.
Hogy ne érje szó a ház elejét

A ‘szó’ többes számának két változata van: szók és szavak. Gyakrabban a ‘szavak’ változatot használjuk, ám egyes esetekben a többes szám a ‘szók’ alak is lehet (például a névszók, határozószók, mondatszók összetett szavakban).
Az alakváltozatok közül mindkettő előfordulhat például a következő kifejezésekben: szerelmes szókkal/szavakkal, indulatos szókkal/szavakkal.

Lásd: Magyar nyelvhasználati szótár 2007: 219.AZ OLDAL FELTÖLTÉS ALATT!
Elnézést mindenkitől a ritka frissítésekért, de oly nehezen veszem rá magam a szkennelésre...

612. Tilos. I nos, meg van tiltva, meg nem engedhető, nem járja, nem szabad.
Tilt, megtilt, eltilt, nem engedi; tiltakozik.
Tilalom, megtiltás; tiltakozás.
A tilosban járni. Tilalomfa.

613. Kínál. Kínál, kínálgat, megkínál, tessékel, ajánl, ajánlgat, felajánl, viszszakínál.
Javasol, javall, tanácsol, tanácsot ad, indítványoz.
Kínálkozik, ajánlkozik, felajánlkozik.
Kínálat, kínálás, kínálgatás, tessékelés, ajánlás, ajánlat; felajánlás, visszakínálás.
Javaslat, javaslás, javallás, tanács, indítvány.
Ajánlkozás, felajánlkozás.

614. Visszautasít. Visszautasít, elutasít, nem kell, nem tetszik, megtagad, kikéri magának, nemet mond, ellenez, rázza fejét, tagadólag int, hallani sem akar róla, kibúvót keres, mossa kezeit; kosarat ad, kikosaraz, kitolókását tálal.
Visszautasítás, elutasítás, megtagadás, ellenzés, kibúvó; kosár, kikosarazás, kitolókása.
Apage, Satanas!
Vö. 446.

615. Kér. Kér, kérelmez, felkér, megkeres, kérve kér, esd, esdekel, esedezik, eseng, könyörög, rimánkodik, instál.
Folyamodik, kérvényez, felterjeszt kérvényt.
Kérés, kérelem, kérelmezés, felkérés, megkeresés, esdeklés, könyörgés, rimánkodás; folyamodvány, kérvény, beadvány, instancia.
Kérelmező, kérvényező, folyamodó.

616. Megkövet. Megkövet, bocsánatot kér, engedelmet kér, mentegetődzik, mentségül felhozza; felfolyamodik, apellál.
Megkövetés, bocsánatkérés, mentegetődzés, mentség; felfolyamodás, apelláció.

617. Ígér. Ígér, megígér, ígérget, ígéretet tesz, szentül ígéri; fogad, szavát adja, fogadkozik, megfogad, fogadalmat tesz; kilátásba helyez, kecsegtet, biztat, reményt kelt; ígérkezik.
Ígéret, ígérgetés, fogadkozás, fogadalom, kecsegtetés, biztatás, elígérkezés.
Adott szó, becsületszó.
Az ígéret szép szó, ha megtartják, nagyon jó. Az ígéret földje.

618. Szerződés. Szerződés, egyezmény, egyezség, alkudozás, alku, egyezkedés, kötés, kikötés, feltétel, megalkuvás.
Szerződés v. alku v. kötés v. kikötés v. feltétel szerint.
Szerződik, szerződést köt; szerződésre v. alkura v. egyezményre v. egyezségre lép, megalkuszik, megegyezik, megköti az alkut v. üzletet, kiköti magának, feltételül szabja, egyezkedik.
Kötve hiszem = csak akkor hiszem, ha kötés v. szerződés biztosít engem; különben nem hiszem, azaz kételkedem benne.

619. Kezes. Kezes, túsz, jótálló, szavatoló, felelős.
Kezesség, kezeskedés, jótállás, szavatolás, felelősség.
Kezeskedik, kezességet vállal, jótáll, szavatol, felel róla.

620. Szótartó. Szótartó, megbízható, kötelességtudó, becsületes, lelkiismeretes.
Szótartás, megbízhatóság, kötelcsségtudás, lelkiismeretesség. Az adott szó
szentsége. Áll szavának, urát állja szavának, szavát beváltja, szavát megtartja, kötelességét teljesíti.

621. Szószegő. Szószegő, kötelességszegő, hitszegő, mulasztó.
Szószegés, visszavonás, visszaszívás; kötelességszegés, mulasztás.
Szavát megszegi, visszavon, visszaszív, visszaveszi szavát, adott szavát nem tartja meg, nem váltja be szavát v. ígéretét, nem áll szavának, nem teljesíti kötelességét; mulaszt, elmulaszt.

