.
Hogy ne érje szó a ház elejét

A ‘szó’ többes számának két változata van: szók és szavak. Gyakrabban a ‘szavak’ változatot használjuk, ám egyes esetekben a többes szám a ‘szók’ alak is lehet (például a névszók, határozószók, mondatszók összetett szavakban).
Az alakváltozatok közül mindkettő előfordulhat például a következő kifejezésekben: szerelmes szókkal/szavakkal, indulatos szókkal/szavakkal.

Lásd: Magyar nyelvhasználati szótár 2007: 219.AZ OLDAL FELTÖLTÉS ALATT!
Elnézést mindenkitől a ritka frissítésekért, de oly nehezen veszem rá magam a szkennelésre...

421. Téves. Téves, helytelen, hibás, elhibázott, félreértett, félremagyarázott, képzelt.
Hiba, tévedés, helytelenség, botlás, tévelygés, félreértés, félremagyarázás, önámítás, képzelődés; nyelvbotlás = kocsintás.
Téved, megtéved, eltéved, tévúton jár, eltéveszt, hibát ejt v. elkövet (nem: hibát csinál), elhibáz, félreért, félremagyaráz, képzelődik, önmagát ámítja.
Megtéveszt, tévútra vezet, elámít, elbolondít, bolonddá tesz. Zsákbamacskát árul.
Megtévesztés, ámítás, elbolondítás. Tévesen, helytelenül, hibásan.

422.  Alapelv. Alapelv, elv, alaptétel, alapszabály, alaptörvény, alapigazság, közmondás; szabály; vallás.

423.  Képtelenség.
Képtelenség, abszurdum, értelmetlenség, badarság, bolondság, nevetség, dagály, szóáradat, üres fecsegés.
Képtelen, abszurd, értelmetlen, badar, bolond, nevetséges, dagályos. 
Pengétlen bicska, melynek nyele nincsen. Fából való vaskarika.

424.  Értelem. Értelem, tehetség, szellem, szellemi erő, leleményesség, nagy ész, éles ész, bölcsesség, lángész.
Éleslátás, előrelátás, okosság, ravaszság, agyafúrtság, szellemesség, találékonyság.
Értelmes, leleményes, tehetséges, eszes, szellemes, nagyeszű, élelmes, éles eszű, bölcs, lángeszű.
Éles szemű, éles látású, előrelátó, okos, ravasz, agyafúrt, róka.
Tisztán v. élesen lát, átlát, belát, átlát a szitán, felismer, felfog, tisztában van.

425.  Buta. Buta, ostoba, oktalan, dőre, balga, balgatag, badar, botor, oktondi, hülye, bárgyú, bamba, bibasz, buksi, bumfordi, együgyű, értetlen, fajankó, filkó, golyhó, gyámoltalan, gyengeelméjű, hájfejű, nehézfejű, üresfejű, tökfejű, fejetlen, korlátolt elméjű, hígvelejű, kába, korpaeszű, ködös eszű, kevés eszű, rövid eszű, szűk eszű, zápeszű, vízeszű, tompa eszű, ferde eszű, léhűtő, mamlasz, mafla, málé, mulya, tedd ide-tedd oda, sületlen, tökfilkó, töksi, tökkelütött, piszma, tankó. Üres a felső hajlék; bangó a feje; hígan vagyon esze; feje lágyára esett; kevés van a sótartójában; nagy pipájú, kevés dohányú; kevés a vágott dohánya; kevés a sütnivalója; kevés van az észtokban.
Butaság, balgaság, dőreség, szamárság, marhaság, botorság, hülyeség. Butaságot, ostobaságot, szamárságot hülyeséget művel, elkövet, cselekszik; ostobáskodik, szamárkodik, oktalankodik. Butának, ostobának, szamárnak nevez, összeszamaraz, lemarház.
 
426.  Okos. Okos, értelmes, eszes, tehetséges, bölcs. Okosság, értelmesség, józan ész, józan ítélet, nagy tehetség.

427. Bolond. Bolond, bohó, bohókás, bolyókás, bogaras, hóbortos, hóborkás, bódi, bódult, bolondos, félbolond, rigolyás, féleszű, eszelős, kóbor eszű, elmebeteg, eszelőkös, esztelen, eszement, eszeveszett, tébolyodott, eszefordult, eszefogyott, eszeficamodott, megkergült, megháborodott, megtébofyodott, sült bolond, őrült, őrjöngő, bujdosó elméjű, elcsábult elméjű, megcsábult, bódult elmé-jű, eszetlen, fúrt agyú, fúrt agyas, eszefelejtett, darabos eszű, elmétlen; félneder, csajbókos.
Bomlik; hiányzik egyik kereke; esze bontakozott; helyéből kibillent az esze; szárába (lábába) szállott az esze; kiszöktek a felső várból; meg van keveredve; meg van habarodva v. hőbörödve; nem költ józan észből; őgyeleg az esze; bogara van.
Bolondság, elmebetegség, őrület, őrültség, őrülés, eszelősség, hóbort, tébolyodottság.

