.
Hogy ne érje szó a ház elejét

A ‘szó’ többes számának két változata van: szók és szavak. Gyakrabban a ‘szavak’ változatot használjuk, ám egyes esetekben a többes szám a ‘szók’ alak is lehet (például a névszók, határozószók, mondatszók összetett szavakban).
Az alakváltozatok közül mindkettő előfordulhat például a következő kifejezésekben: szerelmes szókkal/szavakkal, indulatos szókkal/szavakkal.

Lásd: Magyar nyelvhasználati szótár 2007: 219.AZ OLDAL FELTÖLTÉS ALATT!
Elnézést mindenkitől a ritka frissítésekért, de oly nehezen veszem rá magam a szkennelésre...

261. Kiválaszt. Kiválaszt magából, verejtékezik, izzad, csurog róla az izzadság, át van izzadva; egy víz, csupa víz vagyok.
Kiüt v. kigyöngyözik rajta a veríték.
Kilehel, nyálaz, kiköp; köp, köpdös, köpköd, leköp; könnyez, könnyeket hullat.
Verejték, izzadság, izzadmány; köpet, váladék, nyál, lehelet, könny, vérömlés.
Verejtékes, izzadt, nyálas, könnyes.

262. Tölt, olt. Olt, beolt, beléje olt, ojt, beojt, belecsepegtet, beleplántál, tölt, beletölt, megtolt, telít, beletöm, belelövell; tűzköd; zsúfol, bemárt, füröszt; csávái, csáváz, megfüröszt.
Oltás, beoltás, betöltés, telítés, bemártás, megfürösztés.
Telt, tele, teli, telides-teli, színig van, színültig van, csordultig van, teljesen megtelt, meg van töltve, zsúfolásig tele, tömve van.
Telt palack; a pohár csordultig van; a színház megtelt, tömve van, zsúfolásig tele van.
Telítődik, megtelik.

263. Kiszorít. Kiszorít, kifacsar, présel, kiprésel, sajtol, kisajtol, kivasal, kinyom, sutul.
Kihúz, kivon, szipolyoz, szivattyúz, kiszop, kiönt, lecsapol, csapra ver, csapol.
Eltávolít, elhelyez.
Kivonat; csapolás, lecsapolás, szivattyúzás, szipolyozás.

264. Áthatol. Áthatol, átjár, felszúr, feltűz, feltűzdel, felnyársal, felspékel, nyársba húz, karóba húz, átszúr, átfúr, keresztülszúr, átdöf, átszegez; utat tör; keresztülvágja magát, áttörtet.
Áthatolás, áttörés, áttörtetés; átjárás, alagút.
Át, által, keresztül, keresztül-kasul.

265. Túlkapás. Garázda, duhaj, garázdálkodó, féktelenkedő, rakoncátlan, erőszakos, erőszakoskodó, zsarnok; hatalmaskodó, basáskodó, kényúr, önkényeskedő, vaskezű; szabadonc.
Túlkapás, erőszak; erőszakoskodás, erőhatalom, hatalmaskodás, basáskodás, ököljog, zsarnokság, önkény, vaskéz, garázdálkodás, rakoncátlankodás, duhajkodás.
Garázdálkodik, duhajkodik, rakoncátlankodik, féktelenkedik, erőszakoskodik, basáskodik, hatalmaskodik, zsarnokoskodik.

266. Megrövidítés. Megrövidít, levon, kisebbít, összevon, leszállít, lefokoz, alacsonyít.
Megrövidítés, levonás, összevonás, kisebbítés, leszállítás, lefokozás.

267. Felemelkedik. Felemelkedik, feláll, felszáll, felrebben, felrepül, magasra tör, felmászik, felkúszik, hág, felhág, fellép, felmegy.
Fel, felfelé, magasba, magasra, ég felé.
Ugrik, ugrál, ugrálgat, ugrándozik, táncol, fincál, táncolgat; felléptet.
Ugrálás, ugrálgatás, ugrándozás, fincálás, táncolgatás.

268. Leszáll. Leszáll, alászáll, leereszkedik, lebocsátkozik, apad, lejön, lelép; leugrik; leül, leguggol, lekuporodik, lefekszik; legurul, leesik, lezuhan, lehull, lebukik, dől, ledől lefordul (lóról, székről), leszédül, lehanyatlik; pottyan, lepottyan, lepotyog, (tréfásan).
Süllyed, lesüllyed, alásüllyed, süpped, besüpped, beszakad, lemerül, alámerül.
Leszállás, lejövetel, leereszkedés, apadás, süllyedés, süllyedtség; lelépés; beszakadás, leugrás, leülés, leguggolás.
Le, lefelé, alá.
Csúszik, siklik, sikamlik, megcsuszamlik, megcsúszik, elsiklik, kisiklik.
Megcsuszamlik - kisiklik = lába hirtelen csúszni kezdvén, egyensúlyát veszti.
Kisiklik = kül. a vasúti kocsi kereke a sínről oldalt lecsúszik.
Rogy, rogyadozik, lerogy, leroskad, összeroskad, összerogy, leszédül, lehanyatlik, ájul, ájuldoz, elbágyad, elájul, elalél, ájuldozik, leroggyan; rogyóban, roskadóban van; öszenyaklik; lábinai megtántorodtak, ingadoznak, megrokkantak, lecsuklottak.
Ájulás, eszméletlenség; rogyás.
Tipor, letipor, összetipor, tapos, eltapos, tápod, összetapod, teper, legázol.
Lábbal tipor. Törvénytiprás. Becsületébe gázol.
Leszállít, apaszt, lefektet, leejt, ejt, elejt, kiejt, hullat, hullajt, megbuktat, lebuktat, elszór, ledob; lesüllyeszt, lecsúsztat.
Ájult, bágyadt, eszméletlen.

