.
Hogy ne érje szó a ház elejét

A ‘szó’ többes számának két változata van: szók és szavak. Gyakrabban a ‘szavak’ változatot használjuk, ám egyes esetekben a többes szám a ‘szók’ alak is lehet (például a névszók, határozószók, mondatszók összetett szavakban).
Az alakváltozatok közül mindkettő előfordulhat például a következő kifejezésekben: szerelmes szókkal/szavakkal, indulatos szókkal/szavakkal.

Lásd: Magyar nyelvhasználati szótár 2007: 219.AZ OLDAL FELTÖLTÉS ALATT!
Elnézést mindenkitől a ritka frissítésekért, de oly nehezen veszem rá magam a szkennelésre...

658. Kedély. Kedély, érzelmi világ, érzelem, vérmérséklet, jellem, hajlam, vonzalom, vágy, szenvedély.
Szíve, lelke, keble.
Hajlik, vonzódik, vágyódik, vérében van.
Hajlandó, vonzódó, vágyódó, szenvedélyes, veleszületett, kedélyes; érzelmes, vérmes; epés; méla; nyálkás.

659. Tűr. Tűr, eltűr, megtűr, visel, elvisel; türtőzteti magát; elszenved, átél, átmegy rajta, beletörődik, elnéz, megadja magát, lenyel (keserűséget), beadta a derekát, beadta a kulcsot.
Türelem, beletörődés, elnézés, megadás.
Türelmes, elnéző, önmegadó.

660. Érzékeny. Érzékeny, izgékony, érzelgős, lobbanékony, finom érzésű, fogékony, költői, mélázó, fellengzős, lelkes.
Érzékenység, izgékonyság, fellobbanás, finom érzés, fogékonyság, lelkesedés, fellengzés, költői lélek, mélázás.
Érzékenykedik, felizgul, izgalomba jut, fellobban, lelkesedik, mélázik, szívére vesz, könnyen felvesz, nagyon felvesz.

661. Érzéketlen. Érzéketlen, szívtelen, keményszívű, rideg, részvétlen, hűvös, hideg, fagyos, prózai, józan, egykedvű, lelketlen, szoborszerű, cinikus.
Érzéketlenség, szívtelenség. keményszívűség, részvétlenség, hidegség, próza, lelketlenség, józanság, nemtörődés, nembánomság, egykedvűség; kőszobor, cinizmus.
Nem érez, nincs szíve; olyan, mint a tuskó; nincs lelke, nincs fogékonysága, nem hat rá semmi, egykedvű marad, nem törődik, nem bánja, nem gondol vele.
Se ingem, se gallérom. Bánom is én.

662. Ingerel. Ingerel, nógat, felbuzdít, noszogat, ösztönöz, unszol, készt, kontat, serkent, biztat, lelkesít, bizgat. izgat, sugall, sugalmaz, hajt, buzdít, felhevít, ösztökél, sarkall, sarkantyúz, uszít, rászabadít.
Felébreszt, ébreszt, ébresztget, felráz, gerjeszt, felver v. fellármáz v. felugat álmából.
Inger, ingerlés, izgatás, sugalmazás, nógatás, noszogatás, ösztönzés, unszolás.
biztatás, lelkesítés, buzdítás, ösztökélés, sarkallás, sarkantyúzás, uszítás, rászabadítás, ébresztés, ébresztgetés, felrázás, fellármázás.
Izgató, izgága, serkentő, ébresztő, ingerlő.
Felingerlődik, fel van izgatva, izgalomban van.
Buzdul, lelkesül, felbuzdul, buzog, buzgólkodik, lelkesedik, hevül, ég, lángol, rajong, él-hal érette, imádja, felgerjed.
Inger, gerjedelem, ingerültség, lelkesültség, izgalom, lelkesedés, felbuzdulás, buzgalom, hevülés, rajongás, imádás, csupa tűz, láng.

663. Indulat. Indulat, felindulás, indulatoskodás, hevcskedés, felhevülés, fellobbanás, felháborodás, düh, dühöngés, hirtelen harag, első méreg, felbőszülés, bosszúság, bosszankodás, szenvedélyeskedés.
Bősz, bőszült, felbőszült, haragos, mérges, mérgeskedő, bosszús, boszankodó, dühös, dühöngő, dühödt, felháborodott, ingerült, veszett; indulatos, szenvedélyes, lobbanékony, hirtelen haragú, epés; olyan, mint a pulyka; olyan mint a puskapor; sápadt a dühtől.
Meregzacskó (tréf. mérges ember).
Indulatoskodik, heveskedik, felhevül, felindul, fellobban, felháborodik, dühöng, haragra lobban, mérgeskedik, felbőszül, felbosszankodik, szenvedélyeskedik.
Indulatosan, ingerülten, hevesen, dühösen, haragosan, mérgesen, bőszülten, szenvedélyesen, epésen.

