.
Hogy ne érje szó a ház elejét

A ‘szó’ többes számának két változata van: szók és szavak. Gyakrabban a ‘szavak’ változatot használjuk, ám egyes esetekben a többes szám a ‘szók’ alak is lehet (például a névszók, határozószók, mondatszók összetett szavakban).
Az alakváltozatok közül mindkettő előfordulhat például a következő kifejezésekben: szerelmes szókkal/szavakkal, indulatos szókkal/szavakkal.

Lásd: Magyar nyelvhasználati szótár 2007: 219.AZ OLDAL FELTÖLTÉS ALATT!
Elnézést mindenkitől a ritka frissítésekért, de oly nehezen veszem rá magam a szkennelésre...

601. Kényszer. Kényszerít, kénytelenít, rádisputál, rákényszerít, rászorít, erőltet, ráerőszakol, rátukmál, ráoktrojál, rákötelez.
Kényszer, kényszerítés, kénytelenítés, erőltetés, erőszakolás, erőszakosság, rátukmálás, kötelezés.
Kicsikar, kierőszakol, kiszorít, kiprésel, kivasal, kifacsar, kizsarol, megsarcol.
Kicsikarás, kierőszakolás, kipréselés, kifacsarás, kizsarolás, sarcolás.
Kényszerítő, kénytelenítő, kötelező, szükséges.
Kénytelen, köteles, kényszeredett, kényszerült.
Kénytelenség, kötelezettség, kényszer, kényszerűség, szükség, a muszáj.
Kényszerül, kell neki, muszáj neki.
Erőnek erejével, akarva, nem akarva, akarata ellen, fogcsikorgatva, meggyőződése ellenére.

602. Úr. Úr, uraság, gazda, tulajdonos.
Parancsnok, főparancsnok, vezér, fővezér, hadvezér, hadúr; tábornagy, tábornok.
Intéző, főnök, igazgató, kormányzó, rendező.
Hatóság, kormány, kormányzóság, igazgatóság, felsőbbség.
Úri, urasági.

603. Szolga. Szolga, alárendelt, alantas, alkalmazott, cseléd, béres, szolgáló, inas, kocsis, szakács, szakácsnő, főzőnő, kukta, mindenes, szobalány, komorna, komornyik, portás stb.
Szolgál, felszolgál, kiszolgál, rendelkezésre áll, inaskodik, zsoldot v. bért kap.
Szegődik, hozzászegődik, elszegődik, hivatalt vállal, beszegődik, beáll, szolgálatba áll, hivatalba lep; felcsap, csatlakozik, melléáll, közéáll, beáll a sorba, pártjára áll.
Elszegődés, szolgálatba lépés, hivatal vállalása, szolgálat.

604. Szabad. Szabad, független, önálló, korlátlan, nagykorú, ment, mentes, szabadalmazott, kiváltságos.
Szabadság, függetlenség, önállóság, korlátlanság, nagykorúság, mentesség, kiváltság, szabadalom.
Szabadon, függetlenül, önállóan, korlátlanul, mentesen.

605. Leigáz. Leigáz, lenyűgöz, megfosztja szabadságától, elnyom, rabbá tesz, rabságba v. szolgaságba ejt, rabigába hajt, szolgaságba vet v. juttat, rabláncra v. rabszíjra fűz.
Leigázás, lenyűgözés. elnyomás.
Leigázott, jármos, lenyűgözött, rab, jobbágy, jobbágyság, rabszolga.
Iga. járom, rabiga. szolgaság.
Elnyom, elfojt, visszafojt, belefojt; eltipor, eltapos.
Elnyomás, elfojtás, visszafojtás, belefojtás, eltiprás, eltaposás.
Elnyomott, elfojtott, visszafojtott, belefojtott, eltiprott, eltaposott.
Alávetett, alárendelt, függő, szolgai.