269. Emel. Emel, megemel, épít, építkezik, talpra állít, magasbít.
Fokoz, felfokoz, hatványoz, felemel, felrúgtál, felszöktet, felveri az árat, felcsigáz.
Emelkedik, épül, talpra áll, fokozódik, felszökik, felszökken.
Emelés, építkezés, építés; fokozás, hatványozás, felemelés, áremelés, felrúg-tatás. felcsigázás.
Emelkedés, épület, építészet, emelet, áremelkedés, fokozódás.

270. Lealacsonyít. Lealacsonyít; letesz, levesz, leakaszt, lefektet, levág, ledönt, lenyom, lehajlít, meghajlít.
Meghajlik, térdet v. fejet hajt, földig hajol, hajlong.
Térdel, térdepel, térden áll, letérdel, térdre ereszkedik, borul, esik, roskad, rogy.
Térdelés, letérdelés, térdre borulás, hajlongás, főhajtás, térdhajtás. Térden állva, térdre borulva, esve.

271. Tánc. Tánc, táncolgatás, lejtés.
Táncol; lejt, járja v. ropja v. rakja v. lejti v. táncolja v. cifrázza a táncot; táncolgat.
Pl. Jancsika úgy ropja, ahogy János fújja.
Könnyű Katót táncba vinni.
Megtáncoltatni valakit = (átv.) megleckéztetni, megkínozni, emberségre tanítani.

272. Bukás. Bukás, esés, zuhanás, hullás, potyogás. Bukik, elesik, zuhan, lezuhan, hull, potyog. Elhasal a vizsgálaton = megbukik.
Elhasaltál = megbuktat. Potyog (tréf.).

273. Körforgás. Forog, körben forog, kering, hengereg, gurul, legurul, csavarodik, lehengerül, hempereg; lehengeredik, görög, legördül, gördül, lehömpölyög; örvényei.
Forgat, gurít, gördít, görget, hengerel, lehengerít, csavar, hengerít, hengerget, hömpölyget, motollál; csavargat, sodor, sodorít, sodorint, pödör, pödörít, pödörget (bajuszt).
Forgás, körforgás, keringés, keringő (tánc), gurulás, hempergés, lehengeredés, csavarodás; örvény, forgatag, forgószél.
Forgatás, gurítás, csavarás, hengerítés, motollálás, sodrás.
Csavar, csavarmenet, kerék, tengely, henger, motolla, szélmalom, vízimalom.
Gördülékeny, görgeteg; sodrott, tekergő.

274. Leng. Leng, lengedez, lebeg, lobog, libeg-lobog; hullámzik, ringatózik, himbálódzik.
Pl. Leng az órainga, a zászló, a fátyol; lobog a tűz.
Hullámzik a víz, a kebel.
Ring a bölcső, hintázik, himbálódzik a sajka.
Lenget, lobogtat, ringat, hintáz, himbál.
Lenge, lengeteg, lengő, ringó.
Órainga, hullám, bölcső; hinta; hullámzás, lengés, ringás, ringatás, himbálás.

275. Reng. Reng, rengedez, megrázkódik, megrendül; inog, ing, ingadozik, meginog; dülöng, düléndez, dűl, düledezik, tántorog, megtántorodik; remeg, megremeg; rezeg, megrezzen, megrezdül, reszket; ring, ringatódzik.
Zöttyen, zökken, döccen; kisiklik, kiugrik.
Hadonászik, kapálódzik, rúg, rugdalódzik, rúgkapál, toporzékol, kalimpál.
Rengés, földrengés, fölindulás, rázkódás; ingás, ingadozás, inga; dülöngés, tántorgás, megtántorodás; remegés; rezgés, reszketés; ringás, ringatódzás.
Zökkenés, zöttyenés, döccenés, kisiklás.
Hadonászás, kapálódzás, rúgás, rugdalódzás, toporzékolás, kalimpálás.
Rengő, ingó, ingadozó, ingatag, dülöngő, düledező, tántorgó, remegő, rezgő, reszkető; ringó, ringatódzó, himbáló, hintázó.
Megráz, megrázkódtat, megrendít, megingat, megdönt, megtántorít, megremegtet, megrezegtet, megreszkettet, ringat, himbál, hintáz.
Kizökkent, kiugraszt.
Rázás, megrendítés, megingatás, megtántorítás, megrezegtetés, ringatás, himbálás, hintázás.
Kizökkentés, kiugrasztás.
Falrengető (taps), idegrázó (eset), megreszkettető, ringató, himbáló, hintázó.

2 Comments:

 1. Névtelen said...
  Nem szók, szavak...
  Egyébként jó az oldal.
  von Birken said...
  Kedves Névtelen!

  Ha megnézed az oldal bal fölső sarkában a forrásmű képét, rajta a címet, láthatod, nem írtam el semmit. Nemkülönben a helyesírási szabályzatokban is találhatsz erre vonatkozólag (szók/szavak) bekezdést...

  Egyébként köszönöm.

Post a CommentÚjabb bejegyzés Régebbi bejegyzés Főoldal