.
Hogy ne érje szó a ház elejét

A ‘szó’ többes számának két változata van: szók és szavak. Gyakrabban a ‘szavak’ változatot használjuk, ám egyes esetekben a többes szám a ‘szók’ alak is lehet (például a névszók, határozószók, mondatszók összetett szavakban).
Az alakváltozatok közül mindkettő előfordulhat például a következő kifejezésekben: szerelmes szókkal/szavakkal, indulatos szókkal/szavakkal.

Lásd: Magyar nyelvhasználati szótár 2007: 219.AZ OLDAL FELTÖLTÉS ALATT!
Elnézést mindenkitől a ritka frissítésekért, de oly nehezen veszem rá magam a szkennelésre...

441.  Elárul. Elárul, kifecseg, kihíresztel, kikürtöl, kipletykázza, fűnek-fának elmondja, kidobol; kitrombitál, kiböffent, kivakkant, kiszalasztja a száján.
Elárulja magát, kimutatja a foga fehérét, elszólja magát, eljár a szája.
Elárul - kidobol = szándékosan teszi; kiböffent stb. = akaratlanul, elhamarkodva teszi.
Elárulás, kifecsegés, kikürtölés.
Felad, feljelent, beárul, árulkodik rá, bemond, besúg, befütyül neki, elárul.
Feladó, feljelentő, beáruló, árulkodó, bemondó, besúgó.
Feljelentés, árulkodás, besúgás, beárulás, bemondás.
Kiderít, kinyomoz, kikutat, napfényre hoz, megfejti a titkot, kitapasztal, kitanul, kitudakol, kitudakoz, felkutat, kineszel, kiszimatol, kiszaglász, kítud, kipuhatol, kikémlel, kiderít, végére jár a dologuak; kiugratja a nyulat a bokorból; kisüt.
Kisül, kiderül, kiviláglik, kitudódik; napfényre jön v. jut v. kerül; kibújt a szeg a zsákból; kiugrott a nyúl a bokorból; köztudomásra jut.

442.  Les. Les, leshely; árok, gödör, búvóhely.
Les, leselkedik, lesbe áll, lesben áll, tőrt vet; orozva támad, orvtámadást intéz.

443.  Hír. Hír, kósza hír, újság, hallomás, újdonság, hírhordás, pletyka, terefere, szófia beszéd, kofáskodás.
Híresztel, hírlel, közzétesz, kikürtöl, hírt hord, pletykázik, pletykálkodik, tereferél, kofálkodik. Hírlapíró; rikkancs; hírhordó, pletykás, kofa, vénasszony.

444.  Titok. Titok, rejtelem, rejtvény, talány.
Titokzatos, titkos, rejtelmes, talányszerű, burkolt, homályba burkolt, megfejthetetlen, rejtett.
Titkol, eltitkol, titkolódzik, rejteget, leplez, leplezget, burkol, kertel, hímez-hámoz, ötöl-hatol; csűr-csavar, köntörfalaz, elhomályosít.
Titkolás, titkolódzás, leplezgetés, titokzatosság, kertelés, csűrés-csavarás, ötölés-hatolás, köntörfalazás.
Titoktartó, titkolódzó, néma mint a sír. Harapófogóval se veszed ki belőle.
Titkon, titkosan, titokzatosan, burkoltan, leplezve.

445.  Vitat. Vitat, állít, erősítget, bizonygat, vall, kardoskodik mellette, hirdet, kijelent, esküszik, esküdözik, szemébe mond, bizonykodik.

Vitatás, állítás, erősítgetés, vallás, hirdetés, kijelentés, bizonygatás; bizonykodás (ném. Rechthaberei).
Eskü, esküvés, hit, eskütétel, eskütevés, hit alatt vallás; esküdözés.
Esküdözés = sokszor ismételt, nagy könnyen hangoztatott esküféle, melynek célja mások megtévesztése.
Állító, igenlő, határozott, hites.


446.  Tagad. Tagad, eltagad, letagad, tagadásba vesz, nemet mond, ellentmond, fejét rázza, vallomását visszavonja, elvitat, megtagad.
Kézzel-lábbal ellene dolgozik.
Tagadás, ellentmondás, visszavonás.
Megtagad, nemet mond, hallani sem akar róla, vonakodik, ellenez, idegenkedik, berzenkedik.
Megtagadás, ellenzés, vonakodás, idegenkedés, berzenkedés.
A megtagadás frazeológiája.

