.
Hogy ne érje szó a ház elejét

A ‘szó’ többes számának két változata van: szók és szavak. Gyakrabban a ‘szavak’ változatot használjuk, ám egyes esetekben a többes szám a ‘szók’ alak is lehet (például a névszók, határozószók, mondatszók összetett szavakban).
Az alakváltozatok közül mindkettő előfordulhat például a következő kifejezésekben: szerelmes szókkal/szavakkal, indulatos szókkal/szavakkal.

Lásd: Magyar nyelvhasználati szótár 2007: 219.AZ OLDAL FELTÖLTÉS ALATT!
Elnézést mindenkitől a ritka frissítésekért, de oly nehezen veszem rá magam a szkennelésre...

541. Rongál. Rongál, ront, megront, megrongál, roncsol, elront, tönkretesz, rosszabbít.
Rongálás, rombolás, elrontás, rontás, rosszabbítás, tönkretétel.
Romlik, elromlik, megromlik, roskadozik, rosszabbodik, tönkremegy, elkallódik, elzüllik.
Romlás, megromlás, rosszabbodás, tönkrejutás.
Elfajul, elfajzik, elkorcsosodik, elcsenevészesedik, elsatnyul.
Elfajulás, elfajzás, elkorcsosodás, elsatnyulás.
Fogy, lefogy, apad, csökken, alábbszáll, leszáll, leolvad, sekélyedik, alacsonyodik, soványodik, vékonyodik, kevesbedik, ritkul, hígul, kisebbedik, aszik, aszalódik, összeszárad, fonnyad, sorvad, összetöpörödik, törpül, összehúzódik, összezsugorodik.
Fogyás, apadás, csökkenés, soványodás, aszalódás, sorvadás, eltörpülés.
Rozoga, rozzant, düledező, omlatag, omladozó, omlófélben lévő, roskatag,
roskadozó.
Elfajult, elfajzott, elkorcsosodott, csenevész, satnya.
Sovány, cingár, vézna, kehes, sorvadó, hervadó, összetöpörödött.

542. Orvosság. Orvosság, orvosszer, gyógyszer; ír, balzsam; ellenszer.
Üdvös, üdvösséges, gyógyító, erősítő, egészséges.
Gyógyít, gyógykezel, kúrál, orvosságot rendel. Ápol, gondoz; kuruzsol.
Orvos, doktor; állatorvos, lódoktor. Kuruzsló, javasasszony.
Gyógyítás, gyógykezelés, kúra, orvoslás, betegápolás. Kuruzslás = szaktudás nélkül való orvoslás.

543. Fertőzés. Fertőzés, megfertőztetcs, métely, mételyezés, ragály, ragályozás, betegség csírája, méreg, maszlag, nadragulya, bacilus, baktérium.
Megfertőztet, megmételyez, megmérgez, maszlagosít, megétet, mérget kever.
Egészségtelen, fertőző, egészségrontó, veszélyeztető, egészségellenes, káros, emészthetetlen, mérges, maszlagos, mételyező, megfertőztető, ragályos.

544. Véd. Véd, védelmez, védelmébe fogja v. veszi, szárnyai alá veszi, oltalmaz, ótalmaz, nem hagyja, óv, őriz, testével takarja, biztosít.
Védő, védelmező, honvéd, ügyvéd, oltalmazó, gyám; őr, testőr, csősz, bakter.
Védelem, őrs. őrség, vcdszárny, oltalom, biztonság, biztosság, megóvás, őrizet, gyámkodás, biztosíték, testőrség, ügyvédkedés; védelmezés.
Őrködik, őriz, strázsál, felügyel.
Őrködik, az őr hatalmát és megbízhatóságát emeli ki; őriz, általánosabb kifejezés.
Pl. Az Isten szeme őrködik mindnyájunk felett. A kutya őrzi a házat, a nyájat. Strázsál (a katona).
(Őrzi az ágyat: rút germanizmus; magyarán: nyomja az ágyat.)
Virraszt, átvirraszt, verázsol, ébren van; őrködik, bakteroskodik.
Virrasztás, éjszakázás, ébrenlét; őrködés, bakteroskodás.
Virrasztó (halott mellett); éjjeliőr (bakter).
Védett; megvédelmezett, biztos, biztosított; bátorságos, biztonsági.
Bizton, bátran, bátorságban, tető alatt, veszély nélkül, nyugodtan, zavartalanul.
 
545. Veszély. Veszély, vész, veszedelem, baj, fenyegetés; életveszély, viszontagság.
Veszélyes, vészes, veszedelmes, fenyegető, bajos, félelmes, félelmetes, félelemgerjesztő, aggodalmas; bátorságtalan, biztosítatlan, viszontagságos.
Veszélyeztet, fenyeget, bajba kever, veszélybe dönt, veszélyt hoz rá v. fejére.
Veszélyben van v. forog, bajban van, bajba keveredett, veszély fenyegeti v. környékezi, nincs bátorságban v. biztonságban, v. veszélyen kívül.
Halál torkában. Mélység v. örvény v. bukás szélén. Hajszálon függ. Hajszál híjján. Két tűz között. Damoklesz kardja. Szkülla és Kharübdisz.

