.
Hogy ne érje szó a ház elejét

A ‘szó’ többes számának két változata van: szók és szavak. Gyakrabban a ‘szavak’ változatot használjuk, ám egyes esetekben a többes szám a ‘szók’ alak is lehet (például a névszók, határozószók, mondatszók összetett szavakban).
Az alakváltozatok közül mindkettő előfordulhat például a következő kifejezésekben: szerelmes szókkal/szavakkal, indulatos szókkal/szavakkal.

Lásd: Magyar nyelvhasználati szótár 2007: 219.AZ OLDAL FELTÖLTÉS ALATT!
Elnézést mindenkitől a ritka frissítésekért, de oly nehezen veszem rá magam a szkennelésre...

 521.  Ellátás. Ellátás, felszerelés, szállítás, gondoskodás, gondozás, gyámkodás, istápolás, táplálás, ápolás, kezelés, sáfárkodás, törődés.
Ellát, felszerel, szállít, hoz, ad, gondoskodik róla, gondoz, gondját viseli, gyá-molít, istápol, ápol, ápolgat, táplál, kezel, sáfárkodik, gondja van rá, törődik vele, gondját viseli.
Gondnok, gyám; ápoló, ügyelő, kezelő, sáfár, ispán, gazdatiszt.

522. Fogyasztás. Fogyaszt, elfogyaszt, fölemészt.
Elveszteget, potom áron adja, elpocsékol, elkótyavetyél; eltékozol, elhará-csol, elcsó áron adja.
Elkoptat, elhasznál, elnyű, elvisel; megvisel, koszpitol.
Fogyasztás, fölemésztés, elvesztegetés, elharácsolás, tékozlás, elpocsékolás, kótyavetye.
Elhasználás, koptatás, elnyűvés.

523.  Elég. Elég, elegendő, elégséges, kielégítő; kifutja belőle, kitelik belőle, beérhetni vele, megüti a mértéket, megjárja, meglehetős.
Megelégel, torkig van, dosztig van, megsokall. Eléggé, elégszer, jócskán. Kielégít, eleget tesz neki.

524.  Elégtelen. Elégtelen, nem elég, kevés, fogyatékos, hiányos, nem telik v. nem futja ki belőle.
Elégtelenség, fogyatékosság, hiány.
Híjával, fogytán van, hiányát érzi, szűkében van.
Szűkölködik, szükséget lát v. szenved.
Szükségben van, hiányt szenved, nélkülöz, szorultságban van, meg van szorulva; nincs semmije, teng, tengődik, lézeng, sanyarog, nyavalyog, nyomorog, koldul, pang (üzlet).
Szűkölködő, szorult ember, nyomorgó; szegény, vagyontalan, ágrólszakadt, koldus.
Szűkölködés, szükség, koldulás, szükségesség, szorultság, nyomor, nyomor-gás, koldusélet, tengődés, lézengés, sanyarúság, nélkülözés, nyavalygás,
Szűkösen, szegényesen, nyomorogva, koldusmódra.
Szegény, mint a templom egere; nincs egy garasa, nincs egy betevő falatja.
Szomjaz, szomjazik, szomjúhozik, ihatnékja van, száraz a torka, odaragad a nyelve a szomjúságtól.
Szomj, szomjúság. Szomjas.
Éhes, ehetnékje van, éhezik, megehült, korog az üres gyomra, üres a hasa; éhes, mint a farkas.
Étlen-szomjan.

525.  Bőség. Bőség, gazdagság, túlteltség, mértéktelenség, túlzás, tömeg, tö-möttség, duzzadtság, áradat, fölösleg.
Bő, telt, túltelt, tömött, túltömött, tömeges, gazdag, dús; duzzadt, felfújt, túláradó, túltengő, mértéktelen, túlzott, fölös, fölösleges, busás.
A Dunába vizet hordani. Athénba baglyot vinni.
Bővében van, bővelkedik, úszik a bőségben, van.bőven, van miből; jut is, marad is. dúskál.

526.  Fontos. Fontos, nyomós, jelentős, komoly, meg nem vetendő, latba eső, számottevő, számba veendő, értékes, tekintetbe veendő, el nem mellőzhető, mértékadó, tekintélyes, mérvadó, életbevágó, főbenjáró, fő fontosságú, nyomatékos.
Fontosság, jelentőség, nyomósság, komolyság, érték, nyomaték, nyomatékosítás.
Latba esik, számot tesz, számolni kell vele, súlya van, tekintetbe kell venni, nem lehet mellőzni v. tekinteten kívül hagyni, nélkülözhetetlen.
Nyomósít, nyomatékosít.