Nem. Nem lehet. Lehetetlen. Teljes lehetetlenség. Nem tehetem. Semmiképp. Semmi esetre. Semmi szín alatt. Soha. Sohanapján. Holnapután kiskedden, borjúnyúzó pénteken. Abból nem lesz semmi. Olyan nincs. Meg kell tagadnom. A legjobb akarat mellett sem tehetem. Szívesen megtenném, ha lehetne. Még hallani sem akarok róla. Semmi áron. Nincs rá eset. Nincs rá lehetőség. Nincs az az ár... Arról csak tégy le. Ha a fejedre állsz is, még akkor sem. Szót se többet. Hajthatatlan vagyok. Beszélhetsz nekem. Micsoda kívánság! Lesheted! Na csak azt lesd! Na csak azt várd! Képtelenség. Majd én bolond leszek, hogy... Sajnálom. Kérj bármit, csak azt ne. Majd holnap. Van eszemben. Na persze. Majd ha fagy. Abból nem eszel. Abból nem pipálsz. Csak nem vagyok bolond! Csak nem ettem bolondgombát! Csak nem vesztem meg! Hogy lehet ilyet kívánni? Hogyisne? Mi tetszik? Megbolondultál? Megvesztél? Hogy volt az? M-i-i-i-t? Egyéb bajod sincs? Hát én bolond vagyok? Semmi körülmények között. Távol attól, hogy... Szó se lehet róla. Eszem ágában sincs. Még csak az kellene. Még álmában se. Arról ne is álmodjék! Bolond gondolat! Képtelenség. Ostobaság az egész! Abból nem lesz semmi! Azt csak verje ki a fejéből! Azt ugyan lesheti. Na, csak azt lesse! Süket füleknek beszél. Falra hányja a borsót.
Beszélhetsz, jó vitéz, senki sem hallgat rád.


447.  Tanít. Tanít, oktat, kioktat, felvilágosít, magyaráz, megmagyaráz, útbaigazít; kitanít, rátanít, rákapat; nevel, kiképez, idomít.
Fejteget, kifejt, magyaráz, előad.
Tanító, nevelő; népnevelő, oktató, mester, rektor, mestram, rektram; tanár, docens, professzor, tanítónő, nevelőnő, mesternő.
Tan, tanítás, oktatás, felvilágosítás, magyarázat, útbaigazítás; kiképzés, nevelés.
Fejtegetés, kifejtés, magyarázat, előadás.
Iskola, nevelő-, képzőintézet; szakiskola, egyetem, műegyetem, főiskola stb.

448. Tanul. Tanul, tanulgat, megtanul, eltanul, tanulmányoz, kiképzi magát, olvas.
Magol, bemagol, bevág, bifláz, pofázik = gépiesen, nagy kínnal vési emlékezetébe a szavakat.

Tanulás, tanulmányozás, önképzés, olvasás. Magolás, bemagolás, biflázás.
Tanuló, deák, tanítvány, növendék, hallgató; tanonc. Tanulékony, tudásvágyó.

449.  Igazmondó. Igazmondó, igaz, őszinte, szívbéli, nyílt, nyíltszívű, egyenes lelkű, szókimondó; megbízható, hű, becsületes, romlatlan.
Igazat mond, igazat vall, őszintén v. nyíltan v. híven nyilatkozik v. vall; ragaszkodik az igazsághoz, az igazság szent előtte, minden szava szent igazság.

Igazmondás, őszinteség, őszinte v. nyílt v. a tényeknek megfelelő nyilatkozat, szent igazság, leplezetlen igazság.
Igaz az utolsó betűig; való igaz, szent igaz.
Igazán, őszintén, nyíltan, leplezetlenül, magyarán.

450.  Hamis. Hamis (macska, pénz, játék, eskü), álnok (barát, álbarát), csalárd (kereskedő), csalóka (remény), csalfa (szerencse), csalékony,-megbízhatatlan, hűtlen, svihák, szószegő, szélhámos, hamis lelkű.

Csal, hamisít, megcsal, csalogat, áltat, ámít, elámít, csábít, elhitet, hiteget, hamiskodik, rászed, jégre viszi, lóvá tesz, orránál fogva vezeti, szélhámoskodik, tévútra visz, bolonddá tesz, elbolondít, elkápráztat, port hint a szeme közé, szédeleg, a hínárba viszi, lúddá tesz, csúffá tesz, becsap, színlel, más színben tüntet fel; a dolognak egészen más színezete van.
Csalás, altatás, ámítás, hitegetés, csábítás, hamisítás, hamisság, hamisítvány, utánzat, rászedés, elbolondítás, porhintés, szédelgés, becsapás, szemfényvesztés, svihákság, szélhámosság.
Csaló, szédelgő, ámító, szélhámos, népbolondító; szemfényvesztő, kókler, csepűrágó, bűvész.

