.
Hogy ne érje szó a ház elejét

A ‘szó’ többes számának két változata van: szók és szavak. Gyakrabban a ‘szavak’ változatot használjuk, ám egyes esetekben a többes szám a ‘szók’ alak is lehet (például a névszók, határozószók, mondatszók összetett szavakban).
Az alakváltozatok közül mindkettő előfordulhat például a következő kifejezésekben: szerelmes szókkal/szavakkal, indulatos szókkal/szavakkal.

Lásd: Magyar nyelvhasználati szótár 2007: 219.AZ OLDAL FELTÖLTÉS ALATT!
Elnézést mindenkitől a ritka frissítésekért, de oly nehezen veszem rá magam a szkennelésre...

501.  Állhatatlan. Állhatatlan, ingadozó, ingatag; köpönyegforgató, kétkulacsos, jellemtelen, megbízhatatlan, róka, áruló.
Szeszélyes, rigolyás, bogaras.
Állhatatlanság ingatagság, ingadozás, elpártolás, köpönyegforgatás, kétkulacsosság, jellemtelenség, megbízhatatlanság, szeszély, szeszélyeskedés, rigolya.
Ingadozik; inog, mint a nádszál; forog, mint a szélkakas; minduntalan mást gondol, elpártol.

502.  Választás. Választ, kinéz magának, szavaz, kiválaszt, kiszemel, kikeres, válogat, szemelget.
Választás, szavazás, megválasztás, kiszemelés, kikeresés; válogatás, szemeige-tés.
Szemelvény.
Válogatott, választékos, kiválasztott, szemcnszedett, szíve választottja; vagylagos, megválasztott képviselő.
Pl. Válogat = hosszasan vizsgálja a tárgyakat, míg végre választ közülük.
Szemelget, kiválaszt magának, kiválogat, kül. lencsét, babot, borsót.


503.  Szándék. Szándékos, szántszándékos, szándékolt, előre elhatározott, előre kicsinált, tervezett, tervszerű, paktumos, kiszámított.
Szándék, szántszándék, eltökélt v. föltett szándék, terv, tervezgetés, előre kicsinált dolog, paktum, számítás, előzetes megegyezés, cél. Predesztináció.
Szándékozik, szándékol, el van szánva v. határozva, feltette magában, előre kicsinál, előre megegyezik, tervez.
Szándékosan, terv szerint, kicsinálva, számítás szerint, megegyezés szerint, paktum értelmében.
A feltett szándék frazeológiája:
Feltett szándékom, el vagyok szánva, tökélve, határozva a legvégsőre is; megmásíthatatlan akaratom, szilárd elhatározásom, meg kell próbálni mindent, fejébe vette, ki nem veri a fejéből, makacsul ragaszkodik hozzá, nem tágít, nem enged, beszélhetsz neki, kerüljön bármibe, történjék akármi, nekem mindegy, most már mindegy, dacol minden nehézséggel, akadályt nem ismer, ez az utolsó szavam, minden áldozatra kész vagyok, megfeszítem minden erőmet, ha törik-szakad, mindenáron, mindenképpen, minden úton-módon, mindenesetre, minden eszközzel; szavamra ígérem, embere szavának, szavának áll, okvetlenül, elkerülhetetlenül, tántoríthatatlan, akár az életem árán is, kerüljön bár az életembe, ha lelkem üdvösségébe kerül is, egy szót sem ellene, nemet nem ismerek, ellentmondást nem tűrök, majd megmutatom, majd megtanítlak, majd megismersz, ez elől ki nem térsz, ez alól ki nem bújsz, kár minden szóért, falra borsót hányni, akár a falnak beszélni, minden hiába, akár a pokolból is, de előkerítem; meglesz, ha mondom, számíthatsz reám, itt csak én parancsolok, ha meggebedsz is bele, csak azért is, meg kell lenni, muszáj, végső leheletig, mindhalálig, váltig, mindétig, akarom, parancsolom.

504.  Ötlet. Ötlet, hirtelen gondolat, rögtönzés; ötletes, ötletszerű.
Eszébe jut, eszébe ötlik, ötlete támad, gondolata támad, egyet gondol, kapja magát, rögtönöz. Ötletszerűen, rögtönözve, magától, hevenyében.

