.
Hogy ne érje szó a ház elejét

A ‘szó’ többes számának két változata van: szók és szavak. Gyakrabban a ‘szavak’ változatot használjuk, ám egyes esetekben a többes szám a ‘szók’ alak is lehet (például a névszók, határozószók, mondatszók összetett szavakban).
Az alakváltozatok közül mindkettő előfordulhat például a következő kifejezésekben: szerelmes szókkal/szavakkal, indulatos szókkal/szavakkal.

Lásd: Magyar nyelvhasználati szótár 2007: 219.AZ OLDAL FELTÖLTÉS ALATT!
Elnézést mindenkitől a ritka frissítésekért, de oly nehezen veszem rá magam a szkennelésre...

361.  Átlátszó. Átlátszó, áttetsző, fény átbocsátó, tiszta, kristálytiszta, üveges. Átlátszóság, áttetszőség, tisztaság.
Üveg, üveglencse, kristály, víztükör, tiszta égbolt.
Átlátszik, áttetszik, át csillog.

362.  Homályos. Homályos, nem átlátszó, nem áttetsző, némileg áttetsző; ködös, felhős, szürke, borús, zavaros.
Ködös nap; felhős ég; zavarosban halászni.

363.  Szín. Szín, színezet, színárnyalat.
Festék, festőanyag, máz, kendőzőszer, bécsi rongy.
Színes, színezett; festett, mázolt, kendőzött.
Színez, fest, bemeszel, bemázol, kendőzi magát, keni-feni magát.
(A ló sokféle színeit lásd alatt.)
Mázoló, színező, festő.
Színezés, festés, mázolás, kendőzés.

364.  Színtelenség. Színtelenség, sápadtság, színehagyottság, fakóság.
Színtelen, halvány, sápadt, színehagyott, szederjes, fakó, elfakult.
Színét veszti, sápad, elhalványodik, elsápad, fakul.

365.  Fehér. Fehér, fejér, hófehér, krétafehér, tejszínű, Liliomfehér; fehéres; ősz, galambősz.
Fehérít, bemeszel, fehérre mázol.
Fehér az ártatlanság színe.
Fehérszik, őszül.

366.  Fekete. Fekete, koromfekete, szénfekete; feketés; sötétbarna, barna; bogárszemű, hollófürtű.
Korom; szén; ébenfa; bakacsin; holló; néger; ördög; éj.
Befeketít, feketére mázol.
Az Ördög sem olyan fekete, mint amilyennek festik. Fekete lelkű. Befeketít.
Fekete a gyász színe.
Feketedik, megfeketedik, bekormosodik. Feketéllik.

367.  Szürke. Szürke, acél-, ólom-, galambszürke.
Szürkés, őszülő, ősz, deres.
Szürkület, hajnal, esthajnal.
Szürke ló, szürke szamár.
Szürkeség. Szürkül a haja. Deresedik.

368.  Barna. Barna, sötétbarna, világosbarna, barnás; gesztenye-, dió-, olajbarna, napbarnított, lesült; bronzszínű; májfoltos, szeplős.
Barnul, barna lesz, lesül a napon.
Barnít, barnára v. bronzszínűre mázol.
Barna a fajmagyar hajzata.

369.  Vörös. Vörös, veres; vér-, rubin-, skarlát-, haragos-, rák-, rézvörös; piros, tulipiros, rózsás, rózsaszínű, pirosas; rőt, vörhenyes, vöröses.
Hajnalpír; szégyenpír; pirosító.
Elvörösödik, vöröslik, vörösödik, elpirul, kipirul, pirosít, piroslik, pirosodik.
Vörös a vér, a tűz színe. Rózsás arc, ajak.
Vörös kutya, vörös ló, vörös ember, egy se jó.

370.  Zöld. világos-, sötét-, fű-, olajzöld. Zöldes, zöldbe játszó.
Zöld: a lomb, levél, fű, epe.
Zöldell; kizöldül, zöldül, elzöldül; zöldre mázol.
Zöldeket beszél = bolondokat beszél.
Zöld a remény színe.


