.
Hogy ne érje szó a ház elejét

A ‘szó’ többes számának két változata van: szók és szavak. Gyakrabban a ‘szavak’ változatot használjuk, ám egyes esetekben a többes szám a ‘szók’ alak is lehet (például a névszók, határozószók, mondatszók összetett szavakban).
Az alakváltozatok közül mindkettő előfordulhat például a következő kifejezésekben: szerelmes szókkal/szavakkal, indulatos szókkal/szavakkal.

Lásd: Magyar nyelvhasználati szótár 2007: 219.AZ OLDAL FELTÖLTÉS ALATT!
Elnézést mindenkitől a ritka frissítésekért, de oly nehezen veszem rá magam a szkennelésre...

561. Fáradt. Lankadt, fáradt, elfáradt, elgyengült, álmos, elernyedt, elerőtlenedett, eltikkadt, kimerült, elcsigázott, törődött, megtört, megviselt, kifárasztott; sassadt, sassult, pilledt, alélt.
Lankadtság, törődöttség, fáradtság, elgyengülés, eltikkadás, kimerülés, kimerültség, aléltság.
Lankad, ellankad, elfárad, saslódik, el van fáradva, elgyengül, elernyed, eltikkad, álmosodik, kimerül, el van csigázva, megvan viselve, elalél, kidől a sorból v. hámból.
Lankaszt, ellankaszt, eltikkaszt, elgyengít, kimerít, elfáraszt, megtör, megvisel.
Lankasztó, eltikkasztó, gyengítő, elgyengítő, kimerítő, fárasztó, elfárasztó.

562. Eljárás. Eljárás, elbánás, sor, rend, út, mód; magatartás, magaviselet, viselkedés, modor.
Eljár, elbán, sorra vesz, úton halad, módját, v. szerét ejti; viselkedik.
Valahogyan, valamiképpen, valami módon, valami úton-módon, úgy-ahogy, lehetőség szerint.

563. Vezényel. Vezényel, vezérel, vezet, élén áll, irányoz, irányít, irányt ad, irányt szab, irányba terel, elöljár, igazgat, kormányoz, intéz, intézkedik, rendel, rendelkezik, parancsol, parancsnokol; kalauzol, utat mutat, útbaigazít, elintéz.
Vezénylet, vezérlet, vezetés, irányítás, irányadás, igazgatás, kormány, intézés, intézkedés, rendelet, rendelkezés, parancs, kalauzolás, útmutatás, útbaigazítás; parancsnokság, elnöklés, elnökség.
Vezér, fővezér, alvezér, parancsnok, tiszt; kormányzó; kormányos, igazgató, főnök, elnök, elöljáró, intéző; karmester, prímás; kolompos, előcsahos; hangadó, irányadó, vezető, kalauz.

564. Tanács. Tanács, útmutatás, útbaigazítás, ujjmutatás, jó tanács.
Tanácsol, útbaigazít, irányt mutat, utat mutat.
Megbeszél, meghány-vct, tárgyal, tanakodik, tanácskozik, vitatkozik, vitázik, megvitat, tanácsot ül.
Vita, vitatkozás, megvitatás, szóharc, eszmecsere, tárgyalás, megbeszélés, tanakodás, tanács, tanácskozás, tanácskozmány, tanácsgyűlés, tanácsülés.

565. Ügyes. Ügyes, ügyeskedő, jártas, tapasztalt, szakavatott, szakember, világlátott, felvilágosodott, tanult, iskolázott, képzett; művelt, kiművelt, világban forgott, gyakorlott, tudós, mester.
Gyakorlottság, ügyesség, jártasság, tapasztalat, mesterkedés, szakavatottság, tanultság, képzettség, műveltség, gyakorlat, tudomány, mesterség, felvilágosodottság.
Tud, ismer, tisztában van, ismeri minden csínját-bínját; tudja Pál, mit kaszál; fején találja a szöget.

