.
Hogy ne érje szó a ház elejét

A ‘szó’ többes számának két változata van: szók és szavak. Gyakrabban a ‘szavak’ változatot használjuk, ám egyes esetekben a többes szám a ‘szók’ alak is lehet (például a névszók, határozószók, mondatszók összetett szavakban).
Az alakváltozatok közül mindkettő előfordulhat például a következő kifejezésekben: szerelmes szókkal/szavakkal, indulatos szókkal/szavakkal.

Lásd: Magyar nyelvhasználati szótár 2007: 219.AZ OLDAL FELTÖLTÉS ALATT!
Elnézést mindenkitől a ritka frissítésekért, de oly nehezen veszem rá magam a szkennelésre...

401.  Valószínűség. Valószínű, remélhető, hihető, lehető, képzelhető, elképzelhető, feltehető, sejthető, gyanítható.
Valószínűleg, remélhetőleg, hihetőleg, képzelhetőleg, feltéve, feltételesen, sejthetőleg, gyaníthatólag.
Valószínűnek tart, biztosra fog v. vesz, számít rá, remél, hisz, képzelődik, feltesz, sejt, gyanít, van kilátás.
Valószínűség, számítás, remény, kilátás, hit, képzelődés, feltevés, sejtelem, gyanú.

402.  Valószínűtlenség. Valószínűtlen, hihetetlen, képzelhetetlen, lehetetlen, nem remélhető, nem valószínű, nem feltehető.
Számításon kívül esik, nem jöhet számításba, tekintetbe nem lehet venni, nincs kilátás.
Nincs remény, nincs valószínűség, nem lehet képzelni v. remélni v. feltenni. 
Valószínűtlenség, hihetetlenség, képzelhetetlenség, lehetetlenség.

403.  Bizonyos. Bizonyos, bebizonyított, határozott, kétségtelen, tényleges, félremagyarázhatatlan, megcáfolhatatlan, igaz, való, való igaz; igazándi; tagadhatatlan.
Bizonyosan, határozottan, kétségtelenül, tényleg, félreérthetetlenül, valóban, megcáfolhatatlanul, igazán, bizony.
Bizonyosság, tény, ténylegesség, igazság, való igazság, meggyőződés.
Bizonyos benne, hisz, meg van győződve, szentírásnak tartja, megesküszik rá, a fejét adja érette, nem kételkedik; nem lehet kétség; a dolog tény, a dolog úgy van.

404.  Bizonytalan. Bizonytalan, határozatlan, eldöntetlen, kétséges, kétértelmű, rejtélyes, kérdéses, gyanú, függő.
Bizonytalanság, határozatlanság, kétség, kétértelműség, rejtély, kérdés, gyanú.
Kételkedik, haboz, nem tudja magát elhatározni, ingadozik, tétovázik, függőben hagy, nem bizonyos benne.
Remény és kétely közt. A dolog függőben van.

405.  Ítél. Ítél, okoskodik, következtet, levezet, levon, magyaráz, magyarázgat, érvel, vitáz, tárgyal, eldönt; okol. Vő. 407.
ítélet, okoskodás, következtetés, levezetés, levonás, magyarázat, érvelés, toll-harc, vita, viatkozás, tárgyalás.
Logika, érv, gondolatmenet, eszmemenet.
Tehát, ennélfogva, ezért, emiatt, ez okból, ebből kifolyólag, következésképpen, következőleg, ennek utána, eszerint, így, tehát.

406.  Álokoskodás. Álokoskodás, elcsavarás, megtévesztés, hamisítás, prókátori fogás, kétértelműség, rabulizmus, népbolondítás, elferdítés.
Ürügy, kifogás, szépítés, elcsavarás, elferdítés, palástolás, jezsuitizmus. 
Elcsavar, elcsavarít, megtéveszt, elferdít, elhomályosít szándékosan, bolondít, fogással él, szépítget, csal, lóvá tesz, hamisít, palástol, más színben tüntet fel. Hamisan, tévesen, alaptalanul, ésszerűtlenül, kétértelműén, elferdítve.

407.  Következtet. Következtet, okoskodik, elbírál, ítél, megítél, ítélkezik, határoz, elhatároz, méltat, számba vesz.
Következtetés, okoskodás, elbírálás, megítélés, ítélkezés, ítélet, határozat. 
Következésképpen, tehát, ennélfogva, ebből folyólag, tekintettel, tekintve hogy. Vő. 405.

