mérgelődik, mérgeskedik, feldühödik, dühöng, dúl-fúl mérgében, fúj veszett dühében, reszket a dühtől, majd megpukkad mérgében, tajtékzik, epéskedik, tombol, őrjöng, indulatoskodik, szenvedélyeskedik. felháborodik, felgerjed, felingerül, felfortyan, pattog.
Gyűlölet, gyűlölködés, irtózat. utálat.
Megütközés, megbotránkozás, clszörnyedés, szörnyülködés, felháborodás, megundorodás.
Nehezlelés, duzzogás, zokszó, sértődés, bántalom, panasz; sok van a rováson.
Harag, hirtelen harag, méreg, mérgeskedés, düh, dühöngés, epéskedés, tombolás, őrjöngés, indulatoskodás, tajtékozás, szenvedély, szenvedélyeskedés, felgerjedés, ingerültség, szenvedélyesség, pattogás, felfortyanás.
Gyűlöletes, irtózatos, megbotránkoztató, utálatos, botrányos, szörnyű, felháborító, undorító.
Neheztelő, duzzogó, sértődött, panaszkodó.
Haragos, mérges, mérgeskedó, dühös, dühöngő, epés, epéskedő, tomboló, őrjöngő, tajtékzó, indulatos, szenvedélyes, ingerült, pattogó, felfortyanó.
Irtózatosan, szörnyen, utálatosan, botrányosan, undorítóan, felháborítóan.
Neheztelve, duzzogva, panaszosan.
Haragosan, mérgesen, dühösen, epésen, indulatosan, szenvedélyesen, kikelve magából, veszettül, ingerülten; pattogva.

725. Mogorva. Mogorva, ingerült, rosszkedvű, lehangolt, duzzogó, bosszús, haragos, szeszélyes, rigolyás; perlekedő, veszekedő, házsártos, civakodó, összeférhetetlen, érzékenykedő, nyelves, bizonykodó, makacskodó, kapcáskodó, csipkedő, békétlenkedő.
Bizonykodó = ném. rechthaberisch.
Mogorvaság, ingerültség, rossz kedv, lehangoltság, bosszankodás, duzzogás, harag, neheztelés, szeszély, szeszélyeskedés, rigolya, perlekedés, veszekedés, civakodás, házsártosság, összeférhetetlenség, érzékenykedés, nyelvclés, bizonykodás, makacskodás, kapcáskodás. csipkedés, békétlenkedés, piszkálás.
Mogorva v. ingerült v. rossz hangulatban van, le van hangolva, duzzog, boszszankodik. haragszik, szcszélyeskedik, bogara v. rigolyája van, perlekedik, veszekedik, zsörtölődik, házsártoskodik, civakodik, békétlenkedik, érzékenykedik, nyelvel, bizonykodik, makacskodik, kapcáskodik, csipked, piszkál, szurkál.

726. Nyájaskodik. Nyájaskodik, cirógat, simogat, megveregeti a vállát, megcsipkedi orcáját, ölel, ölelget, szívéhez szorítja, karján v. tenyerén hordja, tejben-vajban füröszti, ringat, tentetél, becéz, becézget, dédelget, kényeztet.
Csókol, csókolgat, megcsókol, megpuszil, puszilgat, csókot ad, csókot nyom rá; csőkolódzik, nyalakodik, nyalják-falják egymást.
Csókolódzik stb. = kölcsönösen megcsókolják egymást.
Nyájaskodás, cirógatás, simogatás, vállveregetcs, ölelés, ölclcgctés, ringatás, tentetélés, becézés, becézgetés, kényeztetés.
Csók, megcsókolás, puszi, puszilgatás; csókolódzás, nyalakodás, nyalás-falás.
727. Házasodik. Leánynézőbe megy (a legény); háztűznézni megy (a leány rokonsága a legény lakására).
Nőül kér, feleségül kér, megkéri kezét.
Kérő = vőlegényjelölt.
Eljegyez, jegyben jár.
Eljegyzés, kézfogó, jegyváltás, gyűrűváltás, kendőváltás.
Kosár, kikosaraz, kosarat ad, kitolókása.
Jegyes, jegyesek, házasulandók, mátkapár, vőlegény; menyasszony, ara, mátka.
Vőfély; nyoszolyólány.
Nász, nászünnep, meriyegző, esküvő, lakodalom, egybekelés, összekelés; házasság, házasfrigy.
Egybekel, összekel, menyegzőt tart, lakodalmat ül, megházasodik, házasságot
köt, házasságra lép, esküvőt tart, megesküszik vele, örök frigyre lép, Hymen láncait veszi magára, örök hűséget esküszik v. fogad az oltár előtt.
Elvesz, nőül v. feleségül vesz, megnősül, megfeleségesedik, megházasodik; papucskormány alá jut.
Férjhez megy, hozzámegy, feleségül megy, nőül megy, nejévé lesz, főkötő alá kerül, megházasodik.
Hozomány, nászkészület.
Férj; az uram; apjuk, apjukom; gazda, házigazda, családapa, családfő, házasember, feleséges v. nős v. családos ember.
Feleség, neje férjének, asszony, háziasszony, férjes asszony, férjnél lévő asszony; házasasszony; oldalborda, anyjuk, anyjukom; házikereszt.
Hitves, hitvestárs, házasfél, házastárs, házaspár, élete párja.