371.  Sárga. Sárga, sárgás.
Sárgaság; sáfrány, okker, kanárimadár, borostyánkő, citrom, narancs, tengeri.
Megsárgul, sárgásodik, sárgállik, sárgaságba esik.
Sárga az irigység színe. A sárga (ló).
Szőke, szöszke, hirtelenszőke, lenszőke, kenderhajú, csepűhajú.

372.  Ibolyaszín. Ibolyaszínű, violaszínű, lila, szederjes, szilvakék, kékesvörös; bíborszín.
Fejedelmi bíbor; bíboros.

373.  Kék. Kék, kékes, égszínkék, azúrkék, indigókék, berlini kék, hupikék, párizsi kék.
Kék szemű, kökényszemű, csókaszemű, savószemű.
Kék a hűség színe.
Kökényszemű = sötétkék szemű; csókaszemű = kék szemű barna ember; savószemű = nagyon világos kék szemű.

Kékellik, kéklik, kékül. Kékít, kékítő.

374.  Narancsszínű. Narancsszínű, sötétsárga, sárgarézszín.

375.  Tarka. Tarka, tarkabarka, tarkázott, tarkított, tarkás, cifra, sokszínű, iromba (macska), ordas (farkas), kendermagos (tyúk), pettyegetett (tyúk), babos (kendő), pettyes, pettyezett.
Tarkaság, sokszínűség, cifraság, petty, pötty.
Tarkít, tarkáz, cifráz, pettyez.
Tarkul; tarkállik.

376. Lát. Lát, meglát.
Néz, pillant, tekint, szemlél, nézeget, szemügyre vesz, rászegezi szemét v. tekintetét, szemmel tart; körülnéz, körüljártatja szemét, révedez; bámul, bámészkodik, mereszti szemét; pislog, passog, hunyorít, hunyorgat; kacsint, sunyit, kandikál. kukucskál; kancsalít; sandít, bandzsít.
Meglát egy határozott tárgyra vonatkozik (ném. erblicken).
Pl. Szülőföldem szép határa, meglátlak-e valahára?
Azért mentem, mert megláttam, hogy odabenn szép leány van.
Lát nem vonatkozik szükségképp egy határozott tárgyra, hanem gyakran a szem észrevevő képességét fejezi ki csupán.
Pl. Itt oly sötét van, hogy nem látok semmit (ném. sehen).
Átvitt értelemben = tapasztal.
Pl. Látod, látod, milyen bajba keveredtél könnyelműséged által!

Néz (ném. schauen) és tekint (ném. blicken) kül. a nézés irányát emelik ki; pillant ezenkívül a szem irányításának időpontját is.
Szemlél, nézeget, szemmel tart, szemügyre vesz, rászegezi szemét v. tekintetét a nézés hosszabb és behatóbb voltát fejezik ki.
Pl. Kinéztem az ablakon az utcára.
Amint odapillantok, rögtön ráismerek régi barátomra.
Örömmel szemléli a deli vitézeket.
Az idegenek kíváncsian nézegettek, tapogattak mindent.
Szemmel tartottam a jómadarat; láttam hogy szökni akar.

Napóleon oly áthatóan tudott tekinteni, hogy a legbátrabb vitéz is megrendült, ha a vezér rászegezte szemeit.
Körülnéz (ném. umherblicken), körüljártatja szemeit = forgatja szemeit a szemhatár minden irányában, hogy teljes tájékozódást szerezzen magának.
Pl. És amint körülnéz a víg csemetéken, sötét arcredői elsimulnak szépen.
Révedez = félénken körülnéz.