622. Szerez. Szerez, szert tesz rá, megszerez, előteremt, kerít, előkerít, megkerít, meghoz, kieszközöl, megkeres.
Gyűjt, összegyűjt, halmoz, felhalmoz, összerak, összehord, tetéz, halomra gyűjt; összekuporgat, megtakarít.
Szerzemény, szerezmény, keresmény, kieszközlés, megszerzés, gyűjtés, gyűjtemény, halom, rakás, vagyon.
Szerző, gyűjtő, kenyérkereső, kieszközlő.
Honszerző Árpád.

623. Elveszít. Elveszít, veszít, veszt; elveszíti a játékot v. játszmát v. csatát; vereséget szenved; kudarcot vall; megbukik; hoppon marad.
Veszteség, vereség, kudarc, bukás.
Vesztes, bukott, megvert, vagyonbukott.
Vesztett csata. Elvesztette a türelmét. Csődbe került.

624. Birtok. Birtok, tulajdon, sajátja; földbirtok, jószág, vagyon, ingatlan, ingó vagyon.
Bír, van neki, birtokol, bírlal, birtokba vesz, tulajdonává v. sajátjává tesz, foglal, elfoglal, elsajátít, kisajátít.
Birtokos, birtokló, tulajdonos; bírlaló.
Bírlaló = aki idegen tulajdont másnak nevében tart hatalma alatt (ném. Inhaber, lat. detentor).
Beati possidentes. Intra domínium.

Birtokbavétel, foglalás, elfoglalás, kisajátítás, birtoklás, bírlalás.

625. Megtart. Megtart, magánál tart, visszatart, el nem ereszti, nem adja ki kezéből, őrzi, ragaszkodik, megtakarít, takarékoskodik, markában tart.
Megtartás, visszatartás, megőrzés, ragaszkodás, takarékoskodás.
Körmök, karmok, marok.

626. Túlad. Túlad rajta, átenged, lemond róla, átad, kiszolgáltat, kiad, elpazarol, elharácsol, elfecsérel, elherdál, elpocsékol, kidob (pénzt).
Túladás, átengedés, lemondás, átadás, kiszolgáltatás, kiadás, elpazarlás, elfecsérlés, pénzkidobás.
Bőkezű, adakozó, gavalléros, pazarló.

627. Ad. Ad, nyújt, átad, adományoz, ajándékoz, adakozik, megad, teljesít, eleget tesz, helyt ad, meghallgat (kérelmet).
Adás, átadás, átnyújtás, adományozás, alamizsnálkodás, ajándékozás, adakozás, teljesítés, meghallgatás.
Adomány, alamizsna, borravaló, ajándék, vásárfia; hozomány, kelengye.
Adományozó, ajándékozó, adakozó.
A jókedvű adakozót szereti az Isten.
Bis dal, qui cito dat.
Egy-egy szárnyat, combot nyújt a kicsinyeknek. (Arany.)628. Kap. Kap, megkap, elér, elnyer, hozzájut, jut neki, birtokába jut; elfogad.
Jutalom, jutalék, ajándék, örökség, ösztöndíj, nyeremény, járandóság, illetmény.

629. Oszt. Oszt, kioszt, megoszt, szétoszt, osztogat, juttat, részeltet, részesít; alamizsnálkodik, adakozik, adományoz.
Szétosztás, osztogatás, juttatás, részeltetés, részesítés; alamizsnálkodás, adakozás, adományozás.
Rész, jutalék, osztalék, részletfizetés.
Germanizmus: osztom nézetét v. fájdalmát; magyarán; osztozom nézetében v. fájdalmában.

630. Kölcsönöz. Kölcsönöz, odakölcsönöz, kölcsönad, kölcsönt ad, előlegez, hitelez, hitelbe ad, tőkésít, kamatoztat, kamatot szed; uzsoráskodik.
Kölcsön, kölcsönösszeg, kölcsönpénz, előleg, hitel, tőke, tőkekamat; uzsora, uzsorakamat.
Kölcsönadó, tőkepénzes, hitelező; uzsorás, tőkés.
Kölcsönzés, hitelezés, tőkésítés, kamatoztatás, uzsoráskodás. Zálogház.
Vö. 643.

631. Kölcsönvesz. Kölcsönvesz, kölcsönöz (mástól), elzálogosít, zálogul ad, előleget kér, kikölcsönöz.
Kölcsönpénz, kölcsönösszeg; tartozás, adósság.
Kölcsönvevő, adós. Vö. 644.

632. Lefoglal. Lefoglal, megfog, kézbe vesz, megragad, elvesz, kivesz, ráteszi a kezét, zsebre tesz v. vág, bezsebel, kézre kerít, hatalmába kerít, nyakon csíp, elkoboz; bitorol, megdézsmál.
Lefoglalás, elvétel, bezsebelés, kézre kerítés, elkobzás, bitorlás.
Bitor, bitorló (lat. usurpator).