505.  Szokás. Szokás, divat, módi, gyakorlat (praxis), a dolgok rendje, módja, sora.
Szokásos, szokott, megszokott, divatos.
Szokták (mondani, tenni), valaki szokott valamit tenni — az a szokása, hogy...
Szoktat, kapát, rákapat.
Szokott módon, szokásosan, rendesen, divatosan.

506.  Elszokik. Elszokik, abbahagy, eláll, megtagad magától, tartózkodik valamitől, mérsékeli magát.
Elszokás, önmegtagadás, tartózkodás, önmérséklet. Elszoktat, megszüntet, visszatart, mérsékel. Szokatlan, rendkívüli, kivételes, ritka, új; elavult.

507.  Indíték. Indíték, indítóok (nem: indok), ok, okai, rugó, titkos rugó. Indít, készt, késztet, nógat, noszogat, rávesz, rábír, rábeszél, beleloval, leveszi
a lábáról, kapát, rákapat.

508.  Lebeszél. Lebeszél, nem tanácsol, nem tanácsolhatja, nem tartja tanácsosnak, óva int, kedvét rontja v. szegi v. elveszi, visszatart, visszariaszt.
Lemond, kedvét veszti, tartózkodik, visszariad. Lebeszélés, tartóztatás. visszariasztás. Lemondás, tartózkodás, visszariadás.

509.  Örv. Örv, ürügy, szín; szabadkozás, mentegetődzés, mentség, üres kifogás.
Ürügyül használ; szabadkozik, mentegetődzik. Azon Örv v. ürügy v. szín alatt.

510.  Haszon. Haszon, tiszta haszon, tiszta jövedelem, hozam, nyereség, fölösleg (munka, vállalkozás után).
Hasznos, jövedelmező, nyereséges.
Hasznot hajt v. hoz, haszonnal jár, jövedelmez, nyereséggel jár, fölösleget mutat. Hoz a konyhára.
Hasznot húz, haszna v. jövedelme v. nyeresége V. fölöslege van, hasznára fordít, hasznosít.
Nyer, nyereségre tesz szert, nyer rajta.
Megnyer (játszmát), elnyer (pénzt játékban).


511.  Kár. Kár, veszteség, károsodás, rövidség, kárvallás.
Károsodik, megkárosul, kárt vall v. lát v. szenved, kára van, veszt, veszteséget v. rövidséget szenved.
Megkárosít, megrövidít, kárt okoz; kinulláz. Megkárosítás, kártétel, megrövidítés. Kárvallott, vesztes, megkárosodott, megrövidített.

512.  Cél. Cél, végcél, célzat, szándék, törekvés, érdek.
Céloz, szándékol, törekszik, érdekel; szem előtt tart, csak azon jár az esze, egy cél van előtte.
Célba vesz, puskavégre fog, ráfogja a puskát, neki szegezi a pisztolyt. Célzatos, célirányos, céltudatos, szándékos, törekvő, érdekelt. Célzatosság, érdekeltség. E célból, evégre, ezért, avégből, hogy...; avégett.

513.  Vakszerencse. Vakszerencse, véletlen, szerencsés véletlen, nyeremény, főnyeremény, főnyerő; szerencsejáték, fogadás, kockázat.
Játszik, fogad, kockáztat, kártyázik, mindent egy kártyára tesz, zsákbamacska vesz. Vakon, vaktában, találomra, véletlenül, öntudatlanul, szándék nélkül.

