.
Hogy ne érje szó a ház elejét

A ‘szó’ többes számának két változata van: szók és szavak. Gyakrabban a ‘szavak’ változatot használjuk, ám egyes esetekben a többes szám a ‘szók’ alak is lehet (például a névszók, határozószók, mondatszók összetett szavakban).
Az alakváltozatok közül mindkettő előfordulhat például a következő kifejezésekben: szerelmes szókkal/szavakkal, indulatos szókkal/szavakkal.

Lásd: Magyar nyelvhasználati szótár 2007: 219.AZ OLDAL FELTÖLTÉS ALATT!
Elnézést mindenkitől a ritka frissítésekért, de oly nehezen veszem rá magam a szkennelésre...

461.  Nyelvtan. Nyelvtan; alaktan; mondattan. Névragozás, igeragozás; szóképzés; mondatfűzés.

462.  Nyelvhiba. Nyelvhiba, nyelvbotlás, kocsintás, magyartalanság, idegenszerűség, germanizmus, latinizmus, bugátizmus.
Magyartalan, idegenszerű, németes.
Germanizmus = németes mondatszerkezet. Pl. A kórlefolyás kedvező lefutást vett. Kéretik az ajtót betenni. Pál egy nagyon jó ember. Nagyon rosszul néz ki. Igen jól veszi ki magát. A kormány nagy súlyt fektet e törvényjavaslatra. Ülést tart. Rosszul megy neki. Náthát, főfájást, fogfájást, betegséget kap. Kihágást képez. A kocsikerekek megdörzsfékezendők. Főnyerőt, nagy szerencsét csinált. Kificamította a lábát. Eltörte a karját. Bezúztam az orromat. Betörtem a fejemet. Meghűtöttem magamat. Szabadságot vesz. Nyugdíjba megy. Nagy házat visznek. Nagy lábon élnek. A számla sokat tesz ki.
Bugátizmus = Bugát Pál tudósunk és követői által rosszul képezett új orvostani és természetrajzi elnevezések. Pl. Ficdag. Hökhurut. A folyondár-szender. A galambfarkú pödörnye. A méh alakú szitkár. A bükk-gyaponc. A buksi farál. A zeg-zug-fogröpü. A szégyenlős mezőc. Az elavult kérgecs. A benge surány. Halvag. Hamany. Köneny.
Veleszületett hibás ejtés: hebeg, dadog, selypít, orrhangon beszél.

463.  Irály. Irály, stílus, kifejezési mód v. forma, irálynemek.

464.  Szabatos irály. Szabatos, világos, érthető, határozott, félremagyarázhatatlan, félreérthetetlen.

465.  Homályos irály. Homályos, nehezen érthető, határozatlan, kétértelmű, zavaros.
Se füle, se f árka. Csak egyetlenegy értett meg, és az is félreértett.

466.  Velős irály. Velős, magvas, tömör, rövid, kevés szóval sokat mond; lakonikus.
Pl. Jöttem, láttam, győztem. (Július Caesar harctéri jelentése.)

467.  Dagályos irály. Dagályos, terjengős, áradozó, szószaporító. Dagály, terjengés, áradozás, szószaporítás.

Pleonazmus. Tautológia.
Hosszú lére ereszt. Nagy feneket kerít. Ádámmal és Évával kezdi. Nagyhangú frázisok.

468.  Fellengzős irály. Fellengzős, emelkedett, hatásos, élénk, meggyőző, ékesszóló, tüzes, elragadó, költői.

469.  Unalmas irály. Unalmas, egyhangú, fád, lapos, vizenyős, untató, érdektelen, felületes; gondolathiány, eszmehiány.

470.  Egyszerű irály. Egyszerű, közönséges, könnyen érthető, keresetlen, népszerű, nem ékes, cicomázatlan.

471.  Ékes irály. Ékes, díszes, virágos, képes, válogatott, választékos, keresett, költői.
Szóvirág, képes beszéd, alakzat, választékosság, keresettség, költészet.

