.
Hogy ne érje szó a ház elejét

A ‘szó’ többes számának két változata van: szók és szavak. Gyakrabban a ‘szavak’ változatot használjuk, ám egyes esetekben a többes szám a ‘szók’ alak is lehet (például a névszók, határozószók, mondatszók összetett szavakban).
Az alakváltozatok közül mindkettő előfordulhat például a következő kifejezésekben: szerelmes szókkal/szavakkal, indulatos szókkal/szavakkal.

Lásd: Magyar nyelvhasználati szótár 2007: 219.



AZ OLDAL FELTÖLTÉS ALATT!
Elnézést mindenkitől a ritka frissítésekért, de oly nehezen veszem rá magam a szkennelésre...

581. Harc. Harc, csata, ütközet, öszzecsapás, viadal, küzdelem, tusa, csatározás, csetepaté, párbaj, párviadal; csatahely, csatamező; háború, háborúskodás, had, hadjárat, villongás.
Harcol, küzd, küszködik, vív, tusakodik, viaskodik; viadalra v. csatára v. harcra kel, csatáz, csatároz, megmérkőzik, összeméri a fegyvert, hadakozik, háborúskodik, hadat visel, villong, megpróbálja a hadiszerencsét.
Párbajozik, párbajt vív, megverekszik, párbaja van, pisztolyra megy, kardra megy, összemérik kardjaikat, kiáll, fegyverrel elégtételt ad.
Versenyez, verseng, vetekedik, vetekszik, vetélkedik.
Verseny, mérkőzés, versenyzés, versengés, vetekedés, vetélkedés.
Versenytárs, versenyző, versengő.
Vö. 586., 587.

582. Béke. Béke, békekötés, megbékülés, kibékülés, kiengesztelés, békéltetés, kiegyezés, megegyezés, békesség.
Békét köt, megbékül, kibékül, békéltet, kiegyezik, helyreáll a béke, helyreállítja a békét, megengesztelődik.
Békés, nyugalmas, csöndes, engesztelő.

583. Beavatkozás. Beavatkozik, közbelép, beleavatja magát, beleártja magát, beleelegyedik, beleüti az orrát, minden lében kanál.
Beavatkozás, közbelépés, beleegyezés.

584. Megadás. Megadás, lemondás, fegyverlerakás, főhajtás, térdhajtás.
Megadja magát, lemond, lerakja a fegyvert, kegyelmet kér; beadja a derekát,
beadja a kulcsot.
Fejet hajt; fejét: lehajtja, lehorgasztja, lelógatja leszegi, leüti, lesunyja.
Fejet hajt: kifejezi a tiszteletet, engedelmességet, megadást; lehorgasztja: a reménytelenséget; lelógatja: a kimerültséget; leszegi, leüti: a dacot; lesunyja: a ravaszkodást.


585. Harcos. Harcos, harcfi, hadfi, vitéz, katona, honvéd, zsoldos, cserepár, bajnok, levente, dalia.
Had, hadsereg, sereg, hadcsapatok, katonaság, ármádia.

586. Fegyver. Fegyver; lőfegyver, puska, gyorspuska, karabély, pisztoly, forgópisztoly, fegyverzet.
Agyú, mozsárágyú.
Szablya, kard, spádé, tőr, gyilok; szurony; dárda, lándzsa, dzsida; kopja, gerely; öklelőrúd, alabárd.
Íj, szerszámíj; nyíl.
Fegyverkezik, felfegyverez.
Fegyverkezés, felfegyverzés.

587. Csatamező. Csatamező, csatasík, harcmező, csatatér, küzdőtér, háború színtere, porond, vívótér.

588. Végrehajt. Végrehajt, teljesít, megtesz, megcselekszi.
Pl. Megteszem a kívánságodat. Teljesíti kérelmét. Végrehajtotta szándékát. Megcselekedte a gaztettet.
Teljesítés, végrehajtás, cselekedet, cselekmény, tett.
Teljesedésbe megy, teljesül, beteljesül, beteljesedik.