408.  Lel. Lel, talál, megtalál, ráakad, rábukkan, nyitjára akad v. talál; felfedez, feltalál.
Lel és talál (ném. finden) a véletlennel kapcsolatos; megtalál (ném. auffinden), ráakad, rábukkan, (ném. stossen auf) mindig egy határozott tárgyra vonatkozik; nyitjára akad v. talál (ném. darauf kommen) feltételezi a most már megfejtett titok megelőző tanulmányozását; felfedez (ném. entdecken) kül. titokról és eddig ismeretlen földrészekről v. csillagokról mondatik; feltalál — megállapít egy új eljárási módot v. készít valami szerkezetet új formában (ném. erfinden).
Pl. Egy aranygyűrűt leltem. Megtaláltam hosszas keresés után azt a fontos iratot.
A. könyvben lapozgatva, rábukkantam nem egy hibára. Sok kutatás és fejtörés után ráakadtam a dolog nyitjára. Kolumbusz 1492-ben felfedezte Amerikát.
Oroszországban már megint felfedeztek egy nihilista összeesküvést.
A feltalálók királya, Edison bámulatba ejti a világot találmányaival.

Lelet; találmány; felfedezés.

409.  Balítélet.   Balítélet,  előítélet,   balvélemény,  elfogultság,  bizonykodás (ném. Rechthaberei), türelmetlenség, egyoldalúság, szűkkeblűség, részrehajlás, önfejűség.
Elfogult, részrehajló, pártos, egyoldalú, türelmetlen, bizonykodó, fanatikus, makacs, önfejű.
Balul ítél, helytelenül vélekedik, el van fogúivá, bizonykodik, makacskodik, görcsösen ragaszkodik felfogásához, nem lehet meggyőzni v. rávenni v. rábeszélni v. kapacitálni.

410.  Túlbecsül. Túlbecsül, túloz; pöffeszkedik, égig magasztal; felfúj, nagyít. 
Túlzó, vérmes, pöffeszkedő, felfújt.
Túlbecslés, túlzás, vérmesség, nagyítás, pöffeszkedés, nagyzás. Szúnyogból elefánt.

411.  Megvet. Megvet, lealacsonyít, lenéz, kicsinyel, kicsinyít, fitymál, fittyet hány, rá se hederít, kutyába se vesz, semmibe sem veszi, félvállról v. foghegyről v. lóhátról beszél vele, leránt, nevetség tárgyává teszi, bolondot űz vele.
Megvetés, lenézés, kicsinylés, fitymálás, lerántás, lealacsonyítás. Megvetőleg, lenézően, kicsinylőleg, fitymálva, félvállról, lóhátról.

412.  Vél. Vél, vélekedik, vélelmez, gondol, képzel, hisz, azt tartja, azt találja, úgy látja, úgy van róla meggyőződve, az a nézete.
Eltérő, ellentétes, ellentmondó, vitás, tagadó.
Ellentmond, tagad, megtagad, ellene van, óvást tesz, vitatkozik, visszautasít; ellenkezik; nem áll kötélnek, nem áll rúdnak.
Nem, Isten ments!, semmiképp, semmi esetre, semmi áron, semmi szín alatt, távol legyen tőlem, szó sincs róla, nincs rá eset, majd ha fagy.
Vő. 446.
Vél, vélekedik, gondol = egy bizonyos nézeten van, avval a fenntartással azonban, hogy más vélemény helyesebb lehet (ném. meinen, der Meinung sein, denken).
Képzel = helytelen véleményen van csalódás folytán (nem. sich einbilden).
Hisz = valamit igaznak tártakat idegen tanúskodás, rábeszélés, akár önalkotta, de kétes értékű okok alapján (ném. glauben).
Azt tartja v. találja, úgy találja = a többféle vélemény közül kiemeli azt, mely neki legmegokoltabbnak látszik (ném. finden, dér Ansicht sein).

Bízik, megbízik benne, bizalmát belé veti v. helyezi, bizalommal van v. viseltetik, hitelt ad, épít rá.
Bíz, rábíz, megbíz.
Vélemény, vélelem, vélekedés, gondolat, hit, nézet; képzelődés. Bizalom, hitel. Megbízás. Vő. 414.

413.  Kételkedik. Kételkedik, kételye támad, kétkedik, bizalmatlankodik, nem hisz, gyanúsít, gyanúperrel él, tamáskodik, hitetlenkedik.
Kétkedés, kételkedés, kétely, bizalmat!ankodás, tamáskodás, gyanú. Kétes, kérdéses, gyanús, bizonytalan; kétkedő, bizalmatlan. Hitetlen Tamás. Vő. 415.

414.  Hiszékeny. Hiszékeny, könnyen hívő, együgyű, ártatlan, jámbor, korlátolt elméjű, becsapható, babonás.
Hiszékenység, együgyűség, ártatlanság, jámborság, korlátoltság, babona. Könnyen elhisz akármit, engedj magát becsapni, bízik túlságosan. Elhitet, becsap, beugrat, hiteget, kecsegtet, bolondít, port hint a szemébe, elkápráztat, befon, becsap. Vő. bízik. 412.

415.  Hitetlen. Hitetlen, pesszimista, tamáskodó, bizalmatlan, gyanakodó. HitetJenség, bizalmatlanság, tamáskodás, gyanú, gyanúsítás, gyanakodás, gyanakvás, pesszimizmus.
Bizalmatlankodik, gyanús szemmel néz, gyanakodik, nem hisz, kötve hisz. 
Kötve hiszem. Kötve kell hinni a komának. Alig hihető. Nehezen lehet elhinni. 
Kötve = ha előbb meg van a kötés vagy szerződés. 
Hitetlen Tamás. Vő. 413.

