.
Hogy ne érje szó a ház elejét

A ‘szó’ többes számának két változata van: szók és szavak. Gyakrabban a ‘szavak’ változatot használjuk, ám egyes esetekben a többes szám a ‘szók’ alak is lehet (például a névszók, határozószók, mondatszók összetett szavakban).
Az alakváltozatok közül mindkettő előfordulhat például a következő kifejezésekben: szerelmes szókkal/szavakkal, indulatos szókkal/szavakkal.

Lásd: Magyar nyelvhasználati szótár 2007: 219.AZ OLDAL FELTÖLTÉS ALATT!
Elnézést mindenkitől a ritka frissítésekért, de oly nehezen veszem rá magam a szkennelésre...

741. Törvénytelenség. Törvénytelenség, igazságtalanság, igaztalanság, törvénysértés, törvénytiprás, jogtiprás, törvény kijátszása, jogtalankodás, erőszak.
Törvénytelen, igazságtalan, jogellenes, törvénysértő, törvénybe ütköző, törvénytipró, jogtipró, erőszakoskodó, alkotmányellenes.
Elkövet: törvénytelenséget v. törvénysértést v. igazságtalanságot; tipor törvényt v. jogot; kijátssza a törvényt; jogtalankodik, erőszakoskodik, kormányoz alkotmány ellenére.
Törvénytelenül, igazságtalanul, jogtalanul, erőszakosan, alkotmányellenesen.

742. Jogosult. Megilleti, illeti, jár neki, kijár, visszajár neki, joga van hozzá, követelheti.
Jogosult, fel van jogosítva, illetékes, meg van hatalmazva, teljes hatalommal fel van ruházva.
Jogosultság, illetékesség, képesítés, meghatalmazás, teljhatalom.
Feljogosít, illetékesnek nyilvánítja, meghatalmaz, felruház teljes hatalommal, képesít.

743. Jogosulatlan. Jogosulatlan, illetéktelen, törvénytelen, alkotmányellenes, szabályellenes, jogtalan, érvénytelen, semmis.
Jogosulatlanság, illetéktelenség, tövénytelenség, alkotmánysértés, szabályellenesség, jogtalanság, érvénytelenség, semmisség, túlkapás.
Nincs joga, nincs feljogosítva, túlkapást v. törvénytelenséget v. szabálytalanságot követ el.

744. Kötelesség. Kötelesség, kutyakötelesség, hivatal, állás, szolgálat, feladat, hivatás, pálya, teendő, tiszte, dolga; kötelességérzet, kötelességtudás, hűség, felelősség.
Köteles, kötelességében áll, kutya kötelessége, tiszte tartja, tisztében áll, tartozik vele.
Kötelezi magát, kötelességének ismeri, teljesíti kötelességét, szabályszerűen eljár, végrehajtja a rendeletet, hivatalának él.
Kötelez, kötelességévé tesz, megszab, utasít, lelkére köt, megfogadtat, feleskettet, felelőssé tesz.

745. Szószegés. Szószegés, kötelességszegés, szabálytalanság, szabályellenesség, hitszegés, esküszegés, ígéretszegés; megbízhatatlanság, mulasztás, túlkapás, elhanyagolás.
Megszegi szavát, v. hitét v. esküjét v. ígéretét v. kötelességét; elkövet szabálytalanságot, szabályellenesen cselekszik v. eljár, elmulaszt, megbízhatatlannak mutatkozik, szem elől téveszt; túlkap, túlvág a zsinóron; cserbenhagy, elhanyagol.

746. Tisztel. Tisztel, becsül, tiszteli-becsüli, megtisztel, megbecsül, nagyra v. sokra becsül, nagyra tartja, tiszteletet érez iránta, meghajol előtte, kalapot emel előtte, megsüvegeli, hódol neki, csodál, bámul, imád, bálványoz, magasztal.
Tisztelet, megtisztelés, tisztelgés, becsület, megbecsülés, közbecsülés, magasztalás.
Tisztelt, becsült, nagyrabecsült, magasztalt, csodált, bámult, imádott, bálványozott.

