.
Hogy ne érje szó a ház elejét

A ‘szó’ többes számának két változata van: szók és szavak. Gyakrabban a ‘szavak’ változatot használjuk, ám egyes esetekben a többes szám a ‘szók’ alak is lehet (például a névszók, határozószók, mondatszók összetett szavakban).
Az alakváltozatok közül mindkettő előfordulhat például a következő kifejezésekben: szerelmes szókkal/szavakkal, indulatos szókkal/szavakkal.

Lásd: Magyar nyelvhasználati szótár 2007: 219.AZ OLDAL FELTÖLTÉS ALATT!
Elnézést mindenkitől a ritka frissítésekért, de oly nehezen veszem rá magam a szkennelésre...

382. Elme. Elme, szellem, lélek, értelem, ész, eszmélet, öntudat, gondolat, eszme, ötlet, fogalom, képzet.
Gondolkodás, megfontolás, tanulmányozás, elmélkedés, szellemi munka.
Eszébe jut, ötlik, ötlete van; gondolata van, támad; egyet gondol; egy eszme az agyában megvillan, megfogamzik, átcikázik agyvelején.
Elmélkedik, eszmél, gondol, gondolkodik, elgondolkodik, gondolatokba merül v. mélyed, átgondol, tűnődik, mereng, ábrándozik, méláz, elandalog, álmodozik, eltűnődik.
Gondolkodik (ném. nachdenken) = gondolatsorokat alkot abból a célból, hogy egy bizonyos dologgal tisztába jöjjön. Gondol; e szellemi munka egyes részeit jelenti, gyakran azonban a végeredmény t is.
Pl. Hosszasan gondolkozott, végre monda: megvan!
Egy gondolat bánt engemet: ágyban, párnák közt halni meg... (Petőfi.)
Ritkán szól a vendég, rá nagyokat gondol, közbe-közbe csupán a macska dorombol. (Arany.)
Elgondolkodik (ném. in Nachdenken versunken sein, seinen Gedanken nachhängen) = gondolatokba merül = miután egy tárgyról hosszasabban gondolkozott, észrevétlenül áttér egy második, harmadik tárgyra, miközben teljesen megfelejtkezik a környezetről vagy saját testi állapotáról.
Tűnődik, mereng, ábrándozik, méláz, elandalog = elgondolkozik, a képzelet játékának tág teret engedve úgy, hogy a valóságtól végtelenül eltávozik egy tisztán képzeleti világba (ném. schwärmen, phantasieren).

Megfontol meggondol, elmélkedik, fontolgat, latolgat, mérlegel, fontolóra vesz, latra vet; összevet, okoskodik, bölcselkedik; fejét töri; töprenkedik, tépelődik.
Pl. Mindig gondold meg előbb, mit fogsz majd mondani vagy cselekedni.
Nem ártana, ha hosszabban elmélkednél a dologról.
Megfontol, latolgat, mérlegel stb. a meggondolás egyes mozzanatait jelenti (ném, erwagen, überlegen); okoskodik és bölcselkedik = végeredményre iparkodik jutni (ném. philosophiren).
Fejét töri = nagyon erőlködik tisztába jutni valamivel (ném. sich den Kopf zerbrechen).

Tépelődik és töprenkedik = aggodalmasan és szüntelen egy eszmével, gondolattal foglalkozik, nem bírván tőle szabadulni (nem. sich das Gehirn zermartern).
Gondolkozóba ejt, szeget üt a fejébe, észre térít, kijózanít, kiábrándít.
Értelmes, szellemes, szellemdús, elmés, eszes, okos, gondolkozó, meggondolt, eleven eszű, figyelmes.

383.  Értelmetlen.  Értelmetlen,  esztelen,  oktalan,  meggondolatlan,  tompa eszű, figyelmetlen, szórakozott, elhamarkodott.
Értelmetlenség, esztelenség, meggondolatlanság, figyelmetlenség, szórakozottság, elhamarkodás, bolondság.
Oktalankodik, esztelenkedik, figyelmetlenkedik, másutt jár az esze.
Hol az eszed? Bolond vagy?
Nem törődik vele. Lusta gondolkozni.

384.  Kíváncsi.
Kíváncsi, kotnyeles, kandi, tudni vágyó, búvárkodó, érdeklődő, szemfüles, hírhajhász.
Kíváncsiság, tudásvágy, kotnyeleskedés, kandiság, búvárkodás, érdeklődés, megfigyelés, kiderítés.
Búvárkodik, kutat, érdeklődik, kíváncsiskodik, megfigyel, kiderít, kotnyeleskedik, beleüti az orrát, minden lében kanál.