664. Higgadt. Higgadt, nyugodt, hidegvérű, komoly, józan, megingathatatlan, hozzáférhetetlen, sztoikus, rendíthetetlen, szilárd.
Észre tér, kijózanodik, kiábrándul, gondolkozóba esik, magához tér, összeszedi magát, nem veszti el az eszét v. nyugalmát v. hidegvérét v. komolyságát, nyugodt v. józan marad, nem jön ki a sodrából.
Erőt vesz magán, meggyőzi magát, parancsol magának, megkeményíti szívét, visszatartja magát, ellenáll a csábításnak, rakoncában tartja magát, küszködik magában, megfékezi magát, türtőzteti magát, alig bírja megállni.
Higgadtság, önuralom, hidegvér, nyugodtság, komolyság, rendületlenség, erő, szilárdság, józanság, kiábrándulás.
Megnyugtat, kijózanít, kiábrándít, észre térít, gondolkozóba ejt.

665. Vidám. Vidám, virgonc, víg, jókedvű, derült, gondtalan, boldog, szerencsés, örvendező, örömtelt, örömittas.
Vidámság, virgoncság, vígság, jókedv, rózsás kedv, gondtalanság, élvezet, öröm, derültség, emelkedett hangulat, boldogság, kéj, elragadtatás, gyönyör, gyönyörködés, gyönyörűség.
Elvez, éldel, éldeleg, gyönyörködik.
Örül, örvendez, örömet érez, repes a szíve v. lelke, örül neki v. rajta, örül a lelke v. szíve, megörül neki, jókedve van, jókedvében van, széles jókedvében van, vigad; örömében majd kirúgja a ház falát, kibújik a bőréből, magánkívül van, nem tud hová lenni, nem tud mit csinálni, el van ragadtatva v. bájolva v. bűvölve, rózsás v. derült v. emelkedett hangulatban v. kedvben van, a hetedik égben érzi magát, nincs gondja, gondtalan életet él, éli világát.

666. Fájdalmas. Fájdalmas, gyötrő, fájó, fájós, sajgó, nyomorúságos, gyötrelmes, szánalmas, kínzó, kínos.
Fájdalom, kín, kínlódás, bántalom, szenvedés, gyötrelem.
Fáj, sajog, fájdalmat érez v. szenved; fájdalmat okoz, bánt, gyötör, kínoz.
Mar, megmar, mardos, harap, megharap.
Mar kül. a kígyó meg a veszett eb.
Töpreng, töprenkedik, tépelődik, gyötrődik, gyötri magát, kínozza magamagát.
Töprengés, töprenkedés, tépelődés, gyötrődés, önkínzás.
Boldogtalan, szerencsétlen, balsorsú, nyomorult; elárvult, árva, elhagyatott, anyátlan, apátlan, gyámoltalan; szánandó, vigasztalan, kétségbeesett.
Boldogtalanság, szemérmetlenség, kétségbeesés, nagy csapás, sorscsapás, szívfájdalom, lelki fájdalom, nyomorúságos élet, aggodalom, vigasztalanság.
Nehéz v. vérző v. tört szív.

667. Kellemes. Kellemes, kellemetes, tetsző, tetszetős, kívánatos, vonzó, kedves, gyönyörködtető, gyönyörű, kéjes, élvezetes, örvendetes, bájos, gyönyörűséges.
Felséges, elbűvölő, elbájoló, elragadó, édeni, paradicsomi, mennyei, égi, isteni, angyali, tündén.
Kellem, kellemetesség, tetszetősség, tetszetés, kedvesség, gyönyör, kéj, élvezet, öröm, báj, elragadtatás.
Kell neki = tetszik; jólesik, kedvét találja benne, megkíván, kívánkozik, kér belőle.
Gyönyörködik benne, kéjeleg, örömét v. gyönyört v. gyönyörűségét találja benne, jólesik neki, örül neki, örömében majdnem kiugrik a bőréből, nem tud vele betelni, nyalja-falja, élvez, élvezetet talál.
Tetszését kivívja v. megnyeri, megkedvel, tetszésével találkozik, kedvére van, kedvet csinál, jókedvre derít, földerít, boldogít, elbájol, elbűvöl, gyönyörködtet, elragadtat, örömre ragad, örömmel tölt el, megörvendeztet.

