.
Hogy ne érje szó a ház elejét

A ‘szó’ többes számának két változata van: szók és szavak. Gyakrabban a ‘szavak’ változatot használjuk, ám egyes esetekben a többes szám a ‘szók’ alak is lehet (például a névszók, határozószók, mondatszók összetett szavakban).
Az alakváltozatok közül mindkettő előfordulhat például a következő kifejezésekben: szerelmes szókkal/szavakkal, indulatos szókkal/szavakkal.

Lásd: Magyar nyelvhasználati szótár 2007: 219.AZ OLDAL FELTÖLTÉS ALATT!
Elnézést mindenkitől a ritka frissítésekért, de oly nehezen veszem rá magam a szkennelésre...

241. Szállítóeszköz. Szállítóeszköz; szekér, fuvarozószekér, ekhós kocsi, teherkocsi, taliga; targonca; kordé.
Kocsi, hintó; díszkocsi, bérkocsi; fogat, vadászkocsi, homokfutó.
Atyafitagadó = gig (Szegeden).
Szán; gyaloghintó; saroglya, Szent Mihály lova.
Vasúti, közúti, villamoskocsi.
Vő. 236, 238,242.

242. Hajó. Hajó; hajócska, sajka, lélekvesztő, csónak, ladik; komp; naszád, gálya; bárka, vitorlás hajó, gőzhajó, hadihajó stb.
Léghajó, sárkány.

243. Sebesség. Sebes, fürge, mozgékony, gyors lábú; friss, serény, gyors, rohamos, tűzrőlpattant.
Pl. Gyors a madár, gyors a szélvész, gyors a villám,
De az alföldi betyár, az még gyorsabb ám. (Petőfi.)

Tűzrőlpattant menyecske.
Sebesség, gyorsaság, fürgeség, mozgékonyság, frissesség, serénység, sietség, futás, szaladás, iram, iramodás, nyargalás, rohanás, kirohanás, roham, vágtatás, repülés.
Siet, fut, szalad, iramodik, gyorsul, rohan, kirohan, nyargal, vágtat, repül.
Sebesen, gyorsan, fürgén, mozgékonyán, sietve, futva, frissen, serényen, nyargalvást, szaladva, rohanva, vágtatva; iramodással, lóhalálában; ha törik-szakad.

244. Lassúság. Lassú, lomha, fáradt, nehézkes, kényelmes, kényelemszerető, késedelmes, lusta; maradi, csoszogós, totyakos.
Lassúság, lomhaság, fáradtság, kényelmesség, késedelem, lustaság, nehézkesség.
Lassan jár, ballag, elballag, billeg-ballag, bandukol, baktat, bakdácsol.
Kül. fáradt emberről, lóról mondják.
Cammog, totyog, totyakol; csoszog; vánszorog.
Pl. Cammog a medve. Az öreg odatotyakolt.
Csoszogó léptek = ném. schlürfende Schritte. Vánszorog = ném. sich dahinschleppen.
Mászik, csúszik; késedelmeskedik, lustálkodik; elmarad, elvánszorog; lassít, lassúdik.
Lassan, vontatva, nehézkesen, lomhán, lustán, nagy nehezen, ímmel-ámmal; majd ráérünk arra még.
Pató Pál = maradi magyar ember.
Csigabiga; lajhár.
Lassan járj, tovább érsz.