385.  Közömbös. Közömbös, érdektelen, figyelemre nem érdemes. Közömbösség, érdektelenség; mellőzés.
Mellőz, elmellőz, nem vesz tekintetbe, figyelembe, számba; nem létezőnek tekinti, háttérbe szorít, nem törődik, nem érdeklődik, nem gondol vele, nem bánja, kisebb gondom is nagyobb annál.

386.  Figyelem. Figyel, figyelmez, megfigyel, észlel, ügyel, vigyáz, felvigyáz, ügyet vet rá, résen van v. áll; szemmel tart; les, hederít valamire.
Figyel és figyelmez: kül. másnak beszédére vonatkozik (nem. aufmerken); ügyel, vigyáz, ügyet vet: inkább tárgyakra és cselekményekre (ném. mit Aufmerksamkeit verfolgen); résen áll: egy még csak bekövetkezendő tünemény vagy cselekmény kezdetére vonatkozik. Pl. Első szabály az iskolában: figyelmezz! Olvas a nagyobbik, nem ügyelve másra; e fiúból pap lesz, akárki meglássa! Vigyázz a gyermekre, mint a szemed fény éré! (ném. achten, Acht geben). Résen állj, hogy meg ne csaljon a vén róka! (ném. auf der Hut sein). Szemmel tart (ném. im Auge behalten): a szakadatlan ránézést fejezi ki, les pedig a titokban való nézést v. hallgató ázást. Pl. Szemmel tartsd azt a kuvaszt, mert különben megmar. A jó szolga lesi urának minden kívánságát, s nem várja a parancsot (ném. an den Augen absehen). Megfigyel és észlel: kül. tudományos kutatásokra vonatkozik (ném. beobachten, Beobachtung machen).
Figyelem, megfigyelés, figyelmezés, ügyelet, felügyelés, észlelés, vigyázat, felvigyázat.
Figyelmes, figyelmetes, felügyelő, pacalbíró (= mészárosbíró, vásárbíró), vigyázatos, elővigyázatos, óvatos, körültekintő.

387.  Figyelmetlenség.
Figyelmetlenség, vigyázatlanság, gondatlanság, hanyagság, könnyelműség, szórakozottság, meggondolatlanság, elfogultság, felületesség, feledékenység.
Figyelmetlen, vigyázatlan, gondatlan, meggondolatlan, könnyelmű, szórakozott, hanyag, elfogult, felületes, feledékeny.
Figyelmetlenkedik, elnéz, elpuskáz, elhamarkodik, felületeskedik, felejt, feled, elhanyagol.
A figyelmet elvonja v. eltereli, megzavar, kihozza sodrából, elveszi kedvét.

388.  Gondos. Gondos, figyelmes, szorgos, elővigyázatos, óvatos, körültekintő, értelmes, okos.
Gondosság, figyelem, szorgosság, elővigyázat, óvatosság, körültekintés, értelem, okosság.
Gondoskodik, szorgoskodik, ügyel, vigyáz, fáradozik, tekintettel van, szívén hordja, okul.

389.  Hanyag. Hanyag, gondatlan, felületes, pontatlan, késedelmes, könnyelmű, vigyázatlan, oktalan, elhamarkodott.
Hanyagság, gondatlanság, felületesség, késedelmeskedés, pontatlanság, könnyelműség, vigyázatlanság, elhamarkodás, oktalanság, nemtörődömség, nembánomság.
Elhanyagol, kevésbe vesz, ügyet nem vet rá, nem törődik, szemet huny.
Hanyagul, gondatlanul, felületesen, futólag, mellékesen, mellesleg, könnyelműen, oktalanul, elhamarkodva.

390.  Vizsgál. Vizsgál, vizsgálódik, búvárkodik, tanulmányoz, kísérletez, megfigyel; a bokorra üt.
Megvizsgálás, vizsgálódás, vizsgálat, búvárkodás, tanulmányozás, kísérletezés, megfigyelés.
Kérd, kérdez, kérdezget, kérdezősködik, megkérdez, kérdést tesz, intéz; megvizsgál, kérdés tárgyává teszi; tudakol, tudakozódik, firtat, feszeget, kihallgat.
Kérdés, kérdezés, kérdezgetés, kérdezősködés, megvizsgálás, tudakozódás, firtatás, feszegetés, kihallgatás.
Ez a kérdés! = erről van szó, nem másról.
Miért? Mi okból? Mi célból? Hogyhogy? Hogyan? Miképpen? Hova lett? Mi lett belőle?