566. Ügyetlen. Ügyetlen, gyakorlatlan, tapasztalatlan, járatlan, esetlen, képtelen, tanulatlan, tudatlan, buta, ostoba, fajankó, szegletes.
Ügyetlenség, szegletesség, ügyetlenkedés, baklövés, tapasztalatlanság, járatlanság, esetlenség, képtelenség, tudatlanság, butaság, ostobaság.
Okold magadat, vess magadra! Hibáztasd magadat! Tu l'as voulu Georges Dandin! Volenti non fit iniuria.
Ügyetlenkedik, bakot lő, ostobáskodik, szamárkodik.
Téved, megtéved, tévedésben van, hibáz, elhibáz, hibát követ el, eltéveszt, elvét, elpuskáz, bakot lő.
Tévedés, hiba, elvetés, elpuskázás, baklövés.
Megtéveszt, tévútra vezet, tévedésbe ejt = okozza a tévedést.
Megtévesztés, tévútra vezetés.

567. Szakértő. Szakértő, szakember, szakismerő, műértő, szaktekintély, mester, művész.
Érti a dolgát. Érti a csíziót. Teljesen otthonos benne.

568. Kontár. Kontár, kezdő, tökfilkó, fajankó.
Kontárkodik, elpuskázza v. elrontja a dolgot; fusermunka (ném. Pfuscherei).
Úgy ért hozzá, mint a hajdú a harangöntéshez.

569. Ravasz. Ravasz, ravaszkodó, alattomos, ármányos, álnok, sunyi, rókalelkű, róka, cseles, fortélyos, furfangos, körmönfont, ördöngös, fránya, bogoshurkájú, csalafinta, huncut.
Ravaszság, ravaszkodás, alattomosság, ármány, álnokság, rókafogás, csel, cselfogás, fortély, furfang, ördög, ördöngösködés, hamis játék, rászedés, huncutság.
Ravaszkodik, ármánykodik, cselt vet, ördöngösködik, becsap, lepipál, fogással él, rászed, lefőz, befon, behálóz, tőrbe csal.
Zavarosban halászni. Kétkulacsos. Rókább a rókánál.

570. Együgyű. Együgyű, naiv, gyermekded, gyermekies, ártatlan, gyanútlan; buta, ostoba stb. Vö. 425.
Együgyűség, naivság, gyermekded felfogás, gyerekész; butaság, ostobaság.
Együgyűen beszél v. cselekszik, naivul gondolkozik, ostobáskodik.

571. Bajos. Bajos, nehéz, nem könnyű, alig lehetséges, majdnem lehetetlen, sok nehézséggel jár, nehézségekbe ütközik.
Bajban van, szorul a kapca, tele van bajjal, ezer baja van a hínárban, sarokba
szorították, verembe esett, kútba esett, kelepcében van, benne van a csávában, üldözi a balsors, szorongatják, meg van szorulva, nehéz az élete, rosszul járt, nagyon megjárta, vergődik.
Kemény dió. Nagy fába vágta a fejszét. Csöbörből vödörbe. Tojástánc. Zsákutca. Nagy munka v. feladat. Fogas kérdés.
Nehézség, bajos dolog, vergődés, válság.

572. Könnyű. Könnyű, nem nehéz, csak játék, nem jár nehézséggel, nem okoz főfájást.
Könnyen, könnyedén, játszva, kényelmesen, fáradság nélkül, nehézség nélkül, gőzerővel, elemében van, fél kézzel.
Könnyűség, könnyedség, játék.

573. Akadály. Akadály, akadék, nehézség, gát, torlasz, galiba, bökkenő, bibi,
fakutya = az út szélébe vert cölöp.
Akadályoz, megakadályoz, nehézségeket csinál v. okoz, megnehezít, hátráltat, késleltet, feltartóztat, visszatart, útjában van v. áll, láb alatt van, útját állja, gátol, galibát csinál, állást foglal ellene, akadékoskodik, okvetetlenkedik.
Megelőz, elejét veszi, elébe vág, bevágja az útját, gáncsot vet neki, akadályokat gördít elébe.