589. Elmulaszt. Elmulaszt, nem teszi, nem cselekszi, nem teljesíti, nem hajtja végre, függőben hagy, felfüggeszt, abbahagy.
Mulasztás, elmulasztás, felfüggesztés.
Függő, elkezdett, befejezetlen, nem kész, félig kész.

590. Siker. Siker, jó siker, jó eredmény, foganat, következmény, kimenetel, hatás.
Sikeres, sikerült, eredményes, foganatos, győzedelmes, hatályos.
Sikeresen, sikerrel, eredményesen, jó eredménnyel.
Sikerül, sikerrel jár, siker koronázza, jó eredménye van, jól üt be, jól vág be.
Sikert arat v. elér, boldogul, kedvez a szerencse, jól jár, jól megy dolga, van látszata.
Diadal, diadalom, győzelem, győzedelem, nyert csata.
Győz, legyőz, győzedelmeskedik, diadalmaskodik; győzelmet, diadalt, sikert arat, vív ki; csatát nyer, megver, erőt vesz rajta, bír vele, túltesz rajta, lever, leterít, legyűr, lebírja, letűrköl, lefülel, aláveti magának, meghódoltat, győztes, felülkerekedik, megadja neki, befütyül neki, lepipál.
Győző, győztes, nyertes.

591. Sikertelenség. Felsül, belesül, beletört a kése v. bicskája, kudarcot vall, rajtaveszt, rajtaveszít, pórul v. rosszul v. ebül jár, belebukott, elvesztette a játékot, vereséget szenved.
Sikertelenség, kudarc, felsülés, veszteség, bukás, vesztett játék, vereség, kárba veszett fáradság, hiábavaló munka.
Hiába, hiábavaló, kárba veszett, sikertelen, haszontalan, céltalan, eredménytelen, hatálytalan.
Belenyert, mint Bertók a csíkba.

592. Szerencse. Szerencse, jó sors, boldogság, boldogulás, szerencsés eset, véletlen szerencse, nagy szerencse, szerencse a szerencsétlenségben.
Szerencsés, boldoguló, szerencse fia, burokban született.
Boldogul, szerencsésen jár, szerencsében van, jól jár a kártyája, felvitte Isten a dolgát, felkapaszkodott az uborkafára.

593. Balsors. Balsors, mostoha v. ellenséges v. kedvezőtlen v. nehéz sors, bal-szerencse, szánandó sors, szerencsétlenség, viszontagság, szerencsétlen végzet, szerencsétlen csillagzat; szerencsétlen véletlen, baleset, baj, gond.
Szerencsétlen, szánandó, nyomorult, balcsillagzat alatt született, tele van bajjal, ezer gondja van, rossz kártyája jár.
Szerencsétlenné tesz, nyomorba dönt, bajba kever, gondot okoz.
Szerencsétlenségbe v. nyomorba v. bajba jut, ezer gond terheli, szerencsétlenül jár, balsors üldözi.

594. Tekintély. Tekintély, befolyás, erkölcsi súly, hatalom, köztisztelet, közbecsülés.
Tekintélyes, tekintetes, befolyásos, hatalmas, köztiszteletben álló, közbecsülésnek örvendő, mérvadó, mértékadó.
Van tekintélye v. befolyása v. erkölcsi súlya v. hatalma, köztiszteletben áll, közbecsülésnek örvend, tekintélyt szerzett.
Fékez, megfékez, zaboláz, szorosan fogja a gyeplőt, a kantárszárat, visszatart, mérsékel, lecsillapít; ráncba szed, megrendszabályoz, megreguláz.
Gyermekekkel szemben használatos fenyegetés: gúzsba kötlek; hátrakötöm a sarkadat; majd adok; majd kapsz; majd lesz nemulass; megtanítlak emberségre.