245. Lök. Lök, lökdös, ellök, meglök, lökdösődik, oldalba lök, döf, meglódít, taszít, megtaszít, taszigál, taszigálódik, tuszkol, kituszkol v. betuszkol, lódít, ellódít.
Lökés, lökdösődés, lódítás, taszítás, taszigálás, tuszkolás, rázás.
Lódul, meglódul, lendül, taszigálódik.
Meglódulás, lendület.
Dob, dobál, dobálgat, dobálódzik, vet, hány, hajít, hajigál, hajigálódzik, röpít.
Dobás, dobálás, dobálódzás, hajítás, hajigálás, röpítés.
Odaüt, odavág, odacsap, odalapít, földhöz vág v. teremt v. ver v. csap; falhoz vág v. csap v. röpít v. mázol.
Ütődik, beleütődik, nekimegy, nekilódul, nekiszalad, belebotlik, megbotlik benne, hozzáverődik, hozzávágódik.
Odavágódik, ellódul, odacsapódik, beleütközik, ellökődik, összeütközik.
Ütközés, összeütközés, ütközet, ütődés, ütköződés.
Hint, behint, meghint, hinteget, szór, szórogat, szétszór, szerteszór.
Szóródik, szerteszóródik; szórakozik.
Szórakozott; szórakozottság (átv.).
Tol, tologat, eltol, félretol, tuszkol, kituszkol, eltaszít, előretol, elterel, hárít, elhárít, félrehárít, hárintgat, eltávoztat.
Tolás, eltolás, tuszkolás, elhárítás.
Tolong; tolongás.
Verdes, csapkod, csapdos, sulykol, paskol.
Sulykol = mosáskor lapát alakú nehéz fadarabbal, vagyis sulyokkal a fehérneműt paskolja.
Verdesés, csapkodás, csapdosás, paskolás, sulykolás.
Kopog, kopogtat, kocogtat; vereget, ütöget; kiporol.
Kopogás, kopogtatás, kocogtatás; vállveregetés, ütögetés, kiporolás.
Terel, terelget, hajt (nyájat); hajt lovat (a kocsis).
Terelés, terelgetés, hajtás.
Űz, űzőbe vesz, kerget (vadászaton), hajt, hajszol, felhajszol, kergetőzik, sza-lajt, szalaszt, elűz, megszalaszt, hesseget, megugraszt, illaszt, záhol, hajkurász.
Űzés, kergetés, hajtás, hajsza, hajszolás, hajcihő, megszalasztás.
Pl. Űzött vad; halálba kerget; fölhajszolt vad.
Vö. 308, 677.

246. Visszahatás. Visszahatás; reakció; összeütközés, visszautasítás, visszalökés; visszhang; rugalmasság.
Visszahat, összeütközik, visszhangzik.
Pl. Ahogy bekiabálnak az erdőbe, úgy hangzik onnan vissza.
Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten.

247. Irány. Irány; útirány, út; irányzat; irányzás, cél.
Irányít, vezet, vezérel, vezényel, irányt mutat, irányoz, céloz, célba vesz.
Irányul, irányt kap, követ. Irányzatos, célzatos; célszerű.

248. Eltérés. Eltér, letér, kitér, irányt változtat, elfordul, eloldalog, megfordul.
Eltérít, elfordít, megfordít.
Kitérő, váltó (vasúton); általút, keresztút.
Eltérés, letérés, kitérés, irányváltoztatás, elfordulás, megfordulás.
Pl. Pál fordulása. Az elvek szögre akasztása. Reakció. Megfordítja a nyársat.
Eltérőleg, másként.

249. Hátrál. Hátrál, meghátrál, megfutamodik, visszahökken, visszafordul, hátat mutat v. fordít, visszavonul, visszahúzódik.
Meghátrálás, megfutamodás, futás; visszafordulás.
Visszavonulás, visszahúzódás, visszatérés, visszaesés.
Vissza, hátra.
A szekér v. a hajó fárol.

250. Húz. Húz, vonszol, vontat; húzgál. Von, vonz.
Húzás, vonszolás, vontatás; huzavona. Vonzás; vonzalom (átv.).
Ránt, rángat, rándít, ráncigái, megránt, cibál, cibálgat, húzgál; pedz, csipkéd; megráncigáí, megtépáz, megcibál.
Rángatás, rángás, rángatódzás, ráncigálás, pedzés.
Pl. Ráncigálja a vállát. Cibálja a haját, a fülét. A hal pedzi a csalétket.

251. Közelít. Közeledik, közeleg, közelebb jön, idébb jön, jő, eljön, idejön, jövőfélben van, erre jön, errefelé tart v. hajtv. húzódik v. indul; idább kerül lépteit ide irányozza.
Közeledés, megközelítés, jövetel, jövet.
Közel, megközelítés, jövetel, jövet.
Közel, megközelítőleg, körülbelül.
Közelgő, jövő, közeledő, megközelítő.