472.  Könnyed irály. Könnyed, folyékony, vonzó, tetszetős, formás, bájos, kecses, ízléses.

473.  Nehézkes irály. Nehézkes, ízléstelen, merev, formátlan, szaggatott.

474.  Hang. Hang, emberi hang, beszédhang, hangzó, énekhang; hangárnyalat, hangváltozat. (Ném. Stimme.)
Hangzik, hallatszik; hangoztat, kiált, rikkant; artikulál. Hangos, hangzatos, artikulált. Hangosan, hallhatóan, hangzatosán.

475.  Hangtalan. Hangtalan, rekedt, szótlan, néma, siketnéma, kuka. Hallgat, egy kukkot sem szól, megnémul, néma, miként a sír, szavát nem lehet
hallani. Rekedtség, szótlanság, némaság, hallgatás.

476.  Szól. Szól, szót kér, feliratkozik, leteszi a garast, szólásra jelentkezik; megszólal, rákezdi, felszólal, szót emel, mond, kimond, megmond, elmond, felmond, mondogat, beszél, kijelent, nyilatkozik, kinyilatkoztat, kinyilvánít, előad, állít, vall.
Szónokol, szónoklatot v. beszédet tart v. mond, prédikál.
Szó, szólás, szólásmód; felszólalás, mondás, mondat, elmondás, kimondás, elbeszélés, beszéd, kijelentés, nyilatkozat, kinyilatkoztatás, előadás, állítás, vallás.
Szónoklat, beszéd, ünnepi beszéd, prédikáció, hitszónoklat; szentbeszéd, szűzbeszéd, mondóka, szavalat.
Szűzbeszéd ang. = maiden-speech.
Mondóka = kisszabású, mosolygást keltő beszédecske.
Szóló, szónok, hitszónok, előadó, szavaló.
Ékesszólás, szónoki tehetség.
Démoszthenész. Cicero. Kossuth Lajos. Deák Ferenc.

477.  Gagyogás. Gagyog, gügyög, gőgicsél, dödög, dadog, selypít, nyámmog, hebeg, rebeg, rebesget, morog; súg, sugdos, susog, suttog, összesúg.
Nehéz a nyelve. Az orrán keresztül beszél. Akadozik. Gagyogás, dadogás, hebegés stb. (Lásd a fenti igéket.)

478.  Beszédes. Beszédes, megoldódik a nyelve, megered a szava, beszédessé lesz; közlékeny.
Fecseg, csacsog, locsog, csatrál, csármál, nyelvel, papol, prézsmitál, jár a szája, hadar, hadarász, elhadar, eldarál, kotyog, kikotyog, karattyol, karai, harél, lia-rél-karél, kerepel, kelepéi, darál, tereferél, trecsel, pletykaz, pletykái, pletykál-kodik, kofálkodik, temondál, szószátyárkodik, zsanál, zuvol, zuvatol, üres szalmát csépel = összevissza beszél sok haszontalan dolgot.
Beszél: zöldeket, bolondot, ostobaságot, szamárságot, sületlenséget, vadakat, tücsköt-bogarat összehord.
Beszédes, csacska, fecsegő, nyelves, hírhordó, szószátyár, bőbeszédű, ömlengő, csacsogó.
Szószaporítás, szószátyárság, bőbeszédűség, azonbakság, szóáradat, locsogás, ömlengés, közlékenység, szófia beszéd, csacskaság, fecsegés, nyelvelés, hírhordás, mendemonda, fattyúbeszéd, temonda, szóbeszéd, pletyka, pletykaság.

479.  Elnémít. Elnémít, belefojtja v. a torkába fojtja a szót, letorkol, letácsol, lehurrog, „elállt"- harsogtál, szavába vág.
Elnémítás, belefojtás, letorkolás, lehurrogás.
Elnémul, torkán akad a szó, kussol, elhallgat, befogja a száját.
Elnémulás, kussolás.