668. Kelletlen. Kelletlen, kellemetlen; semmirekellő, haszontalan.
Kelletlenség, kellemetlenség, haszontalanság.
Kelletlenkedik, kellemetlenkedik, haszontalankodik.
Nem kell még az ördögnek sem, kell az ördögnek, nem kérek belőle. Úgy kell neki! = úgy, ahogy nekünk nem kell. Megunta, megelégelte, torkig van vele, dosztig van, jóllakott vele, megcsömörlött tőle, elég volt a jóból, sok a jóból, még ingyen se kell, elég volt a dicsőségből, nem kér többet belőle, nem kell több belőle, elég volt abból annyi, nagyon is elég, elég volt, hadd jusson másnak is belőle; még látni se szereti, hallani se akar róla.
Undor, csömör, undorodás, émelygés, utálat.
Undorodik, megcsömörlik, émelyeg, visszaborzad, utál, megutál, megun.
Undorít, visszataszít, megutáltat.
Undorító, elundorító, émelygős, émelyítő, visszataszító, utálatos, undort v. utálatot gerjesztő v. keltő v. ébresztő.

669. Megelégedés. Megelégedés, megnyugvás, elégedettség, elégültség, derűs lelki állapot, lelki nyugalom, léleknyugalom.
Megelégszik (sorsával, kevéssel), megnyugszik, belenyugszik, ráhagy, nem tör magasabbra, nem akar többet, beletörődik, ki van elégítve.
Vágyainak netovábbját elérte. Nincs több kívánnivalója. Meghúzza magát.
Nem követelődzik.
Elégedett, kielégedett, nem követelődző, szerény, mértékletes.
Dobzse László.

670. Elégületlenség. Elégületlcnség, elégedetlenség, elkeseredés, kellemetlenség, bosszúság, baj. duzzogás. zúgolódás.
Elégedetlen, elégületlen, zúgolódó, zúgó, zajongó, követelődző, ki nem elégített, elkeseredett, bosszús, duzzogó.
Elégedetlenkedik, kevesell, zúgolódik, nincs kielégítve, többet akar, el van keseredve, bosszankodik, duzzog, kellemetlenkedik, rosszkedve v. rosszkedvben van.

671. Enyhít. Enyhít, szelídít, könnyít, csillapít, megnyugtat, elaltat, álomba ringat, tentetél.
Gyógyít, meggyógyít, kigyógyít, behegeszt, orvosol, kúrál, kikúrál, gyógykezel: kuruzsol, ráolvas.
Gyógykezel = ném. ärztlich behandeln; kuruzsol — quacksalbern; ráolvas = beschwören.
Enyhítés, szelídítés, könnyítés, csillapítás, rrícgnyugtatás, altatás, ringatás, tentetélés, gyógyítás, behegesztés, orvoslás, kúrálás, gyógykezelés; kuruzslás, ráolvasás.
Enyhül, lábadozik, csillapul, csillapodik, enged, megnyugszik, elalszik, elszenderedik, elszunnyad; gyógyul, javul.
Enyhülés, csillapodás, megnyugvás, elalvás, javulás, lábadozás, gyógyulás.

672. Rosszabbodik. Rosszabbodik, rosszabbra fordul, nehezebb lesz, fokozódik a nehézség.
Rosszabbodás, rossz fordulat, nehézségek, sok baj. Csöbörből vödörbe.

673. Derültség. Derültség, kedv, vidámság, szórakozás, öröm, jó hangulat, élénkség, életkedv, tréfa, móka. mulattatás, nevetés, derű.
Felderül, felvidul, nevet, szórakozik.
Derült, jókedvű, vidám, élénk, pajzán, pajzánkodó, tréfás, tréfálkodó, mókázó, szórakoztató, mulattató, megnevettető.
Felderít, szórakoztat, jókedvet csinál, felvidámít, megörvendeztet, jó hangulatot kelt, megélénkít, pajzánkodik, mulattat, megnevettet, élénkít, felvidít.
Tréfál, tréfálgat, tréfálódzik, tréfát csinál, tréfálkodik, megtréfál, mókázik, kedélyeskedik.
Cukorasszony (tréf. mindig jókedvű).
És amint körülnéz a víg csemetéken,
Sötét arcredői elsimulnak szépen. (Arany.)
Derűre ború. Derült ég.