252. Távozik. Távozik, távolodik, elmegy, elvonul, elfut, elmenekül, visszavonul, futásnak ered, megszökik.
Elhagy, odahagy, otthagy, átköltözik, megválik, elválik, elszakad, átáll, áttér, magára hagy, árván hagy, cserbenhagy, átpártol, .otthagy a faképnél, kilép, elbúcsúzik, búcsút vesz, elrepül, elszáll, ellebben, szárnyra kel.
Oson, eloson, suhan, elsuhan, ellopódzik, átsikamlik, elsurran; tovalebben, eltűnik, lábujjhegyen megy, elsompolyog, elsomfordál.
Elsompolyog, elkotródik, elsomfordál = megszégyenítve ellopódzkodik.
Elillan, elszökik, megszökik, szökdös, szökik, elpárolog, ellopódzkodik, elbujdosik, elbúvik, elrejtőzik, hír nélkül távozik; azt se mondja: befellegzett; búcsút vett a kapufélfától, hűlt helye lett, hűlt helyét találták, illára vette a dolgot.
Bujdosik, bujdosóvá lesz, bujdosóba megy, bujkál, fejét bujdosásnak adja, világgá megy, nyakába veszi az országot, földönfutóvá lesz; illa berek, nádak, erek!
Távozás, elmenetel, elvonulás, menekülés, futás, visszavonulás, eltűnés, elrepülés, szárnyra kelés; áttérés, megszökés, átköltözködés.

253. Gyülekezés. Gyűl, gyülemlik, gyülekezik, összesereglik, sereglik, összejön, csoportosul, összeverődik, felszaporodik; felgyűlik; gyűlésezik.
Sokaság, tömeg, sereg, népözön, népáradat, zöm, rakás, csoport, csapat, raj, gyülekezet, csoportosulás, csoportozat; gyűlés.
Sok, megannyi, sokan, számos, nagyszámú, tekintélyes számú, bokros, nem kevés, sokszoros, feles számú, tömérdek, töméntelen, tenger, tengernyi, tengersok, számtalan, megszámlálhatatlan; annyi, mint a bűn, mint a gomba, mint a sáska, mint a csillag az égen, mint ahány homokszem, vízcsepp a tengerben.
Tömegesen, seregesen, csapatostul, csapatonként, seregestül, sűrűn, százával, ezrével, halomszámra; tömött sorokban, rendekben; sáska módjára, gomba módra, ember hátán ember.
Gyűlés, gyűlésezés, gyülekezet, összejövetel, csoportosulás, összeverődés.

254. Szétoszlás.
Szétoszlik, eloszlik, feloszlik; oszladozik, szétmegy, eltér, letér; elágazik; utat téveszt, célt téveszt, másfelé húz.
Szétoszlás, oszladozás; elágazás, szétágazás, eltérés; nézeteltérés, véleménykülönbség.
Elágazó, oszladozó, szétágazó, eltérő; célt tévesztő.

255. Megérkezés. Megérkezik, érkezik, megjelen, megjön, odajut, célhoz ér, odaér, belép, beköszönt, beállít, bevetődik, betoppan, ott terem.
Vissza: tér, kerül, jön.
Megérkezés, érkezés, visszajövetel, visszautazás, visszamenés, megjelenés, belépés, betoppanás; visszajövet, visszamenetel. Itthon, család körében.

256. Elutazás. Elutazik, útra kel, kivándorol, elszökik, eltávozik, otthagy, felkerekedik, megy, elmegy, kimegy, kiteszi v. kihúzza lábát a házból, elsétál, ellábal, elinal, eleblábal, elkutyagol, eltakarodik, elhordja magát.
Elutazás, távozás, kivándorlás, megszökés.
Elinal, ellábal és elkutyagol: népiesen és tréfálkozva.

257. Belép. Belép, bejön, behatol, benyomul, bevonul, betör, beront, berohan, befurakodik, betolakodik, beférkőzik, betorkollik.
Vö.716.
Belépés, bejövetel, behatolás, benyomulás, bevonulás, betörés, befurakodás, tolakodás; torkolat.
Belépő, bejövő, behatoló, benyomuló, bevonuló, betörő, befurakodó.

258. Kilép. Kilép, kijön; kiszivárog, kifolyik, átszűrődik.
Kiönt, kifolyat, átszűr.
Kilépés; kijárat, kivezető út, torkolat.