747. Lenézés. Lenézés, megvetés, megalázás, lealázás.
Gúny, nevetség, kigúnyolás, kinevetés, megmosolygás, megtréfálás, elbolondítás, pisszegés, kifütyülés, macskazene; záptojás, hagymakoszorú, rohadt alma.
Lenéz, kevésbe vesz, megvet, félvállról beszél vele, megaláz, szóba se áll vele, kutyába se v. semmibe se veszi, figyelemre nem méltatja, egy pillantásra sem méltatja.
Kinevet, gúnyol, kigúnyol, nevetség v. gúny tárgyává tesz, gúnyt űz vele, mulat v. nevet v. mosolyog rajta, megtréfál, tréfát űz vele, bolonddá tesz, elbolondít, lekicsinyel, kipisszeg, kifütyül, macskazenét ad.
Nevetséges, bohó, mulatságos, mosolyogni való, megtréfált, elbolondított, kigúnyolt, lenézett, megvetett, megalázott.

748. Dicsér.
Dicsér, kidicsér, eldicsér, magasztal, ünnepel, dicsőít, égig emel v.
magasztal.
Tapsol, megtapsol, megújráz, kihív a függöny elé, kitapsol; éljenez, vivátoz, zsívióz, szetreászkáz, hurráz, evviváz, hóchol.
Vállra emelik. Kifogják a lovait.
Dicséret, vállveregetés, magasztalás, ünneplés, dicsőítés, kitüntetés.
Tetszésnyilatkozat, közhelyeslés, köztetszés, taps, tapsvihar, éljenzés, megújrázás, kihívás; viharzó v. dörgő v. zúgó v. falrengető v. egetverő v. szűnni nem akaró taps v. éljenzés.
Dicsőséget v. hírnevet szerez, részesül dicséretben v. magasztalásban, v. ünneplésben v. kitüntetésben v. tapsban v. koszorúkban.
Dicséretes, dicsérendő, dicső, dicsőült, magasztalt, megtapsolt, ünnepelt.

749. Rosszall. Rosszall, hibáztat, helytelenít, kifogásol, gáncsol, kivetnivalót talál benne, megbírál élesen, megkritizál, lecsepül.
Igazít, kiigazít, megigazít, helyesbít, javít, javítgat, kijavít, helyrehoz, rendbe hoz.
Szemére vet v. hány v. lobbant, szemrehányást tesz, jól odamond neki, megmondja neki a véleményét, kígyót-békát kiabál; leszedték róla a keresztvizet.
Fedd, dorgál, megint, szid, összeszid, korhol, lehord; pirongat, rendreutasít, megszid, ráncba szed; megreguláz; megtanítja emberségre; szapul, fejét mossa, megró, rászól, figyelmeztet.
Szidalmaz, szitkot szór rá, szidalmakkal illet, gyaláz, legyaláz, legazol, lecirmol, összegazemberez, lepiszkol, ledorongol, leránt, lepocskol, lepocskondiáz.
Rosszallás, hibáztatás, helytelenítés, kifogás, gáncs, bírálgatás, kritizálás.
Helyesbítés, igazítás, megigazítás, kiigazítás, javítás, javítgatás, kijavítás, helyrehozás, rendbe szedés, figyelmeztetés.
Szemrehányás, szemrelobbantás, feddés, dorgálás, megintés, korholás, lehordás, pirongatás, rendreutasítás, szidás, összeszidás, szapulás, fejmosás, megrovás.
Szidalmazás, szitkozódás, gyalázás, Iegyalázás, legazolás, lecirmolás, összegazemberezés, lepiszkolás, ledorongolás, lerántás, lepocsékolás, lepocskondiázás, meghurcolás.
Hibás, helytelen, rossz, köpedelmes, kifogásolandó, gáncsolandó, kivetnivaló, rendezendő, javítandó, dorgálandó, megintendő.
Hibásan, helytelenül, rosszul, minden kritikán alul.
Szégyen és gyalázat. Mégiscsak sok. Hallatlan.

750. Hízeleg. Hízeleg, szembedicsér, kedvében jár, bókol, kedveskedik, kedvét keresi, behízelgi magát, kelleti magát, hozzádörgölődzik, kullancskodik, sündörög, tömjénez, tapsol neki, talpát nyalja, csóválja farkát, teszi a szépet, csapja a szelet, csúszik-mászik előtte, égig magasztal, dicshimnuszokat zeng róla. nem tágít mellőle, mindig a nyakán van, megkörnyékez, leveszi a lábáról.
Hízelgő, hízelkedő, tömjénező, tapsonc, magasztaló, csúszó-mászó, tányérnyaló, talpnyaló, élősdi, ingyenélő, kullancskodó, álbarát.
Hízelgés, bók, bókolás, hízelkedés, kedvkeresés, kedveskedés, megkörnyékezés, dörgölődzés, kullancskodás, taps, tömjénezés, talpnyalás, farkcsóválás, csúszás-mászás, magasztalás, dicshimnusz, mézesmázos szavak, álbarátság.