674. Szomorú. Bús. búslakodó, mélabús, szomorú, szomorkodó, gyászoló, kesergő; kedvetlen, rosszkedvű, lehangolt, levert, elcsüggedt, komor, unatkozó, életunt, morfondi, mogorva.
Gyászos, siralmas, szomorú, szomorúságos, szomorító, búsító, keserves, elkomorító, elkeserítő, elkedvetlenítő, lehangoló, leverő, kedvszegő, untató; szontyolító (tréf.).
Bú. búbánat, bánat, búsongás, búsulás, búskomorság, búslakodás, mélabússzomorúság, gyász, kesergés, keserv, keserűség, szívfájdalom, lelki fájdalom, elkeseredés, kedvetlenség, rosszkedv, lehangoltság, levertség, csüggedtség, komorság, unalom, életuntság, mogorvaság.
Búsul, búsong, búskodik, búslakodik, bánkódik, szomorkodik, szomorog, elszomorodik, kesereg, gyászol, gyászba borul, gyászban van, emészti a bú, lógatja v. lehorgaszija fejet, a szíve fáj v. vérzik v. összefacsarodik, elkomorodik, megunta az életét; elszontyolodik, megszontyolodik (tréf.).
Búsít, bánt, szomorít, keserít, gyászba borít, szívfájdalmat okoz, elkomorít, lehangol, elkedvetlenít, kedvet szegi, elcsüggeszt, untat; elszontyolít (tréf.).
Derűre ború, borúra derű.

675. Örömnvilvánítás.
Örömnyilvánítás, ujjongás, ünneplés, ünnepség, szerencsekívánat, taps; derültség, nevetés, tréfa, tréfálódzás.
Ujjong, hejehujázik, ünnepel, megtapsol; nevet, tréfálkozik, mókázik, megnevettet.
Ujjongó, hejehujázó, tapsoló, felvidító, megnevettető, tréfás, tréfálkozó, mókázó.

676. Panaszkodik. Panaszkodik, panaszolkodik, jajong, jajgat, jajveszékel, óbégat, sír, rí, sírdogál, siránkozik, sóhajt, sóhajtozik, nyafog; ordítoz, bömböl; sikolt, sikong, sikongat, sikoltoz.
Panaszos, jajgató, óbégató, síró, rívó, sóhajtozó, nyafogó, nyafka; ordítozó, bömbölő (gyermek); sikoltozó.
Panasz, panaszkodás, jajgatás, óbégatás, sírás, rívás, sírdogálás, siránkozás, sóhaj, sóhajtás, sóhajtozás, nyafogás; ordítozás, bömbölés, sikoltozás.

677. Mulat. Mulat, mulatozik, dáridóz, mulatságot v. dáridót csap, tréfál, mókázik, szórakozik, kedvét tölti, éli világát, vigad, vigadozik, vígan van, tort ül, dőzsöl, tobzódik, tivornyázik, duhajkodik, kirúg a hámból.
Kötekedik, kötődik, incselkedik, évődik, ellenkedik, ingerkedik, hancúroz, böllenkedik, enyeleg, aggatódzik, gonoszkodik, huncutkodik, mókázik, heccel, cicáz.
Játszik, játszadozik, játékot játszik v. űz.
Csúszkál, iszánkozik, iringál, irongál, csicsonkáz, sikárkózik, ilonkáz = korcsolyázik.
Mulatság, tor, bál, dáridó, tivornya, vigasság, dőzsölés, tobzódás, duhajkodás, kirúgás, szórakozás, kedvtelés.
Kötekedés, incselkcdés, évődés, ingerkedés, böllenkcdés, enyelgés, aggatódzás, huncutkodás, mókázás, tréfálkodás. heccelés, játék, játszadozás.
Csúszkálás, iringálás, korcsolyázás.
Mulatozó, mulató, mulatós, szórakozó, bálozó, vigadó, tivornyázó, dőzsölő, tobzódó, duhajkodó, kirúgó.
Kötekedő, incselkedő, évődő, ingerkedő, böllenkedő, enyelgő, aggatódzó, huncutkodó, mókázó, tréfálkodó, játszadozó.

678. Unalom.
Unalom, unatkozás, kedvetlenség; egyhangúság.
Unalmas, unatkozó, álmos, kedvetlen, életunt, ellenszenves, egyhangú, álmosító, altató, fárasztó.
Unatkozik, ásít, nem kell; untat, fáraszt, álmosít.

679. Élc. Élc, humor, tréfa, tréfálkodás, móka, mókázás, bohóság, bolondozás; adoma, anekdota, jó élc; rossz élc; trágárság.
Élces, tréfás, tréfálódzó, mókázó, bohókás, bolondozó, humoros, adomázó.
Élcel, élceskedik, tréfál, tréfálódzik, mulattat, mókázik, bohócoskodik, bolondozik, humorizál, adomázik.

680. Sületlen. Sületlen, ízetlen, élvezhetetlen, unalmas, érdektelen, együgyű.
Sületlenség, ízetlenség, unalmasság, érdektelenség, együgyűség.
Sületlenkedik, ízetlenkedik. untat

0 Comments:

Post a CommentÚjabb bejegyzés Régebbi bejegyzés Főoldal