527.  Silány. Hitvány, silány, haszontalan, hasznavehetetlen, selejtes, semmirevaló, kivetnivaló, szemétrcvaló, gyatra, elromlott; szemét, rongy, kófic.
Nem bánom; bánom is én; kisebb gondom is nagyobb annál; nem törődöm vele; nem gondolok vele; vigye a manó v. ördög v. patvar; üsse kő; több is veszett Buda alatt.
Babrál, babrálgat, teszeget, piszmog, szöszmötöl; pepecsel.
Csekélység, hitványság, kicsinység, hiábavalóság, majdnem semmi.
Pl. Csekélység az egész. Szót sem érdemel. Kár rá vesztegetni a szót. Kár a papirosért. Kár a fáradságért. Kárapuskaporért. Oda se neki. Az egész csak bliktri. Fel se veszi. Kutyába se veszi. Számba se veszi. Katonadolog. Kismiska.

528.  Hasznavehető. Hasznavehető, alkalmas, használható, célszerű, előnyös, hasznos, arravaló, rátermett.
Hasznavehetőség, használhatóság, célszerűség, előny, haszon, arravalóság, rátermettség, alkalmasság.
Hasznot hajt v. hoz, alkalmasnak bizonyul.
Kihasznál, felhasznál, kiaknáz, kizsákmányol, él az alkalommal, hasznot húz belőle, haszna van belőle, hasznát veszi, leszedi a zsírját v. fölét, kipréseli a citromot.
Addig üsd a vasat, amíg meleg.

529.  Lom. Lom, limlom, zakota, kacat, vacak, rongy, ringy-rongy, kicit-kacat, dibdáb; gizgaz, koszpit.
Hasznavehetetlen, rongyos, értéktelen, elkopott, ütött-kopott, ócska, ribancos, szemétrevaló, szükségtelen, kelletlen, fölösleges. Nincs rá szükség, nem kell, még ingyen se kell. El kell dobni, ki kell seperni, szemétre vele!

530.  Arravaló. Arravaló, alkalmas, alkalmatos, rátermett, rávaló, odavaló, helyénvaló, minősített, képes, képesített, hasznavehető, hivatott, megfelelő.
Megfelel céljának, eleget tesz, minősítve van, hivatással bír. Arravalóság, alkalmas volta, hasznavehetőség, rátermettség, minősítés, képesség, képesítés, hivatás.

531.  Fonák. Fonák, félszeg, ferde, visszás, ügyetlen, célellenes, céltévesztett, célszerűtlen.
Fonákság, félszegség, ferdeség, visszásság, ügyetlenség, célellenesség, céltévesztettség, célszerűtlenség.
Fonákul, félszegen, ferdén, visszásán, ügyetlenül, céltévesztetten, célellenesen, célszerűtlenül.
Ügyetlenkedik, fonákul cselekszik.

532.  Jó. Jó, értékes, becses, drága, kívánatos. Jó volta, jóság, érték, becs.
Jónak bizonyul, jónak találják, sokat ér, értékel, becsül, megbecsül, megkíván, becsben tartja. Aranyat ér. Szeme fénye. Nincs párja.

533.  Rossz. Rossz, káros, kártékony, veszedelmes, silány, romlott, nemtelen, köpedelmes, rosszlelkű, elvetemült, gaz, jellemtelen, cudar, aljas, gyalázatos, alávaló, komisz, gálád, gazember, gézengúz, gonosz, gonosz lelkű, ördögi.
Rosszaság, silányság, romlottság, rosszlelkűség, elvetemültség, gazság, jellemtelenség, cudarság, aljasság, gyalázat, alávalóság, komiszság, galádság, gyalázatosság, gonoszság, gazemberség.
Rosszalkodik (a pajkos gyermek); rosszban töri a fejét, gonoszkodik, komiszkodik, gonoszságot művel, bánt, sanyargat, üldöz, szekál, gyötör, kínoz.
Pokolküszöb (tréf. rosszlelkű).

534.  Tökéletes. Tökéletes, kifogástalan, mintaszerű, remek, mesteri, remekbe készült, hibátlan, válogatott, eszményi, gáncstalan, utánozhatatlan, egyetlen, páratlan, párja nélkül való, magában álló, hasonlíthatatlan; nincs mása, nincs párja, nincs hozzá fogható, egyetlen a maga nemében, nincs kivetnivaló rajta.
Tökéletesség, teljesség, mintaszerűség, remekmű.
Java, színe, színe-java, a javából, java része, jórészt, föle; tejfel; színbor, színméz, színarany. Magasztos, fenséges, méltóságos, fennkölt, nemes.

535.  Tökéletlen. Tökéletlen, nem teljes, nem tökéletes, hiányos, hibás, fonák, ferde, kifogásolandó, el nem fogadható, elégtelen; gyönge, törékeny; ócska, kopott, gyatra.
Van rajta kivetnivaló, van hibája, nem elégít ki, nem felel meg egészen, kifogás van ellene, gyatra munka, hiányzik belőle.
Tökéletlenség, hiány, hiányosság, hiba, elégtelenség.
Nélkül, híjával, tökéletlenül, hiányosan, hibásan, fonákul, elégtelenül.