546. Menedékhely. Menedékhely, menhely, búvóhely, rejtekhely.
Vár, erőd, bástya, sánc, pince, barlang.
Kerítés, fal, palánk.
Megerősít, körülbástyáz, sáncokat emel, körülkerít, falat épít.
Menedékhelyül, menhelyül, búvóhelyül, rejtekhelyül szolgál.
Erős várunk nekünk az Isten.

547. Kelepce. Kelepce, tőr; hurok; háló; pányva; horog.
Tőrt vet, kelepcébe csal, behálóz, pányvát vet.
Kelepcébe v. tőrbe v. hurokra, hálóba, horogra kerül, kelepcébe v. tőrbe esik.
Les, leshely, rejtekhely, búvóhely, árok, barlang.
Leselkedik, leskelődik, leskel, les rá, lesben áll, búvik.

548. Int. Int, óva int, jelt ad, zajt üt, riadót fúj, félreveri v. kongatja a harangokat.
Intés, intelem, adott jel, riadó, kongatás.
Capistráng = takarodó (ném. Zapfenstreich).

549. Megőriz. Megőriz, fenntart, eltart, gondoz, tataroz, eltesz.
Bebalzsamoz; szárít, aszal (gyümölcsöt); füstöl, besóz (húsfélét); befőz (gyümölcsöt).
Pl. Múmia; szárított hal; aszalt, gyümölcs; füstölt és besózott hús; befőtt gyümölcs, gyümölcsíz.
Megőrzés, fenntartás, eltartás, gondozás, tatarozás.
Megőrző, fenntartó, eltartó, gondozó, eltevő, tatarozó.

550. Menekül. Menekül, elmenekül, fut, elfut, megfut, megfutamodik, elszalad, megszalad, futásnak ered, futásban keresi a menedéket, odébbáll, továbbáll, megugrik, meglibben, elrohan, eliramodik, elszelel, eíhordja irháját, ellábal, hátat fordít, meghátrál, visszavonul, retirái; kereket old, vesd el magad, felköti a nyulak bocskorát; megnyújtja az inát; ugyancsak szedte a lábát; fussra vette a dolgot; szaladásra vette a dolgot; útilaput tett a talpa alá.
Menekülés, elmenekülés, menekvés, futás, megfutás, meghátrálás, visszavonulás, megfutamodás, elszaladás, megszaladás, megugrás, elrohanás, eliramodás, elszelelés, ellábalás, retirálás, megretirálás.
Szökevény, menekülő, elmenekülő, menekvő, menekült, megmenekülő, futó.
megfutó, meghátráló, visszavonuló, megfutamodó, elszaladó, megszaladó, megugró, elrohanó, eliramodó, elszelelő, ellábaló, retiráló, megretiráló.
 
551. Készülődés. Készülődik, készül hozzá, felkészül, összeszedi magát, nekigyürkőzik, nekivetkőzik, köpi a markát; előkészít, előkészületeket tesz, útját egyengeti.
Készenlétben van (katona, tűzoltó).
Készülődés, hozzákészülés, felkészülés, összeszedelőzködés, nekigyürkőzés.
nekivetkőzés, előkészítés, az előkészületek megtevése, útegyengetés, elrendezés.
Készülődő, hozzákészülő,felkészülő, összeszedelőzködő, nekigyűrköző, nekivetkőző, előkészítő, előkészületeket megtevő, útegyengető.

552. Készületlen. Készületlen; nincs rá elkészülve, nem várta: Készületlenség.
Hevenyész, rögtönöz; rögtönzés; rögtönözve, hevenyében.

553. Vállalkozás. Vállalkozás, vállalat, kezdeményezés, kockázat; kísérlet, próba, próbálkozás.
Kísérletezik, próbál, próbálkozik, belemegy a dologba, kockáztat, kezdeményez, vállalkozik.
Kísérletképp, próbaképp, bátran, merészen.
Mer, merészel, merészkedik.
Aki mer, az nyer.

554. Kihasznál. Kihasznál, él az alkalommal, élvez, kiélvez, hasznát veszi, felhasznál, leszedi a fölét, megtartja a javát.
Használat, kihasználás, élvezet, felhasználás.
Szemfüles. Üzletember.

555. Mellőz. Mellőz, nem él vele, nem kér belőle, nem kell neki, elenged, ellehet nélküle, lemond róla, elmulaszt, elbocsát, nyugdíjaz.
Mellőzés, elengedés, lemondás, elmulasztás, elbocsátás, felmentés, nyugdíjazás.
Elengedhető, mellőzhető; elbocsátott, fölmentett, nyugdíjazott.