751. Rágalom. Rágalom, rágalmazás, megrágalmazás, ráfogás, igaztalan v. hazug vád, vádaskodás, becsmérlés, ócsárlás, megszólás, leszólás, lepiszkolás, lerántás, legyalázás, lealacsonyítás, sárral dobálás.
Áskálódás, fondorkodás, besúgás, összeesküvés.
Rágalmaz, megrágalmaz, gázol becsületében, rágalommal illet, ráfog valamit, becsmérel, ócsárol, megszól, leszól, lepiszkol, leránt, legyaláz, lealacsonyít, sárral dobál, valakire rosszat mond v. szól v. költ v. fog v. tol v. ken v. fen.
Áskálódik, vádaskodik, fondorkodik, besúg, fondorlatot sző, összeesküszik, összeesküvést szervez.
Ócsárló, rágalmazó; áskálódó, fondorkodó, besúgó, becsmérlő, gyalázkodó.

752. Igazol. Igazol, ment, menteget, fölment, takargat, leplezget, jobb színben tüntet fel, szépítget, enyhít, enyhítő körülményeket lát, védelmez, mellette szól, közbenjár, kisegít a bajból, gyámolít, támogat, pártfogol, protezsál.
Igazolás, mentség, mentegetés, mentegetődzés, leplezgetés, enyhítő körülmény, védekezés, védelem, közbenjárás, szépítgetés, gyámolítás, támogatás, pártfogás, védőszárnyak.
Védő, szószóló, segítő, gyámolító, gyám, támogató, pártfogó, ügyvéd.

753. Vád. Vád, vádolás, megvádolás, panasz, kereset, feljelentés; gyanúsítás, gyanú, gyanítás, gyanakodás, ráfogás.
Rajtakapás, tettenérés, meglepés.
Vádol, vádat emel, megvádol, bepanaszol, keresetet ad be, pórt indít; gyanúsít; gyanít, gyanakszik, él a gyanúperrel; ráfog, rágalmaz.
Rajtakap v. rajtaér, tetten kap v. ér, meglep, megcsíp.
Rájön = csak később lesz előtte világos a titkolt cselekmény.

754. Hű. Hű, hűséges, ragaszkodó, állhatatos, eltántoríthatatlan, megvesztegethetetlen, becsületes, megbízható, lelkiismeretes, tisztességes; emberséges, kipróbált, tizenhárom próbás, illetetlen, jellemes, pontos, szolid, szavahihető, egyenes lelkű.
Hűség, ragaszkodás, állhatatosság, tántoríthatatlanság, megvesztegethetetlenség, becsületesség, megbízhatóság, lelkiismeretesség, tisztesség, emberség, jellemesség, pontosság, szolidság, szavahihetőség, egyeneslelkűség.

755. Hűtlen. Hűtlen, megbízhatatlan, állhatatlan, megvesztegethető, becstelen, lelkiismeretlen, tisztességtelen, jellemtelen, pontatlan, szószegő, rosszlelkű, ármányos, áruló, szédelgő, alávaló, huncut, tettető, színlelő, álarcoskodó, nagyképű, képmutató, alakoskodó, ámító, hamis, hazug, hazudozó.
Semmirekellő, semmirevaló, mihaszna, léhűtő, naplopó, gézengúz.
Hazug, hazudozó, ritka fogú, Fiilent regementjébe való, hazugság minden ige szájában; egy szava sem igaz; minden szava hazugság; tizedelni kell a szavát; szép hazugság minden szava.
Hűtlenség, megbízhatatlanság, állhatatlanság, becstelenség, lelkiismeretlenség, jellerntelenség, pontatlanság, szószegés, rosszlelkűség, ármányosság, árulás, szédelgés, alávalóság, huncutság, tettetés, színlelés, álarcoskodás, nagyképűsködés, képmutatás, alakoskodás, ámítás, hamisság, hazugság, hazudozás.
Hűtlenkedik, megszegi a hűséget, szavát megszegi v. nem tartja meg, ármánykodik, elárul, szédeleg, tettet, tetteti magát, teszi magát; úgy tesz, mintha..., alakoskodik, színlel, álarcoskodik, ámít, áltat, nagyképűsködik, adja v. játssza szerepét v. az urat, uraskodik, urizál, hazudik, hazudozik.