428.  Emlékszik. Emlékszik, megemlékszik, visszaemlékszik, eszébe jut v. öt-lik, eszében van, eszében tartja, nem feledkezik meg.
Emlékezni lehet bármire, minek képzete elménkben már egyszer megvolt; eszünkbejuthat hasonlóképp az, ami elmúlt, de azonkívül az is, ami majd csak következik vagy legalább bekövetkezhetik.
Pl. Egészen tisztán emlékszem most már a dologra (ném. sich erinnern).
Nem jut most hamarjában eszembe a neve. Most jut eszembe, hogy ma még két sürgős levelet kell írnom.
Eszembe jutott, hátha az a szeles fiú megfeledkezik majd a legfontosabb teendőkről (ném. einfallen).

Tájékozódik, tájékozza magát, eligazodik, megtalálja az utat, már itthon van, már kiismeri magát, most már mindent tud, már tisztában van vele, világos előtte.
Tájékozódás, tájékozottság, tájékozás, eligazodás, felismerés.
Tájékoztat, útbaigazít, felvilágosít.
Tájékoztatás, útbaigazítás, felvilágosítás.
Emlékezetébe vés, ismétel, emléz, tanul, betanul; bevág, bifláz.
Emlékeztet, visszahív v. visszaidéz emlékezetébe, felfrissíti emlékezetét, megemlékszik; visszaemlékeztet.
Emlékezet, emlékezőtehetség, visszaemlékezés; visszapillantás, emlék; helyérzék, tájékozódási képesség.
Emlékezetes, felejthetetlen, kitörölhetetlen.

429.  Felejt. Feled, felejt, elfelejt, kifelejt, megfeledkezik; kiment az eszéből, nem tartja eszében, nem emlékszik.
Feledékenység, szórakozottság. 
Feledékeny, szórakozott. 
Mintha sose hallotta volna. 
Izé, hogyishtvják. Izél. Izés. Izésen.

430.  Vár. Vár, várakozik, elébe néz, elvár, számít rá, készül, kilátása van, remél.
Várakozás, számítás, készülődés, készenlét, kilátás, remény. Várt, várva várt, rég várt, remélt, óhajtott.

431. Váratlan. Váratlan, nem várt, nem sejtett; véletlen, nem vélt, meglepő, hirtelen, előre nem látott.
Pl. Váratlan megérkezés. Véletlen szerencse. Meglepő nyilatkozat. Hirtelen fordulat. Előre nem látott akadály.
Váratlanul, véletlenül, meglepőleg, hirtelen.
Csalódás, csalatkozás, meglepetés, ámulat, hiú remény.
Dugáha dől, füstbe megy, kútba esett, nem sikerül, csütörtököt mond, nem lesz belőle semmi, odalesz, meghiúsul.
Csalódik, csalatkozik, megcsalatkozik, önmagát á'rnítja, csalódásban van v. ringatódzik; hiú reményeket táplál, kecsegteti magát egy reménnyel.

432. Jós. Jós, jósló, látnok, jövendőmondó, kártyavető nő, időjós.
Jósol, megjósol, jövendöl, megjövendöl, megmondta előre, jövendőt mond, a csillagokban olvas, kártyát vet, előre jelzi. Jóslat, jóslás, jövendölés; előjel. Nem megmondtam? Lám? Jósda, orákulum.

433. Sejt. Sejt, megsejt, sejdít, előre érez; gyanít, gyanúperrel él; gyanakszik, gyanúba vesz, gyanúsít; szimatol, orront, jó szimata van, megérezte a pecsenyeszagot.
Sejteni (ném. ahnen) lehet bármit, jót is, rosszat is. Pl. Sejtelme sem volt előléptetéséről. Elfogatásának percéig nem is sejdített semmi rosszat. Vesztét érzi. Isten, kit a bölcs lángesze f öl nem ér, csak titkon érző lelke óhajtva sejt!
Gyanít rendesen valami kellemetlenre vonatkozik és gyanúokok létezésén alapul. Pl. Mindjárt gyanítottam, hogy rossz vége lesz a dolognak. Élt a gyanúperrel és odébbállt.

Gyanakszik, gyanúba vesz, gyanúsít személyekre vonatkozik (ném. einen Verdacht haben).
Pl. Pálra gyanakodott mindenki, pedig ártatlan volt.
Sejtelem, sejdítés, előérzet; gyanú, gyanúsítás, szimat.
Alkalmasint, remélhetőleg, valószínűleg, előreláthatólag, nyilván, valószínűséggel, bizonnyal.