514.  Törekszik. Törekszik, igyekezik, igyekszik, iparkodik, vállalkozik, azoi van, rajta van, utánajár, a járatban van, töri magát utána, abban sántikál, hihász, szorgalmaz, fáradozik érte, buzgólkodik érte; utánalát, utánatekint, utánanéz valaminek. Strébereskedik.
Törekvés, tőrekedés, igyekezet, iparkodás, vállalkozás, utánjárás, szorgalom, fáradozás, buzgólkodás, buzgalom. Strébereskedés.
Törekvő, törekedő, iparkodó, vállalkozó, szorgalmas, buzgólkodó; stréber.
Keres, kutat, bolygat, keresgél, piszkál, kotonoz, kotorász, motoz, megmotoz, kimotoz, motorász, kikeres, böngész, tarlóz', puhatol, puhatolódzik, szaglász, szimatol; tűvé tesz mindent; firtat, fürkész.
Keresés, kutatás, tarlózás stb.
Nyomoz, nyomon követ, nyomában jár, fürkész, kémkedik, kémlelődik, kémlel, kémei, cserkész, szaglász, vizslat, szimatol, bokorra üt, kutat, tudakozódik.
Nyomozás, előnyomozás, fürkészés, kémlelés, kémkedés, cserkészés, szaglá-lódás, szimatolás, kutatás, tudakozódás.

515.  Kerül. Kerül, nem vállalkozik, nincs kedve, kikerül, elkerül, megkerül, kerülőt tesz, kitér, elfordul, tájékára sem megy, kerüli a háza táját.
Kerüli, mint a macska a forró kását.
Kedvetlen, részvétlen, közönyös, lankadt, fáradt, fásult.
Kedvetlenség, részvétlenség, közöny, lankadás, fáradtság, kikerülés, fásultság.
Lemond, eláll tőle, letesz róla, letesz szándékáról, tartózkodik, kivonja magát, kikászálódik, otthagy, elhagy, nem kell neki, faképnél hagy.
Lemondás, tartózkodás.
Szabódik, szabadkozik, mentegetődzik, kibúvót keres, kibújni igyekszik, alá-san köszöni, nem kér belőle, idegenkedik, fázik tőle, vonakodik, húzódik, húzódozik.
Szabódás, szabadkozás, mentegetődzés, kibúvás, kibúvást keresés, idegenkedés, vonakodás, húzódozás.

516.  Foglalkozás. Foglalkozás, ügy, ügyes-bajos dolog, teeftdő, munka, feladat, kötelesség, ügykezelés.
Ügykör, szakma, hivatal, tiszt, tisztség, hivatás, állás, kereseti ág, kenyérkereset, életpálya, üzlet.
Foglalkozik, dolgozik, dolgozgat, munkálkodik, működik, kezel, hivataloskodik, alkot, teremt, szolgál.

517.  Terv. Terv, tervezet, tervezés, tervrajz, alaprajz, előrajz, szervezés. Tervez, tervei, tervezget; kitervel, kieszel, kigondol, kifőz, kiokoskodik, kifundál, szervez.
Ember tervez, Isten végez. 
Tervező, tervezgető; szervező.

518.  Üt. Üt, mód, út-mód, rendszer, forma, lehetőség.
Pl. Hosszú útja van annak. Mi úton-módon? Mily formán? Van-e lehetőség rá? Van rá eset? Van rá mód?
Útbaigazít, utat mutat, szerét ejti, lehetővé teszi, irányt ad v. szab.
Út; országút, kocsiút, gyalogút, ösvény; utca, köz, sikátor; általút, keresztül; vasút: sétány, fasor; zsákutca, kutyaszorító; alagút; tér, piac.

519. Kellék. Szükséges, kellő (ném. nötig, notwendig). Kellék, szükséglet, szükség (ném. Bedürfnis).
Kell neki, szüksége van rá, szűkében van (ném. brauchen, nötig haben).
Szükségel = szükségesnek tart.
Rá van szorulva; kellett ez neki?

Szükség esetén, ha kell, ha muszáj, szükségképpen, ha nem lehet kitérni v. kibújni v. másképp, mindenképpen, mindenesetre, föltétlenül. Nincs más mód. Most vagy soha.

520. Eszköz. Eszköz, segédeszköz, szerszám. Nyél, markolat, fogantyú, kilincs.
Kés, bicska; dikics; balta, fejsze, bárd, tagló, gyalu, kard, szablya; tőr, gyilok, szurony, lándzsa, dárda; ásó, kapa; kalapács, pöröly; vasmacska, kulcs stb. Kilincsel, késel, letaglóz, gyalul, ás, kapál, kalapál, kalapácsol, pörölyöz.

0 Comments:

Post a CommentÚjabb bejegyzés Régebbi bejegyzés Főoldal