259. Befogad. Befogad, beenged, bekap, nyel, táplálkozik; eszik, étkezik, falatoz, jóllakik; lakmároz, lakomázik, ellakja a tort, szemelget, eszeget, eddegél, majszol, kanalaz.
Eszik a legáltalánosabb kifejezés; falatoz már leírja az evés cselekvését mozzanatról mozzanatra; jóllakik a bevégzett evést jelenti; lakmároz, ellakja a tort a lakoma bőségét jelentik; szemelget stb. az evés aprózását jelentik, különösen gyermekekre vonatkozólag.
Jóllakik, (ném. sich satt essen); lakomázik, lakmározik (ném. tafeln, sich gütlich tun).
Fal, zabál, pofáz, tömi magát, bekap, befal, bevág; habzsol, lefetyel (a kutya); dobzódik, tömi a hasát, bendőjét (ném. fressen). Zabál + nagyon sokat eszik, nem törődve az étel finom v. kevésbé finom ízével; fal, az evés mohóságát festi; pofáz és töm a felduzzadt pofára vonatkozik; bekap, befal, bevág nagy mennyiségű étel hirtelen való eltüntetését; habzsol folyékony ételnek-italnak nagy zajjal való lény élését festi; lefetyel + habzsol, a kutyáról mondatik.
Lakomázik, lakodalmat ül v. csap, vendégséget csap, vendéget lát, vendégeskedik.
Felemészt, megemészt, elkölt, felfal, elnyel, lenyel, behörpint, kiissza.
Rág, rágcsál, rágicsigál, rágódik, megrág, összerág, fogai közt ropogtat; összeharap; kérődzik.
Étkező, étkes, evő, faló; rágcsáló, rágó.
Befogadás, nyelés, táplálkozás, evés, ivás, evés-ivás, falatozás, lakmározás, étkezés, szemelgetés.
Eszegetés, majszolás, kanalazás, falas, zabátás, pofázás, habzsolás, dobzódás, lakomázás, vendégeskedés.
Felemésztés, megemésztés, felfalás, elnyelés, behörpintés.
Iszik, iszogat; ivásnak adta magát; részegeskedik, jót húz belőle, nagyot iszik belőle; tütükél, iddogál, szopogat, szörpölget, szürcsöl, teázik, teázó, hörpint.
Tütükél, gyermeknyelven van mondva.
Szopogat, szörpölget, szürcsöl nagyon apró kortyoknak vontatott, figyelmes ízlelgetését fejezi ki; hörpint, egyes kortyok lenyelését.
Vö. 260.

260. Táplálék. Táplálék, étel, eledel, eleség, étek, ennivaló, harapnivaló, betevő falat; a főzte, elemózsia, étel-ital, élelem; élelmiszer, tápszer; hús, pecsenye, kenyér; mártás; tej.
Tréfás, népies elnevezések:
Sárkánylé = meleg vízzel elegyített tej; bikatej = káposztalé; árvaleves vagy suszterkávé = vékony rántott leves; abrakcipó = zabkenyér; vízenballagó = galuska; rongyosbugyogó = forgácsfánk; szegényvitéz = kirántott zsömlyeszelet; pukkantott málé = pattogatott kukorica; jégen sült hurka = szalámi; suszterfánk vagy svábtök = főtt burgonya; tótfánk = sült burgonya; zsidó szalonna = vöröshagyma.
Takarmány, abrak, fű, sarjú, széna csalamádé, kukorica, korpa, szecska, moslék = négylábú háziállatok eledele.
Táplál, etet, itat, étet-itat, élelmez, vacsorái, megszoptat, megvendégel, meg-traktál, feltálal, tálal; terít, megetet, megtöm (libát), hizlal; vet neki magot, koncot, csontot, falatot; megitat, abrakol.
Táplál - feltálal kül. az emberre vonatkozik; megetet - megabrakol az állatokra vonatkozik.
Élelmezés; etetés-itatás, tálalás; reggeli, ebéd, vacsora. Vö. 259.

0 Comments:

Post a CommentÚjabb bejegyzés Régebbi bejegyzés Főoldal