434. Világos. Világos, szabatos, érthető, megérthető, tiszta, határozott, tüzetes, pontos, beható, mélyreható.
Alapos, gondos, szőrszálhasogató.
Talpraesett, találó, sikerült, helyénvaló, alkalomszerű, velős, magvas, tartalmas (beszéd); kifejezett.
Kereken, nyíltan, őszintén, leplezetlenül, világosan, határozottan, érthetően, félreérthetetlenül, félremagyarázhatatlanul, magyarán, tartózkodás nélkül, hí-mezés nélkül, szókimondólag.
Alaposan, pontosan, behatóan, gondosan, apróra, töviről hegyire, tetőtől talpig, szőrszálhasogatóan; kimerítően; szabatosan, tüzetesen, érthetően, tisztán.
Világosság, érthetőség, szabatosság, velősség, alaposság, pontosság, szőrszálhasogatás, tüzetesség, határozottság.
Kifejez, kimond, megmond, kijelent, kifejt, magyaráz, kiemel, megvilágít, felvilágosít, meghatároz, példálódzik.
Magától értetődik; ez annyit tesz, azt akarom mondani, azaz, természetesen.

435.  Érthetetlen. Érthetetlen, értelmetlen, hebehurgya, megfoghatatlan; se füle, se farka; nem tudom mire vélni a dolgot, nem ismerem ki magamat; zavart, zavaros, üres, homályos, kétértelmű, badar, képtelen.
Érthetetlenség, értelmetlenség, hebehurgyaság, homályosság, kétértelműség, badarság, képtelenség, esztelenség, üres beszéd, szóbeszéd.
Nincs értelme, nem lehet érteni, nem világos, kimagyarázhatatlan, megmagyarázhatatlan.
Értelmetlenül, hebehurgyán, zavarosan, homályosan, kétértelműén, képtelenül.

436.  Kétértelmű. Kétértelmű, átvitt értelmű, átviteles értelmű. Kétértelműség, szójáték; átviteles kifejezés, szókép, szóvirág, költői kifejezésmód, képes beszéd, képcsere, névcsere, tárgycsere, gúny.

437.  Értelmez. Értelmez, magyaráz, kimagyaráz, megmagyaráz, megfejt, kifejt, tisztába hoz, tisztáz, tisztázza az eszméket.
Értelmezés, magyarázat, fejtegetés, megfejtés.
Megjegyzés, jegyzet; példa.
Azaz, ugyancsak, emígy, más szóval, röviden.

438.  Félreértés. Félreért, félremagyaráz, összecserél, bakot lő.
Elcsavar, csűr-csavar, eltorzít, más színt ad, más színben feltüntet, palástol; kiforgatja értelméből.
Félreértés, félremagyarázás, összecserélés, baklövés. Elcsavarás, csűrés-csavarás, eltorzítás, kiszínezés, elpalástolás. Hamisan, más színben, helytelenül.

439.  Nyilatkozik. Nyilatkozik, megnyilatkozik, kinyilatkoztat, kifejez, kimutat.
Értesít, tudtára vagy tudtul ad, értésére vagy tudomására juttat, tudósít, közöl vele, üzen, üzenetet küld; értésére ad.
Kihirdet, közhírré tesz, közöl, hirdet, kikiált, kidobol, hírt hord, hírt hoz, híresztel, kihíresztel.
Értesül, értésére esik, értesítést kap, tudomására jut, hall, neszét veszi.
Hírlik, híre jár, terjed, hír kering, az a hír szárnyal, szájról szájra jár a híre, hírül hozzák, mondják, beszélik, állítják, mesélik, azt rebesgetik, azt suttogják, mindenütt csak arról beszélnek, közbeszéd tárgya.
Nyilatkozat, kinyilatkoztatás; megnyilatkozás, nyilatkozás, értesítés, közlés, közlemény, tudósítás, üzenet, hirdetmény, híresztelés, kikiáltás.
Értesülés, hír, tudósítvány.
Értesítő, értesítvény, sürgöny.
Hírhordó, város nyelve, rikkancs, postás, hírnök, kikiáltó.
 
440.  Elrejt. Elrejt, rejteget, eltüntet, elbújtat, eldug, dugdos, elpalástol, csempész.
Bujkál, búvik, bújik, elbúj, bujdokol, elbúvik, elbújik, bujdosik, elrejtőzik, bújósdit játszik, lappang, rejtőzik, rejtőzködik, visszavonul.
Visszavonultan v. remeteéletet él.
Beatus ille, qui procul negotiis.
Rejtegetés, elpalástolás, eltüntetés, elbujtatás, dugdosás; dugárus, csempész; csempészés, csempészet, csempészáru, dugára.
Rejtőzködés, elrejtőzés, lappangás, bujdosás, bujkálás, visszavonultság.
Rejtett, rejtelmes, titkos, elpalástolt, rejtőzködő, lappangó, bujkáló.

0 Comments:

Post a CommentÚjabb bejegyzés Régebbi bejegyzés Főoldal