Bámul, bámészkodik, mereszti szemét = lát is, néz is, de nem fogj a f el a látottakat (ném. anstaunen, anglotzen, anstarren).
Pislog (ném. blinzeln) = a rendesnél gyorsabban csukja és nyitja szemét, mert bántja az erős fény.
Hunyorít, hunyorgat (ném. zwinkern) = kifejezésteljesen néz valakire és aztán lecsukja szempilláit, ily módon titkos jelt akarván adni a másiknak.
Kacsint = oldalt vet pajzán.pillantásokat; sunyit (ném. seitwärts schielen) = alattomos, ravasz módon pillantgat oldalt; kandikál v. kukucskál = rejtett helyről gyakran és kedvesen kinézeget.
Kancsalít, sandít, bandzsít = a két szem tengelye nem lévén párhuzamos, hanem az orr felé összehajolván, kellemetlenül néz.
Pl. Kancsal, sanda, görbe szemmel néz = irigy szemmel néz. Nem oda vág, ahova néz.
Szem, szemgolyó, a látás szerve, jó szem, éles szem. Látóka (tréf.).

Szemes, élesen látó. Szemesnek áll a világ. Fölnyíltak a szemei. Szemeiről leesett a hályog.
Látás, látóképesség, szeme világa, éleslátás, nézés, tekintet, pillantás, szemlélet, szemlélődés, nézegetés, szemmel tartás; révedezés, bámulat, bámészkodás; pislogás, pislantás, hunyorítás, hunyorgatás; kacsintás, sunyítás, kukucskálás; kancsalítás, sandítás, bandzsítás.
Szempont, nézlet, nézet.
Néző, szemlélő, szemtanú. Vő. 379.

377.  Vak. Vak, vaksi, világtalan, megvakult, megvakított.
Vakon, behunyt szemmel, vaktában.
Vakság, világtalanság; elvakultság; megvakítás.
Vak = nem lát; megvakul; vakoskodik = mintha vak volna, behunyja, beköti szemeit; elvakít, megvakít; port hint szemébe; orránál fogva vezeti.
Vak vezet világtalant. Kiszúrta a szemét egy pár garassal = kevés pénzzel rászedte, kijátszotta.

378.  Gyönge látás. Gyönge látás, rövidlátás, távollátás, kettőslátás, szemkáprázat, félszeműség; színvakság; illúzió.
Rosszul lát, el van kápráztatva; káprázik a szeme.
Elkápráztat; szemfényvesztés.

379.  Szemtanú. Szemtanú, néző, fültanú, tanú, hallgató; jelenlévő, jelen volt.
Tanúság, szemtanúság, fültanúság, jelenlét, nézőség, hallgatóság.
Tanúskodik, tanúsít, tanúságot tesz, vall, tanúvallomást tesz.
Tanúskodás, tanúságtétel, tanúvallomás, Saját szememmel láttam, saját fülemmel hallottam.

380.  Feltűnő. Feltűnik, felötlik, szembetűnik, szembeötlik, szembeszökik, kirí, szemet szúr.
Feltűnés, szembetűnés, szembeötlés, szembeszökés, tünemény.
Feltűnő, felötlő, szembetűnő, szembeötlő, szembeszökő, megkapó, tüneményes, tüneményszerű, kirívó, rikító, szemet szúró, nyilvános.
Feltűnően, szembeszökőleg, megkapóan, kirívólag; mindenek szeme láttára, nyilvánosan, nyilvánvalólag.

381.  Rejtett. Láthatatlan, észrevehetetlen, észre nem vett, eltűnt, rejtett, rejtőző, titkos, szem nem látott, soha nem látott; ködös, homályos, elmosódó, fátyolozott, felismerhetetlen.
Láthatatlanság, rejtelem, titok, homály; dugáru, csempészett portéka; csempészet, csempészés; dugárus, csempész.
Rejlik, rejtőzik, rejtőzködik, el van rejtve, el van dugva; az isten háta mögött van.
Rejt, elrejt, eldug, dugdos, csempész.
Alattomban, suttyomban, kéz alatt, négyszemközt, egész csendben, feltűnés nélkül, észrevétlenül, egymás közt, titokban, titkosan, lopva, orozva, dugva.

0 Comments:

Post a CommentÚjabb bejegyzés Régebbi bejegyzés Főoldal