728. Agglegény. Agglegény, legényember, nőtlen; nőgyűlölő.
Aggszűz, hajadon, vénlány; férfigyűlölő.
Legényeiét, egyedülvalóbakság, nőtlenség, özvegység; özvegy férfi, özvegy nő, magányos élet.
Nem nősül, nem házasodik; nem megy férjhez.
Válás, elválás, házasság felbontása.
Válik, elválik.
Elvált, férfi; elvált asszony.
729. Jóakaró. Jóakaró, jótevő, jótékony, kegyes, kegyelmes, emberszerető, barátságos, jóindulatú, jószívű, jóságos, jólelkű, irgalmas.
Jóakarat, jótékonyság, kegy, kegyelem, pártfogás, emberszeretet, jóindulat, jószívűség, jóság, jólelkűség, részvét, irgalom.
Jót akar, javát akarja, jótékonyságot gyakorol, kegyet oszt, jóindulattal van, jó szíve van, részvéttel van, vigasztal; irgalmaz, kegyelmez.
Jóakarólag, jótékonyan, kegyesen, kegyelmesen, barátságosan, jóindulattal, jószívűen, jóságosan, jólelkűen, irgalmasan.

730. Rosszakarat. Rosszakarat, ellenséges érzület, rosszindulat, gonoszság, álnokság, harag, keserűség, káröröm.
Érzéketlenség, részvétlenség, kegyetlenség, keményszívűség, nyerseség, embertelenség, vérszomj, szívtelenség.
Rosszakaró, ellenséges, rosszindulatú, gonosz, álnok, haragos, kárörvendő.
Érzéketlen, részvétlen, kegyetlen, keményszívű, nyers, embertelen, vérszomjas, szívtelen, könyörtelen.
Ördögi, pokoli.
Akadékos, akadékoskodó, kapcáskodó, gáncsoskodó, bakafánatos, zsémbes, zsémbelő.
Akadékoskodik, okvetetlenkedik, gáncsoskodik, bakafántoskodik, zsémbel, kákán is csomót keres.
Gyötör, nyaggat, kínoz, megkínoz, kegyetlenkedik, megszenvedtet, visszaadja a kölcsönt, bosszút áll, megbosszul, megkárosít, nyúz, üldöz, halálba kerget.

731. Fenyeget. Fenyeget, megfenyeget, fenyegetődzik, vicsorítja v. vicsorgatja rá a fogát, agyarkodik rá, farkasszemet néznek, megfélemlít, ráijeszt.
Ráförmed, rámordul, ráröffen, ráripakodik, ráordít, rákiabál, rárivall, rátámad.
Kihív, oda dobja a kesztyűt, beleköt, kiköt vele, párbajra hív.
Káromkodik, elkáromkodja magát, szitkozódik, szitokra kel v. fakad; szedtevettézik, ebugattázik, teremtettézik, teringettézik.
Átkoz, megátkoz, elátkoz, átkot szór reá, átokkal sújt, átkozódik, káromol.
Fenyegetés, fenyegetődzés, fogvicsorgatás, agyarkodás, megfélemlítés, átok, káromlás.
Förmedvény, ráröffenés, ordítozás, kiabálás, támadás; kihívás, belekötés.
Káromkodás, szitok, szitkozódás; szedtevette, ebugatta, teremtette, teringette, lánchordta.