556. Visszaélés. Visszaélés, fonák használat.
Visszaél, sikkaszt, elsikkaszt; elfecsérel, elpazarol, elherdál.
 
557. Cselekszik. Cselekszik, tesz, teszen, ténykedik, teszeget, tesz-vesz, mível, művel, működik, foglalkozik, foglalatoskodik, csinál valamit, munkálkodik, dolgozik, robotol, végrehajt, fárad, fáradozik, igyekszik, szolgál, teljesít.
Cselekvés, robot, cselekedet, tett. művelet, igyekvés, ténykedés, működés, foglalkozás, munka, üzem, dolog, munkálkodás, végrehajtás, teljesítés, fáradozás, szolgálat, munkálat, cselekmény, elfoglaltság, foglalatosság.
Munkás, munkálkodó, működő, művelő, cselekvő, tettes, szolgálattevő.
Szorgalom, igyekezet, tevékenység, robotolás, fáradozás, fáradhatatlanság, buzgalom, buzgóság.
Szorgalmas, igyekvő, tevékeny, buzgó, szolgálatkész, fáradhatatlan, lankadatlan.

558. Tétlenség. Tétlen, részvétlen, közönyös, semleges.
Henye, rest, lusta, lajha, lomha, renyhe, lustálkodó, tétlen, munkakerülő, dologtalan, munkátlan, naplopó, kapa-kaszakerülő, mihaszna, hanyag, tunya, here, heverő, ácsori-vicsori, szájtáti, bámész semmittevő, ácsorgó, őgyelgő, pernahajder.
Tétlenkedik, henyél, lustálkodik, lajhárkodik. kerüli a munkát, fázik a munkától, lopja a napot, ellustul.
Hever, heverész, fekszik, döglik, alszik napestig, henyél.
Munkátlanság csak az élet; van életem, mert henyélek. (Petőfi.)
Tétlenség, henyeség, munkátlanság, dologtalanság, semmittevés, közöny, közönyösség, semlegesség, nemtörődés, nembánomság, heverés, henyélés, restség, lustaság, léhaság, lajhárkodás. renyheség lomhaság, lustálkodás, munkakerülés, naplopás, hanyagság, tunyaság, hereség.
Pihenés, pihenő, nyugalom; delelés, delelő.
Lefekvés; alvás, álom; szendergés, szundikálás, szunnyadás.
Pihen, rostokol, megpihen, kipihen, pihenőt tart, nyugszik, kinyugossza magát, nyugalomra dől; delel.
Delel = déli pihenőt tart a nyáj.
Lenyugszik, lefekszik, ágyba megy v. fekszik, nyugodni megy, nyugovóra tér, álomra hajtja fejét.
Alszik, álomban v. Morpheusz karjaiban fekszik; hál; szundikál, szunyókál, gyökint, gunnyaszt, szendereg, csúcsul, szunnyad, bóbiskol, hajázik.
Csitít, lecsendesít, elhallgattat; tentetél, elszenderít, álomba ringat, elcsitít.
Pl. Csitítja a kisdedet; lecsendesíti a zajongó tömeget; elhallgattatja a zenét.
Csitítás. lecsendesítés, elhallgattatás, elnémítás.
Lecsendesedés, elhallgattatás, elnémulás, csillapodás, megjuhászodás, lecsendesülés. elnémulás.
Csillapodik, csendesedik, szelídül, megjuhászodik, lecsendesül, elhallgat, elnémul, elcsendesül.
Pl. Nem rí oly erősen; egy kicsit juházott. (Arany.)

559. Erőlködik. Erőlködik, megfeszíti erejét, összeszedi minden erejét, nekifeszül, nekiveselkedik, nekifohászkodik, nekifekszik, minden követ megmozdít, mindent megmozgat, elkövet, megpróbál, teljes erővel azon van, rajta van; akármit csinál; feje tetejére áll.
Bajlódik, bajoskodik, vesződik, bíbelődik, kínlódik.
Erőlködés, erőmegfeszítés, vesződség, bajlódás, bajoskodás, kínlódás, bíbelődés.
Siet, rohan, fut, lót-fut, szalad, nekiiramodik, lohol.
Lohol = lihegve siet.
Sietség, sietés, futás, lótás-futás, szaladás, rohanás, iramodás, loholás.
Sietős, szorgos, sürgős, halaszthatatlan, elodázhatatlan.
Gyorsan, sebesen, hamar, hamarosan, hamarjában, szaporán, sebbel-lobbal, serényen, sietve, hányatt-homlok, villámsebesen, hirtelen, hirtelenében, siettében, hevenyében, melegében, sebten, sebtében.

560. Szünidő. Szünidő, szünóra, szünet, szünetelés, szabadságidő, szabad idő, nyaralás, fürdőzés; vasárnap, ünnepnap, munkaszünet, sztrájk.
Ráér, még van elég idő, szünetel, kényelembe helyezkedik, pihen, pihenőt tart, nyaral, fürdőzik.
Pató Pál: Hej, ráérünk arra még!

0 Comments:

Post a CommentÚjabb bejegyzés Régebbi bejegyzés Főoldal