756. Önzetlen. Önzetlen, önfeláldozó, áldozatkész, gavalléros, űri, úrias, bőkezű, adakozó, nemeskeblű, nemes lelkű.
Önzetlenség, önfeláldozás, áldozatkészség, gavallérosság, úri tempó, bőkezűség, adakozás, nemeskeblűség.
Önzetlenül viselkedik, készséggel áldoz v. hoz áldozatot, adakozik, osztogat alamizsnát, megosztja másokkal a magáét.

757. Önző. Önző, haszonleső, nyerészkedő, érdekelt fél, nyereségvágyó, nyerekedő, spekuláns, üzérkedő, seftelő; koncleső, prédaleső, irigy, kaján, szűkkeblű, smucig, komisz, pénzsóvár, fukar, fukarkodó, szűkmarkú, megvesztegethető, mindenre kapható pénzért.
Önzés, haszonlesés, nyerészkedés, üzérkedés, konclesés, prédalesés, irigység, kajánság, szűkkeblűség, smucigság, smucigoskodás, komiszság, pénzsóvárság, fukarság, fukarkodás, szűkmarkúság, megvesztegethetőség.
Nyerészkedik, nyerekedik, spekulál, üzérkedik, seftel.
Lesi a koncot v. prédát, irigykedik, kajánkodik, smucigoskodik, komiszkodik, fukarkodik.
Minden szentnek maga felé hajlik a keze. Pénz beszél. Aranyborjú. Csak a saját hasznát nézi.

758. Erény. Erény, erényesség, tökéletesség, erkölcs, erkölcsösség, jó erkölcs, romlatlanság, ártatlanság, jóság, tisztaság, kötelességérzet, becsületesség.
Érdem, erkölcsi érték, méltóság, kiválóság, kitűnőség.
Jó cselekedet, jótékonyság, jámbor élet, felebaráti szeretet, emberszeretet.
Erényes, erkölcsös, romlatlan, ártatlan, jóságos, tiszta, kötelességtudó, becsületes.
Érdemes, érdemdús, kiváló, kitűnő.
Jólelkű, jótékony, jámbor, emberszerető.
Erényes v. tiszta v. jámbor életet él, jótékonyságot gyakorol.
Érdemel, megérdemel, érdemes rá, kiérdemel, érdemeket szerzett, rászolgált, megszolgálta.

759. Erkölcstelenség.
Erkölcstelenség, romlottság, feslettség, vásottság, léhaság, ledérség, vétek, bűn, bujaság, bujálkodás, rosszaság, gonoszság, tévelygés, tökéletlenség, fogyatkozás.
Erkölcstelen, romlott, feslett, buja, bujálkodó, vásott, léha, ledér, vétkes, bűnös, rossz, gonosz, tévelygő, érdemtelen, rossz erkölcsű, rosszra hajló, tökélet-
len.
Jobbsincs = gúny. vásott gyermek.
Erkölcstelen életet él, a bűn posványában fetreng, tévelyeg, vétkezik, bűnt követ el, az erény útjáról letér, bujálkodik. Vö. 761.

760. Ártatlan. Ártatlan, tiszta, bűntelen, hibátlan, kifogástalan, szeplőtelen, érintetlen, illetetlen, szűz, szűzies, feddhetetlen, tiszta szívű, tiszta lelkű, jólelkű, jámbor, gyermekded, angyali, erényes.
Ártatlanság, tisztaság, hibátlanság, kifogástalanság, szeplőtlenség, szűziesség, feddhetetlenség, tiszta szív v. lélek, jámborság, gyermekdedség, angyali tisztaság.
Ártatlanul, tisztán, bűn nélkül, erényesen, hibátlanul, kifogástalanul, szeplőtlenül, érintetlenül, erényesen, szűziesen.

0 Comments:

Post a CommentÚjabb bejegyzés Régebbi bejegyzés Főoldal