574. Segít. Segít, gyámkodik, gyámol, kedvez, megsegít, segítséget nyújt,
segéli, segélyez, gyámolít, támogat, jstápol, lendít rajta, előmozdít, közreműködik, kezet fog, összefog.
Segítség, segedelem, segély, gyámolítás, támogatás, istápolás, lendítés, előmozdítás, közreműködés.
Segítő, gyám, híve, pártoló, gyámolító, kegyúr, előmozdító, közreműködő, oszlopos tag, frigyestárs.
Pártol, pártját fogja; pártján, részén van v. áll; pártjára v. részére áll; melléáll; elősegíti; buzog v. buzgólkodik v. kardoskodik v. dolgozik v. korteskedik mellette, tolja a szekerét; valamely hitre v. pártra tér.
Pártolás, pártfogás, pártfogolás, segítés, kedvezés, elősegítés, buzgólkodás, kardoskodás, korteskedés, hangulatkeltés.
Pártfogolt, védenc, gyámolt.
Szövetkezik, segédkezik, szövetséget köt, szövetségre lép, egyesül; karöltve működik, társul.
Szövetség, frigy, szövetkezet, társulat, egyesület, társaság, testület, kör, banda, bokor.
Véd- és dacszövetség, egylet.

575. Viszály. Viszály, patvar, viszálykodás, marakodás, meghasonlás, szertehúzás, pártoskodás, ellentmondás, tiltakozás, ellenzés, Összekülönbözés, összekoccanás, összeszólalkozás, összeveszés, összezördülés, összetűzés, civakodás, civódás, veszekedés, szóváltás, pörlekedés, per, perpatvar, perpatvarkodás, zsémbesség, zsémbelés, torzsalkodás, zsörtölődés, egyenetlenkedés.
Ellenségeskedés, fenekedés, agyarkodás, ellenkedés, pörösködés, ujjhúzás, verekedés, dulakodás.
Viszálykodik, kocódik, patvarkodik, pörlekedik, zsémbelődik, meghasonlik.
Szertehúz, pártoskodik, összeakaszt, összeveszít, ellentmond, tiltakozik, ellenez, összekülönbözik, ellenkező nézeten v. párton van.
Összekoccan, összekocódik, zsémbeskedik, összeszólalkozik, összevesz, összezördül, összezörren, összetűz, összekap, összehorgol, összeakad, hajba kap, zsándorog.
Civakodik, verekszik, civódik, egyenetlenkedik, visszautasít, haját tépi, ellenkezik, nem áll rúdnak, nem áll kötélnek, zsémbel, torzsalkodik, zsörtölődik, perlekedik, pöröl, perpatvarkodik, veszekedik, virrog, ungorkodik.
A civakodásban és torzsalkodásban a makacsság eleme van benne; a szertehúzás nem annyira a szavakban, mint inkább a cselekményekben nyilvánul meg; az ellentmondás és ellenkezés oka a civódásnak; aki perlekedik, annak többnyire öröme telik benne; a veszekedés legélesebb formája a civakodásnak.
Ellenségeskedik, fenekedik, agyarkodik, acsarkodik, ellenkedik, tör ellene,
ellene tesz, ártalmára jár v. igyekszik, kárára törekszik, gáncsot vet, farkasszemet néz vele, ujjat húz.
Verekedik, dulakodik, ölre megy, ökölre megy, botra kel, birokra kel.
Viszálykodó, házsártos, összeférhetetlen, békétlen, veszekedő, civakodó, perlekedő, perpatvarkodó, torzsalkodó, civódó, egyenetlenkedő, zsémbelö, zsörtölődő, verekedő.
Ellentétes, ellenkező, ellenlábas, szemben lévő, túloldali, össze nem egyeztethető, ellentmondó, összeférhetetlen.
Ellenfél, ellenes, felperes, alperes, többség, kisebbség, ellenpárt; ellenség, az ellen.