633. Visszaad. Visszaad, visszafizet, megtérít, visszatérít, kárpótol, kártalanít, kárpótlást nyújt, kárpótlásképp ad.
Visszaadás, visszatérítés, visszafizetés, megtérítés, kárpótlás, kártalanítás.
Megtérül, visszatérül; kárpótlásul van v. szolgál.
Veszett fejszének nyele fordul = a kárnak csak igen csekély része térül meg.

634. Lop. Rabol. Lop, ellop, oroz, eloroz, tolvajol, elidegenít, elemel, eltulajdonít, zsebel, zsebre tesz v. rak v. dug, eltüntet, csen, elcsen, cseneget, megdézsmál, lopkod, elcsíp belőle, lopogat, elhorgász, elkaparít, elsinkófál; szerez, kerít, elköt csikót a lókötő (de nem „lopja"), elhajt (marhát).
Lopás, orzás, tolvajlás, elidegenítés, elemelés, zsebelés, eltüntetés, elcsenés, megdézsmálás, lopkodás, elkaparítás, szerzés, kerítés, elhajtás, lókötés.
Tolvaj, lókötő, betyár, szegénylegény, vadorzó.
Elsikkaszt, elkezel, elgazdálkodik, elfclkézkalmárkodik (Jókai), hozzányúl a máséhoz, csungál, csurdál, elsurrint, gazt vet rá.
Sikkasztó, sikkasztás, clkezelés.
Rabol, elrabol, megrabol, kirabol, elragad, kifoszt, megfoszt, fosztogat, el-szed. kizsarol, zsákmányol, portyáz, megkopaszt, kalózkodik.
Rabló, betörő, zsivány, bicskás, haramia, útonálló, martalóc, zsebrák; kalóz = tengeri rabló.
Rablás, útonállás, fosztogatás, zsákmányolás, zsarolás, portyázás.
Martalék, préda, zsákmány, ragadmány.
Tolvaj = aki titkon, erőszak nélkül idegenít el valamit; rabló = aki erőszakosan veszi el.

635. Cserél. Cserél, cserélget, csereberél, kicserél, felcserél, felvált, váltogat, csakliz, csakli-makliz.
Csere, cserebere, cserélés, cserélgetés, kicserélés, felcserélés, felváltás, váltogatás, csaklizás. Cserekereskedés.

636. Vásárol. Vásárol, megvásárol, vesz, megvesz, beszerez, jó vásárt v. rossz vásárt csinál.
Vásárlás, megvásárlás, vétel, beszerzés, jó vásár, rossz vásár.
Vásárló, vevő. Adás-vevés.
Vásárfia = a vásárról hazahozott ajándék.

637. Elad. Elad, túlad rajta, pénzzé teszi, pénzre váltja, elárverez, vásárra vezet v. hoz v. hajt v. dob, piacra viszi, árul, áruba bocsát, árulgat, értékesít, kereskedik.
Eladás, elárverezés, árulás, árverés, értékesítés. Adás-vevés, kereskedés.
Vö. 638.

638. Kereskedés. Kereskedő, kalmár, boltos, árus, üzletember, nagykereske-
dő, kiskereskedő, szatócs, a görög, a zsidó, a házaló, ószeres, kufár, csiszár,
kupec, üzer, tőzsér, kofa; csaplár, csárdás, korcsmáros, vendéglős, kávés.
Kereskedés, kereskedelem, forgalom, nagykereskedés, kiskereskedés, kufárkodás, üzérkedés, adás-vevés, cserebere.
Kereskedik, kalmárkodik, árul, árusít, elad, vesz, kufárkodik, kupeckedik, üzérkedik.
Áru, portéka, árucikk, cikk, kereskedelmi cikk.
Mi van eladó?
Vásár, vásárpiac, piac, hetivásár, országos vásár, zsibvásár, sokadalom.
Bolt, árucsarnok, üzlethelyiség.
Korcsma, csapszék, lebuj, csárda; borház, sörház, vendéglő, étterem, ivó, kávéház.
Vö. 636.,637.

639. Pénz. Pénz, készpénz, aprópénz, váltópénz, pengőpénz, aranypénz, ezüstpénz, papírpénz; pénzérték, érték, értékpapír.
Forog, forgalomba hoz. kivon a forgalomból, felvált. Ér valamely pénzösszeget.
Kálomista olvasó = tréf. pénz, ami nincs.
Pénzszagot éreznek nála. Pénzel belőle. Pénz beszél. Aranyborjú. Pénz az istene. Pénzeszsák. Kifizette aprópénzzel = megrövidítette. Aurum non olet.

640. Pénzember. Pénzember, tőzsér, bankár, tőkepénzes, milliomos, pénzváltó, ügynök, uzsorás.
Pénztáros, pénzkezelő, pénzbeszedő.
Tőzsde, bankház, váltóház, ügynökség, pénztár, pénzkezelés, pénzbeszedés, adóhivatal, takarékpénztár.

0 Comments:

Post a CommentÚjabb bejegyzés Régebbi bejegyzés Főoldal