732. Emberszeretet. Emberszeretet, jótékonyság, önfeláldozás, áldozatkészség, irgalmasság.
Emberszerető, jótékony, önfeláldozó, áldozatkész, irgalmas.
Irgalmas barát, irgalmas nővér, önkéntes mentő, jótevő, segítő, mentő, életmentő.
Részvét, szánalom, sajnálat, könyörület, megindultság, megilletődés, elérzékenyedés, megrendülés, siratás.
Meghat, megindít, elérzékenyít, megrendít, könnyekre indít, megríkat.
Szánakozik, sajnálkozik, szán, megszán, sajnál, megsajnál, részvéttel van, részvétet érez, részt vesz fájdalmában, könyörületet érez, sirat.
Szánakozó, sajnálkozó, részvevő.

733. Embergyűlölet. Embergyűlölet, emberkerülés, embermegvetés, irgalmatlanság, önzés, emberirtás.
Embergyűlölő, emberkerülő, embermegvető, önző.
Emberirtó, emberevő, barbár, szörny, szörnyeteg, vérszopó, embernyúzó, kígyó, ördög, sátán, Isten ostora.

734. Hála. Hála, hálaadás, köszönet, hálás köszönet, hála és köszönet; hálálkodás.
Hálás, háládatos, hálára kötelezett, viszontszolgálatra kész.
Köszön, megköszön, meghálál, köszönetet mond, kifejezi köszönetét, hálát ad v. mond; hálálkodik.
Meghálál = nemcsak szóval, hanem tettel is viszonozza a vett jót.
Hálálkodik = sok szóval, koldus módra mond köszönetet.
Kéz kezet mos.

735. Hálátlan. Hálátlan, háládatlan. Hálátlanság, háládatlanság.
Nincs köszönet benne. Hálátlan a világ. Hálát nem kell várni. Szó nélkül elment.
736. Bocsánat. Bocsánat, bűnbocsánat, kegyelem, irgalom, könyörület, feledés, fátyol, elnézés, amnesztia.
Megbocsát, feloldoz, bűnbocsánatot ad, megkegyelmez, kegyelmet ad, elenged, elnéz, elnézéssel van, szemet huny, irgalmaz, megkönyörül, feledés fátyolát borítja rá. fátyolt borít a múltra.
Megkövet, bocsánatot kér, megkér, megkérlel, kegyelmet kér.
Megkövetés, bocsánatkérés, megkérlelés, kegyelemkérés.
Megbocsátható, bocsánandó, elnézhető.

737. Bosszú. Bosszú, bosszúállás, megbosszulás, vérbosszú; elégtétel, elkeseredés, kérlelhetetlenség.
Bosszúálló, megbosszuló, bosszúlihegő, elkeseredett, kérlelhetetlen.
Szemet szemért. Fogat fogért.
Bosszút áll v. liheg, megbosszul, elégtételt keres v. vesz; el van keseredve, nem lehet megkérlelni.

738. Féltékeny. Féltékeny, bizalmatlan.
Féltékenység, féltékenykedés, bizalmatlankodás.
Féltékenykedik, bizalmatlankodik, nem hisz neki, nem bízik benne.
Otelló.

739. Irigy. Irigy, irigykedő, kaján, agyarkodó.
Irigyel, irigykedik, kajánkodik, agyarkodik, irigy szemmel néz.
Irigység, irigykedés, kajánság, kajánkodás, agyarkodás. Kaján irigység.
Irigy szemmel, kajánul, agyarkodva.

740. Törvény. Igazság, jog, törvény, osztó igazság, törvényes alap, törvénykönyv, törvénytisztelet.
Igazságos, jogos, jogosult, törvényes.
Igazságot tesz, törvényt végrehajt, törvény alapján áll.
Igazságosan, igazság szerint, jogosan, törvényesen.
Igazságosság, jogosultság, törvényszerűség, jogszerűség, törvényesség.

2 Comments:

  1. László Kovács said...
    Szar
    Névtelen said...
    Szar

Post a CommentÚjabb bejegyzés Régebbi bejegyzés Főoldal