536.  Tiszta. Tiszta, kristálytiszta, hófehér, szeplőtlen, mocsoktalan, szennytelen.
Tisztaság, szeplőtlenség, mocsoktalanság.
Tisztít, megtisztít, tisztáz, tisztogat, megmos, megtörül, fényesít, megsúrol, megsikárol, kisöpör, kiporol, öblít, öblöget, kiöblít, kimos.

Tiszta, fényes, ragyogó lesz. Megtisztul.
Tisztán, érintetlenül, szeplőtlenül, mocsokíalanul.
Tisztítás, tisztogatás, mosás, fényesítés, súrolás, sikárolás, söprés, porolás, öblítés, öblögetés, mosdatás, törölgetés.

537.  Piszok. Piszok, iszap, kosz, szenny, mocsok, malacság, maszat, sár locspocs, latyak, csaták, szennyesség, rondaság, tisztátlanság, folt, pecsét.

Piszkos, szennyes, iszapos, koszos, ronda, mocskos, szurtos, rücskös, maszatos, foltos, pecsétes, rusnya, lucskos, sáros, latyakos, csatakos, pocsék, mosdatlan, tisztátalan.
Átvitt értelemben = Ronda beszéd. Mocskos tett. Piszkos eljárás. Lepcses szájú, mosdatlan szájú, lucskos nyelvű. Tisztátalan szándék.

Bepiszkol, bepiszkít, beszennyez, bemocskol, bemaszatol (gyermek), besároz, berondít; foltot v. pecsétet okoz. Bepiszkolódik, bemocskolódik, piszkos v. sáros v. mocskos lesz.

538.  Egészség. Egészséges, egészséges, mint a makk; ép, jó színben lévő; telt arcú, piros arcú, pirospozsgás arcú, arca majd kicsattan, jó húsban lévő, jól megtermett, hízott, kövér.
Egészséges v. jó v. viruló színben van (nem: jól néz ki), jó húsban van, jó egészségben van, jó egészségnek örvend, jól van, jól érzi magát. Hogy szolgál az egészsége? = hogy érzi magát?
Egészség; jó egészség.

539.  Betegség. Betegség, kór, kórság, nyavalya, keh; betegeskcdés, gyengélkedés, elsatnyulás, halványság, sápadtság, ványadtság.
Beteg, kóros, kórságos, senyves, sennyedék, sennyedékes, nyavalyás, nyavalygó, nyavalygós, göthös, gőrhes, kehes; beteges, betegeskedő, sínylődő, gyengélkedő; csenevész, nyamvadt, hitvány, satnya, elsatnyul; halvány, halovány, halvány arcú, sápadt, sápadt arcú, ványadt, rossz színben van (nem: rosszul néz ki), nem fest jól, nem tetszik az arcszíne, valami baja lehet v. van v. lesz.

Betegeskedik, halványodik, halványul, megbetegedik, gyengélkedik, satnyul, ványad, nyavalyog, megbetegszik; nyomja a kórágyat, kórágyon fekszik. Nehéz beteg, nagy beteg.
Rokkant, kiszolgált, obsitos, szogálatképtelen, nyugalmazott, kiérdemült.
Szenved, sínylik, sínylődik, kínlódik, gyötrődik, fáj neki, sajog a seb.
Szenvedés, sínylődés, kínlódás, gyötrődés, fájdalom, sajgó seb.
Kóranyag, senyv, év, genny, gyülevény, üszők, rák, íz.
Senyves, eves, gennyedő, gyülevényes, üszkös, fekélyes, gennyedéses, üszögös.
Senyved, elevesedik, gennycd, gennyedésnek indul, gyűl, elüszkösödik.

540. Javít. Javít, kijavít, helyreigazít, kiigazít, helyreállít, tataroz, foltoz, tákol, reformál.
Pl. Kijavítja a lószerszámot; megfoltozza a zsákot; tatarozza a házat; helyreállítja a töltést; kiigazítja a hibát.
Javítás, kijavítás, újítás, helyreigazítás, helyreállítás, tatarozás, foltozás. Reform.
Erősít, megerősít, erősbít, megszilárdít, izmosít.
Erősítés, szilárdítás.
Javul, megjavul, helyreigazodik, helyreáll, rendbe jön.
Javulás, helyreigazodás.
Erősbödik, megszilárdul, izmosodik.
Erősbödés, megszilárdulás, izmosodás.

0 Comments:

Post a CommentÚjabb bejegyzés Régebbi bejegyzés Főoldal