480.  Megszólítás. Megszólít, felszólít, szólongat, szól hozzá, hozzá intézi szavait, beszél hozzá, beszédbe ered, szóba áll.
Megszólítás, felszólítás, beszéd.

481.  Válasz. Válasz, viszonválasz, válaszolás, felelet, visszhang, viszonzás. Válaszol, felel, visszhangot ad, viszonoz.
Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. 

482.  Beszélget. Beszélget, társalog, diskurál, cseveg, fecseg. Szóba kerül, szóban forog, szőnyegre kerül, szőnyegre hoz.
Beszélgetés, társalgás, diskurálás, csevegés, fecsegés. Beszélgetve, társalogva, diskurálva, csevegve, fecsegve.

483.  Magánbeszéd. Magánbeszéd, magánjelenet. Saját magával beszél, hangosan gondolkozik; félreszól.

484.  Írás. Írás, betűvetés, írott betű, írott szó, irat, kézirat, szépírás, ákombákom, szarkalábak, firkálás, irkafirka.
Ákombákom, szarkaláb = ügyetlenül csinált írásjelek.

ír, írogat, írdogál, irkái, firkái, firkant, körmöl, veti a betűt; leír, lemásol.
író; leíró, másoló, írnok, díjnok.

485.  Nyomtatvány. Nyomtatvány, sajtótermék, kiadvány, kiadás, lenyomat. Nyomda; sajtó; nyomdász, szedő.
Kinyomat, lenyomat, sajtó alá bocsát, sokszorosíttat, kiad. Megjelenik, kikerül a sajtó alól.

486.  Levelezés. Levelezés, levélírás, levélváltás, írásbeli közlés. Levél, írott közlemény, levelezőlap, levélke.

Levelez, levelet ír, közöl, értesít.

487.  Könyv. Könyv; könyvecske, nyomtatvány, nyomtatott mű, kötet, füzet. Könyvíró, szerző, szerkesztő.

488.  Leírás. Leír, lefest, ecsetel, vázol, rajzol, elmond, mesél, elmesél, regél, elregél, képet nyújt, szem elé állít, elbeszél, szóval tartja hallgatóját.
Leírás, ecsetelés, vázlat, rajz, elmondás, elbeszélés, elmesélés, regélés, mese, rege, novella, regény.
Történetírás, történelem, krónika, napló, emlékiratok.
Említ, felemlít, megemlékezik róla, felHoz, nevez, megnevez, szóba hoz, szóvá tesz, szőnyegre hoz, említést tesz, előhozakodik vele.
Történész, történetíró, krónikás, naplóvezető, emlékiratszerző, regényíró.


489. Taglalat. Taglalat, tanulmány, értekezés, emlékirat, röpirat, hírlapi cikk, taglalás.
Értekezik, taglal, magyaráz.

490. Kivonat. Kivonat, áttekintés, összefoglalás, tartalomjegyzék. Kivonatol, összefoglal, áttekintést nyújt.

491.  Vers. Vers, kötött beszédforma.
Versmérték; ritmus; ütem; versláb; verssor; rím, kínrím, rigmus.
Költemény, vers.
Költő; verselő, versfaragó, fűzfapoéta.

492.  Próza. Próza, kötetlen beszédforma.


493. Színház. Színház, vígszínház, népszínház, nyári színház, dalszínház, oj raház, orfeum, zengeráj.
Szín, színpad, a deszkák.
Színész, színművész, komédiás, szereplő; énekes, kardalos; kar, énekkar, 2 nekar; zenész, karmester; táncos, táncosnő, balerina.
Szerep, szereplés, jelenet, jelenés, jelmez.
Fellép, játszik, szerepel, alakít, jelenetez.
Színmű, színdarab; vígjáték, bohózat, komédia; szomorújáték, tragédia, dn ma; népszínmű, dalmű, opera, operett.
Színművészet, színészet. Theszpisz kordája.

0 Comments:

Post a CommentÚjabb bejegyzés Régebbi bejegyzés Főoldal