416.  Egyetértés. Egyetért, egy véleményen v. nézeten van, egy véleményt vall, hozzájárul, helyesel, elfogad, beleegyezik, megerősít, helybenhagy, jóváhagy; kötélnek áll; rúdnak áll; elismer.
Egyetértés, kölcsönös megértés, hozzájárulás, helyeslés, elfogadás, megerősítés, helybenhagyás, jóváhagyás, elismerés; összhangzat.
Egybehangzó, összehangzó, összhangzatos, egyhangú, harmonikus, Összevágó, egybevágó.
Pl. Egybehangzó vélemények. Egyhangú határozat. Harmonikus együttműködés, összevágó vallomások. Igenlő válasz. Egy szív, egy lélek.
Igen, mindenesetre, biztosan, bizonyára, egyhangúlag, egyetértve, karöltve.

417.  Véleménykülönbség. Véleménykülönbség, ellentmondás, tagadás, megtagadás, vita, óvás, szóharc, tollharc, egyenetlenség.Eltérő, ellentétes, ellentmondó, vitás, tagadó.
Ellentmond, tagad, megtagad, ellene van, óvást tesz, vitatkozik, visszautasít; ellenkezik; nem áll kötélnek, nem áll rúdnak.
Nem, Isten ments!, semmiképp, semmi esetre, semmi áron, semmi szín alatt, távol legyen tőlem, szó sincs róla, nincs rá eset, majd ha fagy.
Vő. 446.

418.  Tud. Tud, ismer, ért, felfog, feléri ésszel, belát, átlát, tisztában van vele, észrevesz, tapasztal, tanul, tanulmányoz; megismerkedik.
Ért = felismeri a tárgyat alakja, tartalma és összefüggése tekintetében (ném. verstehen).
Pl. A mester jól érti dolgát. Nem,értem, mit akarsz tulajdonképpen mondani. Néma gyermeknek anyja sem érti a szavát.
Felfog — a tárgy egyes részeit f elismeri és összefoglalja. Pl. Ennek a gyermeknek nagyon gyenge a felfogása; nem képes felfogni a legegyszerűbb dolgokat (ném. begreifen).
Belát stb. — felismeri a dolog lényegét; tünemények egymásutánjának törvényszerűségét; ok és okozati viszonyát. Ez fejezi ki a legtökéletesebb felismerést (ném. einsehen).
Pl. Belátod most már, hogy ennek így kellett történnie, és másképp nem is történhetett? Végre-valahára teljesen tisztában vagyok a dologgal (ném. im Reinen sein).

Tapasztal = többrendbeli észrevételeket tesz, és azokat magában konstatálja (ném. die Erfahrung machen).
Pl. Bár a legnagyobb óvatossággal közeledtem, mégis észrevett csakhamar, és futásnak eredt.
Olyan különös jelenségeket tapasztaltam, hogy a legnagyobb óvatosságra határoztam el magamat.

Tudás, ismeret, megértés, belátás, észrevétel, tapasztalat, olvasottság, tanultság, tudomány.
Tapasztalati; megérthető.
Ismeretes, ismert, tudvalévő, köztudomású.
Tanult, képzett, mívelt, művelt, felvilágosodott, tapasztalt, világlátott, tudós, szakértő, szakember, tanító, tanár, búvár.

419.  Tudatlan. Tudatlan, tudákos, tudálékos, tanulatlan, iskolázatlan, avatatlan, járatlan, üresfejű, értelmetlen, kontár, maradi.
Tudatlanság, tudálékosság, tanulatlanság, avatatlanság, járatlanság, kontárság, kontárkodás, maradiság.
Nem tud, nem ismer, nem tanul, nincs beavatva, fogalma sincs, kontárkodik, tudálékoskodik, elmarad, nem is konyít hozzá, nem tudja, mi fán terem.
Mintha sose látta volna, mintha most látná először.

420.  Igaz. Igaz, helyes, hibátlan, tökéletes, pontos, szabatos, szabályos, szabályszerű, rendes, tényleges; elvitathatatlan.
Valódi, valóságos, igazi, igazándi, hamisítatlan; törzsökös, tősgyökeres, tőről-metszett, telivér.
Valódi tokaji, Hamisítatlan tej.
Tőrzsökös, tősgyökeres, tőrőlmetszett és telivér a vér szerinti rokonságot fejezi ki.
Valódiság, hamisítatlanság, telivér.
Igazság, helyesség, hibátlanság, tökéletesség, pontosság, szabatosság, szabályszerűség, tén-y.
Igazán, bizonyára, bezzeg, kétségkívül, tényleg, komolyan, szavamra, hitemre, becsületemre; mindenre, mi előttem szent.

0 Comments:

Post a CommentÚjabb bejegyzés Régebbi bejegyzés Főoldal