Hamisan, álnokul, csalárdul, csalfán, hűtlenül, színleg, látszólag.
Hazudik, hazudozik, hazudságot mond, hazugsággal áll elő, füllent, kohol, ujjából szopja; sokféle fából farag; nem mind tiszta búza, ami az ő földjén terem; letéreget az országútról; hamis pénzt ver; sok eresztéke van a beszédjének; kön-törfalaz, elhajítja a sulykot; esettet vetett a szája; megcsuszamlott az ajka.
Hazug, hazudozó, ritka fogú, minden szava hazugság, hazudik, mint a köles (= sokat hazudik).
Hazudság, hazugság, hazudozás, csalárdság, megbízhatatlanság, hűtlenség; szószegés.

451.  Nagyít. Nagyít, túloz, túlságba visz, túlbecsül, nagyokat mond, felfúj, elveti a sulykot, anzágol, füllent, nagyokat hazudik.
Pl. Háry János, Vadászkalandok (nem. Jägerlatein). Nagyított, túlzott, kiszínezett, felfújt, szertelen. Nagyítás, túlzás, felfúvás, füllentés, anzágolás.

452.  Jel. Jel, jegy, ismertetőjel, megkülönböztető jegy, arcvonás, bélyeg, billog; jelzés, jeladás, megjelölés; tünet; cégér.
Megjelöl,  bélyegez, megbélyegez, felülbélyegez, jellel ellát, bélyegét rányomja v. rásüti v. ráüti, bélyeggel lát el.
Jelt ad, jelez, integet.
Bélyeges; megbélyegzett; cégéres; jeles = kitüntető jellel van ellátva.

453.  Följegyez. Följegyez, nyilvántart, felró, felír; jegyzőkönyvet szerkeszt, bejelent, jelentést tesz v. ír v. küld, tudósít, értesít.
Följegyzés, nyilvántartás, jegyzőkönyv, jegyzék, kimutatás, tárgymutató, lelettár; jelentés, értesítés, tudósítás. Rovás.
Jegyző, jegyzőkönyvvezető, anyakönyvvezető, számadó, tudósító, krónikás.
Már sok van a rováson.

454.  Ábrázol. Ábrázol, szemléltet, utánoz; másol, reprodukál, sokszorosít; lerajzol, lefest, leír, lefényképez; torzít.

Torzít = készakarva nagyít és ferdít, hogy az eredeti gúny tárgyává váljék.
Ábrázolás, szemléltetés, utánzás, másolás, sokszorosítás; rajzolás, festés
Utánzat, másolat, hasonmás, rajz, ábra, festmény, kép, képmás, arckép, tájkép, fénykép; torzkép.
Rajzoló, festő, fényképész, ábrázoló, szemléltető.
Képfaragó, szobrász, faragóművész, képzőművész.
Faragott kép, szobor, szobormű, mellszobor, emlékszobor, faragvány.
Faragóművészet, szobrászat, képzőművészet.
Farag, kifarag, mintáz, formál, kivés, önt.455.  Nyelv. Nyelv, anyanyelv, köznyelv, irodalmi nyelv, nyelvezet, nyelvjárás, szóbeli kifejezés, szó.
Nyelvtudomány, nyelvészet, filológia.
Szavakba foglal, szavak által fejez ki, nyilatkozik; nyelvészkedik.
Nyelvtudós, nyelvész, nyelvbúvár, filológus.
Szóbeli, nyelvi, nyelvtudományi, nyelvészeti, filológiai.

456.  Írás. Írás; írásjel, betű, ábécé. Ír, ró.
Irat, iromány, rovás; okirat, okmány, ügyirat. írott szó. Verba volant, scripta manent. 
Sok van a rováson.

457.  Szó. Szó, ige; név, elnevezés, kifejezés. Vő. 476.


458.  Név. Név, nevezet, elnevezés; tulajdonnév, vezetéknév, előnév, keresztnév, utónév, gúnynév, köznév, főnév, melléknév, számnév, igenév.
Rokon értelmű szó, szinonima.
Nevez, elnevez, megnevez, hív, nevezget, szólít, címez, elkeresztel; tegez, magáz, kendez, uraz, megnagyságol; összeszamaraz, lemarház. Név szerint, nevezetesen; névlegesen.     
                      ,
459.  Helytelen név. Helytelen név, helytelen elnevezés, álnév, gúnynév; névtelen; szidalom.
Hibásan nevez v. hív, gúnynévvel v. szidalmakkal illet.
Leszamaraz, lemarház, összegazemberez. Álnév alatt, névtelenül.

460.  Mondat. Mondat, mondás, körmondat, szólásmód, közmondás, jelige, frázis, körülírás, képes beszéd.

0 Comments:

Post a CommentÚjabb bejegyzés Régebbi bejegyzés Főoldal