391.  Felel. Felel, feleletet ad, válaszol, választ ad, viszonoz, visszafelel, visszavág, felesel.
Megfejt, kifejt, fejteget, megold (kérdést), megmagyaráz, felvilágosít.
Felelet, válasz, viszonzás, visszavágás, feleselés.
Megfejtés, fejtegetés, megoldás, magyarázat, felvilágosítás.

392.  Kísérlet. Kipróbál, próbál, próbálgat, kitapasztal, kiismer, tanulmányoz, kitanul, kísérletezik, kísérletet tesz, elemez.
Kísérlet, próba, kísérletezés, elemzés, tanulmányozás. Próbaképpen, kísérletképpen.

393.  Összehasonlítás.
Összehasonlítás, összemérés, szembeállítás, párhuzam, hasonlat.
Összehasonlít, összemér, szembeállít, párhuzamot von, hasonlatot tesz.
Vagyok olyan legény, mint te.
Vágok olyan rendet, mint te.


394.  Megkülönböztetés.
Megkülönböztetés, szakértelem, hozzáértés, tudás, ismeret; bírálat, szőrszálhasogatás, jellemzés.
Megkülönböztet, ért hozzá, érti a csíziót, ismer, bírál; jellemez, apróra ismeri minden csínját-bínját, tudja a nyitját.
Megkülönböztető, szakértő, hozzáértő, bíráló, szőrszálhasogató, jellemző.

395.  Mérlegel. Mérlegel, latolgat, taksál, latra vet, fontolgat, megfontol; mér, kimér, megmér, méreget, mértékel, meghány-vet = minden oldalról fontolóra vesz.
Számba vesz, tekintetbe vesz, tekintettel van, számol a körülményekkel, számot vet, számításba vesz, ügyel, ügyet vet rá, figyelembe vesz, nem hagyja figyelmen kívül, azt tekinti, hogy...; figyelemre méltat.
Tekintetbe, számba, számításba, figyelembe véve; tekintve, hogy...; tekintettel arra, hogy...
Mérlegelés, latolgatás, megfontolás, fontolgatás; mérés, mértékelés; mérték; méret; mértan; mérnök.

396.  Bizonyít. Bizonyít, bizonygat, bizonyságot tesz, beigazol, tanúságot tesz, tanúskodik, kimutat, megállapít, következtet, állít, hitelesít, értelmez, kimagyaráz, helyes világításba helyez; hivatkozik.
Bizonyítás, bizonyság, beigazolás, hivatkozás, tanúság, tanúskodás, kimutatás, megállapítás, állítás, hitelesítés, következtetés; értelmezés, magyarázat, felvilágosítás, megvilágítás, adat, bizonyítvány, bizonylat, bizonyíték.
Bizonyos, világos, helyes, kétségbevonhatatlan; hiteles, megdönthetetlen; bizonyos, mint a halál, mint a kétszer kettő négy; megcáfolhatatlan.
Bizonyosan, világosan, helyesen, kétségkívül, kétségtelenül; következésképp, tehát, ennélfogva, ennek alapján.

397.  Cáfol. Cáfol, cáfolgat, megcáfol, rácáfol, megdönt, halomra dönt; meghazudtol, letorkol, elnémít, ellentmond, ellenvet, ellenez, visszautasít; szaván fogja.
Cáfolat, meghazudtolás, letorkolás, elnémítás; ellentmondás, ellenvetés, ellenzés, visszautasítás, óvástétel.
Ellentmondó, ellenkező, össze nem egyeztethető; nincs beigazolva.
De, hanem, bár, ámbár, habár, ellenben, azonban, holott.

398.  Minősít. Minősít, körülír, valaminek nevez, értékel, föltételez.
Minősítés, körülírás, elnevezés, értékelés, föltétel, mérv.
Mérvadó, döntő; feltéve, feltételesen, mégis, dacára, mindenesetre.

399.  Lehet. Lehet, meglehet.
Lehetőség, kivihetőség, eshetőség.
Lehető, lehetséges, kivihető, elérhető, nyélbe üthető, nem lehetetlen, remélhető.
Lehetőleg, talán, tán, esetleg, eshetőleg, remélhetőleg, körülmények közt.

400.  Lehetetlen. Lehetetlen, kivihetetlen; reménytelen; képzelhetetlen, elképzelhetetlen, teljesíthetetlen.
Lehetetlenség, kivihetetlenség, reménytelenség, képzelhetetlenség.
Nincs kilátás, nincs remény, nem képzelhető, nincs lehetőség, nincs rá eset, nem lehet. Semmi szín alatt, semmiképp, semmi esetre.

0 Comments:

Post a CommentÚjabb bejegyzés Régebbi bejegyzés Főoldal