606. Fölszabadít. Kiszabadít, felszabadít, függetlenít, önállósít, nagykorúsít, mentesít, fölment, bocsát, enged, ereszt, hagy, elbocsát, kibocsát, átbocsát, elenged, kienged, átenged, elereszt, kiereszt, átereszt, szélnek ereszt, utat nyit v. enged v. ad, egérutat ad, kibúvót enged. 
Elbocsát, szabadságol, szabadjára hagyja, szárnyára bocsátja, hagyja, kipányváz.
Kiszabadul, fölszabadul, független v. önálló v. nagykorú lesz, mentességet kap, visszanyeri szabadságát, kivívja szabadságát, összetöri láncait, lerázza az igát.
Felszabadítás, kiszabadítás, elbocsátás.
Felszabadító, megváltó.
Hagyján. Hadd menjen. Szegény tatár!

607. Elfog. Elfog, fogságba ejt, elcsíp, nyakon csíp, lefülel, letartóztat, bekísér, foglyul ejt.
Bezár, elzár, becsuk, elcsuk, fogságra vet, láncra ver, bebörtönöz, börtönbe v. tömlöcbe vet, hűvösre tesz, kalodába tesz.
Megfosztja szabadságától, elveszi szabadságát.
Elfogatás, fogság, lefülelés, letartóztatás, bekísérés, bezárás, elzárás, bebörtönözés.
Vö. 608.

608. Börtön. Börtön, tömlöc, áristom, dutyi, hűvös, kóter, zárka, fogház, fegyház, dologház, toloncház, siralomház; kaloda.
Börtönőr, porkoláb, foglár, poroszló, fogdmeg, pandúr, csendőr, rendőr.
Rab, fogoly, fegyenc, rabszolga; hadifogoly.
Toloncol, börtönben v. tömlöcben van v. ül, fogva van, be van börtönözve v. zárva v. csukva; le van csukva, hűvösön van, hűsöl; ül; raboskodik, rabságban van.
Vö. 607.

609. Meghatalmaz. Meghatalmaz, felhatalmaz, feljogosít, megbíz, meghatalmazást v. jogosítványt v. megbízást ad. képviselőül választ, képviselteti magát, kinevez.
Meghatalmazás, fölhatalmazás, feljogosítás, jogosítvány, megbízás, megbízólevél, képviselői mandátum, kinevezés.
Meghatalmazott, felhatalmazott, jogosított, megbízott, képviselő, ügyvéd, helyettes, cégvezető; követ, nagykövet, konzul.
Második én, jobb kéz.

610. Elmozdít. Elmozdít, elbocsát, letesz v. kitesz a hivatalából, megfosztja állásától v. rangjától, lefokoz; nyugdíjaz, nyugalomba küld, megfosztja trónjától;
kiteszi a szűrét, elkerget; megsemmisít, felold, semmisnek nyilvánít, visszavon, visszaszív.
Elmozdítás, elbocsátás, megfosztás, elkergetés, lefokozás; nyugdíjazás, trónfosztás; megsemmisítés, feloldás, visszavonás, visszaszívás. Lemond, leteszi hivatalát, leköszön, nyugalomba vonul, megválik állásától, kilép a kötelékből, visszavonul. (Germanizmus: nyugdíjba megy.)
Lemondás, leköszönés, visszavonulás.

611. Megenged. Megenged, megadja az engedélyt, engedélyez, jóváhagy, helybenhagy, megerősít, szentesít.
Beleegyezik, rááll, kötélnek áll, rúdnak áll, ráadja magát, ráígérkezik, igent mond, helyeslőleg bólingat.
Egyetért, helyesel, ráhagyja; hozzájárul, osztozik nézetében, csatlakozik nézetéhez, egy társaságon v. egy kenyéren van valakivel.
Az egyetértésben a függetlenség eleme van benne; aki beleegyezik, azt előbb kapacitálni kellett; aki ráhagyja, az a béke kedvéért enged; aki hozzájárul, az elfő-gadja a más nézetét, akár meggyőződésből, akár taktikából; aki helyesel, az átlátja, hogy a másiknak igaza van; aki helybenhagy, attól függ a másik.

Germanizmus: nézetét osztja.
Engedély, jóváhagyás, helybenhagyás, megerősítés, szentesítés.
Beleegyezés, ígéret, helyeslés, egyetértés, hozzájárulás.

0 Comments:

Post a CommentÚjabb bejegyzés Régebbi bejegyzés Főoldal