576. Egyetértés. Egyetértés, összetartás, összhangzat, barátság, jó szomszédság.
Egyetért, egy véleményen v. nézeten van, összetart, összhangzik, barátkozik, jó viszonyban van, egy párton van, egy húron pendül, egy követ fúj, megárulnak egy gyékényen.
Egyetértőleg, közakarattal, egy szívvel-lélekkel, egyhangúlag.

577. Támad. Támad, megtámad, hozzányúl, rátámad, kihív, rátör, ráront, rajtaront, rárohan, rajtaüt, megrohan, nekiesik, v. nekiront, v. nekirohan, vív, ostromol, rajtamegy, rajtarohan, nekimegy, tűrköl = tojásösszeütő játék, húsvétkor.
Támadás, megbántás, megtámadás, rátámadás, kihívás, rátörés, rárontás, rajtaütés, nekiesés, nekirontás v. nekirohanás, vívás, ostromlás, rárohanás.
Támadó, kihívó.
Sért, megsért, sérteget, sértést követ el, sértéssel illet, bánt, megbánt, bántalmaz, lepíszkol, sárral dobál.
Sértés, merénylet, megsértés, kíméletlenség, megrohanás, sértegetés, sérelem, bántalom, bántalmazás, lepiszkolás.
Sértő, sértegető, bántalmazó, piszkolódó.
Sértően, bántólag.
Csíp, megcsíp, csipked, csipdes.
Döf, szúr, beleszúr, hozzányúl, megsebez, megszúr, szurkál, megkésel, megbicskáz, megdikicsel.
Üt, megüt, csap, rácsap, közéje cserdít, ráhúz, ver, sújt, rásújt, rásuhint, rávág, üti-veri, megveri.
Ütés, csapás, verés, sujtás, vágás, ütés-verés, ütleg, verés, döfés.
Lő, lődöz, lövöldöz, lődözget, lövést tesz, meglő, lelő, rálő, pufogtat, durrogtat, lepuffant, ledurrant, puskáz, megsörétez, ágyúz, bombáz, kartácsol.
Nyilaz = nyilat röpít.
Megostromol; ostrommal v. rohammal bevesz; bevesz, megszáll, elfoglal.

578. Védekezik. Védekezik, védelmezi magát, ellenáll, szembeszáll, síkraszáll,. kikel ellene.
Védelem, védekezés, ellenállás, szem beszállás, önvédelem, oltalom.
Védő, oltalmazó.
Erőd, erősség, erődítmény, vár, várad; váracs, várda; sánc, sáncolat, földvár, vízvár, sárvár, szekérvár, avar gyűrű.

579. Bosszú. Bosszú, bosszúállás, megbosszulás, megtorlás.
Szemet szemért. Fogat fogért. Kettőn áll a vásár. Aki másnak vermet ás, maga esik bele. Darázsfészek.
Megbosszul, megbosszulja magát, kitölti bosszúját v. mérgét rajta, bosszút áll, meglakoltál, megtorol, visszaadja v. visszafizeti a kölcsönt, megfordítja a nyársat.

580. Dacol. Ellenáll, ellenszegül, dacol, dacoskodik, szembeszáll, helytáll, helyét megállja, nem hagyja magát, fogát vicsorítja; ellenzékieskedik.
Berzenkedik, kapálódzik, rugdalódzik, rúgkapál, hadonászik kézzel-lábbal.
Dac, dacolás, ellenállás, szembeszállás, helytállás; ellenzék; berzenkedés.
Ellenkedő, berzenkedő, kapálódzó, hadonászó, ellenzéki.
Szeget szeggel kell kiütni.

0 Comments:

Post a CommentÚjabb bejegyzés Régebbi bejegyzés Főoldal