595. Féktelen. Féktelen, zabolátlan, rakoncátlan, gáttalan, fékevesztett, féket nem ismerő, kicsapongó, túláradó, duhaj.
Féktelenség, féktelenkedés, zabolátlanság, rakoncátlanság, kicsapongás, duhajkodás, jogtiprás.
Féktelenkedik, rakoncátlankodik, duhajkodik, áttöri a gátat, nem ismer féket, kicsapong, lábbal tipor.

596. Szigorú. Szigorú, kemény, vasakaratú, kőszívű, rideg, merev, hajthatatlan, kérlelhetetlen, erélyes.
Szigor, szigorúság, szigorú bánásmód, keménység, vasakarat, kőszívűség, ridegség, merevség, kérlelhetetlenség.
Megszigorít, megkeményít, megmerevít.
Szigorúan, keményen, vasakarattal, ridegen, mereven, kérlelhetetlenül.

597. Szelíd. Szelíd, gyengéd, nyájas, jóságos, békés, békeszerető, jámbor, jólelkű, csendes, türelmes; engedékeny, áldott jó lélek; szelíd bárányka; galambepéje van; a légynek sem árt; türelmes szamár; fát lehet vágni a hátán.
Szelídség, gyengédség, nyájasság, jóság, békcszeretet, jámborság, jólelkűség, csendesség, türelmesség, engedékenység.
Szelíden, gyengéden, nyájasan, jóságosan, békeszeretőn, jámborul, jólelkűen, csendesen, türelmesen, engedékenyen, enyhén.

598. Parancs. Parancsol, megparancsol, rendel, vezényel, elrendel, rendelkezik, meghagy, előír, megszab, elészab, utasít; kiad rendeletet v. parancsot v. meghagyást v. utasítást v. ukázt.
Tilt, megtilt.
Parancs, rendelet, rendelkezés, meghagyás, előírás, szabályzat, utasítás, ukáz.
Tilalom, megtiltás.
Követel, megkövetel, bekövetel, bekíván, igényel, igényt tart, jogot tart v. formál, reklamál, keres rajta.
Hívat, elhívat, megidéz, magához kéret, magához parancsol, odacitál.
Meghívó, idézés, megidézés.
Hí, hív, meghív, magához kér, szólít, magához int, beszólít, felhív, hívogat, visszahív.
Hívás, meghívás, visszahívás.

599. Engedetlen. Engedetlen, szófogadatlan, rendetlenkedő, engedetlenkedő; lázadó, zavargó, felkelő, zendülő, tüntető, lázongó, háborgó, forrongó, forradalmár.
Engedetlenkedik, nem fogad szót, rendetlenkedik; lázad, fellázad, lázong, ellenáll, felkel, zendül, zavarog, háborog, forrong.
Forradalom, lázadás, zendülés, felkelés, zavargás, munkamegszüntetés, csődület; lázongás, háborgás, forrongás, izgatottság, anarchia.
Felesel, visszafelel, nyelvel, nyelveskedik, még neki áll feljebb.
Feleselés, visszafelelés, nyelvelés, nyelveskedés.

600. Engedelmes. Engedelmes, szófogadó, szóra hajló, alkalmazkodó, simulékony, engedékeny, alázatos.
Engedelmesség, szófogadás, alkalmazkodás, simulékonyság, illeszkedés, engedékenység, igazodás, meghajlás, alázat.
Engedelmeskedik, szót fogad, hajt a szóra, hajt rá, hallgat rá, hederít rá; rúdnak áll, kötélnek áll; beleegyezik, alkalmazkodik, illeszkedik, igazodik, simul hozzá, tartja magát hozzá, szabja magát hozzá, enged neki, alárendeli magát, meghajlik előtte, utánaindul, igazodik, hozzászokik.

0 Comments:

Post a Comment



Újabb bejegyzés Régebbi bejegyzés Főoldal