.
Hogy ne érje szó a ház elejét

A ‘szó’ többes számának két változata van: szók és szavak. Gyakrabban a ‘szavak’ változatot használjuk, ám egyes esetekben a többes szám a ‘szók’ alak is lehet (például a névszók, határozószók, mondatszók összetett szavakban).
Az alakváltozatok közül mindkettő előfordulhat például a következő kifejezésekben: szerelmes szókkal/szavakkal, indulatos szókkal/szavakkal.

Lásd: Magyar nyelvhasználati szótár 2007: 219.AZ OLDAL FELTÖLTÉS ALATT!
Elnézést mindenkitől a ritka frissítésekért, de oly nehezen veszem rá magam a szkennelésre...

absztrakt - elvont, a valóságtól elvonatkoztatott, abból lényeges jegyei révén kiemelt; a valóságban nem érzékelhető, csak gondolati úton felfogott; ilyen értelemben ellentéte a => KONKRÉT. Absztrakt (= elvont) főnév (pl. nagyság, szerelem, vezetés); absztrakt (= elvontsága miatt nehezen követhető) fejtegetés. - Elvi, elméleti, az adott esettel vagy helyzettel nem foglalkozó. Kálmán már azt hitte, hogy egészen absztrakt térre vonul át az értekezés, ott aztán tág a tér, lehet futni. (Jókai) - Az absztrakt festészet, szobrászat lemond a természeti formák ábrázolásáról, a színeket, formákat az alkotó szándékai szerint csoportosítja. | Igei formája az absztrahál: elvon, elvonatkoztat, a lényegest és általánost emeli ki. | Ennek a tevékenységnek az eredménye az absztrakció. - Voltaképp nyelvünk minden szava, fogalma absztrakció: az asztal szót kimondva nem három- vagy négylábú, nem kerek vagy négyzetes lapú, nem kicsi vagy nagy, ilyen vagy olyan színű egyedi tárgyra gondolunk, csak az elvont lényegére. Sok absztrakcióval dolgoznak a tudományok; a matematika és a filozófia kizárólagosan velük, ¤ Latin eredetű szócsalád (abstrahere: 'elhúz, elvon'), választékos és szaknyelvi szók. 

abszurd - képtelen, lehetetlen, esztelen, ésszerűtlen, kivihetetlen, értelmetlen. Abszurd ötlet, abszurd követelmény, abszurd helyzet. - Az abszurd vers és főleg az abszurd dráma (pl. Ionesco, Beckett, Mrozek színmüvei) szándékolt értelmetlenségükkel, furcsa vagy fejtetőre állított logikájukkal a polgári társadalom és az emberi viszonyok eltorzulását érzékeltetik, ritkán és szélsőséges esetben az emberi lét végső értelmetlenségét sugallják. | abszurdum: képtelenség, esztelenség, értelmetlenség. A bírálatod jogos, de abszurdum, amit a helyzet megoldására javasoltál. - Valamit ad abszurdum visz: önmagában helyes gondolatból kiindulva, de túl merev következetességgel haladva értelmetlen végletig ('képtelenségig') jut. A különféle önsanyargatók (fakirok, => REMETÉK) pl. a mértékletesség elvét viszik ad abszurdum. | abszurditás: valaminek képtelen, esztelen, kivihetetlen volta. Nehezen sikerült meggyőznünk őket a tervezet abszurditásáról. ¤ Latin eredetű nemzetközi szócsalád; absurdus tkp. 'fülsértő, süketítő'. Választékos, ill. szaktudományos szavak; mindennapi nyelvezetben magyar megfelelőiket használjuk inkább.

abúzus - visszaélés (hatalommal, vagyonnal, egészséggel), jogtalan eljárás. ...kárátfogja látni ennek ezután is minden ország, aki ezt az abúzust (ti. a politikába való beavatkozást) a klérusnak (= papságnak) megengedi. (Zrínyi) ¤ Latin szó (abusus), rokona az  => ÚZUS. Választékos, nélkülözhető.

ácsi - állj! megállj! hagyd abba! Eredetileg a cigányzenésznek kiáltották a mulatozók, ha új nótát akartak. ¤ Cigány szó; ma már ritkán használatos.

ácsingózik - áhítozik, sóvárog. Attól féltem, hogy megmérgeznek, akik az örökségre ácsingóznak. (Jókai) - Álldogál, ácsorog. A nyáron éjszaka hosszat ott ácsingózott az ablakom alatt. (Kaffka M.) ¤ Nincs köze az => ÁCSI szóhoz; az áhít és ásít igék rokonságába tartozik, mindnyájukban közös a szájtátást érzékeltető á hang. (=> még ÁHÍTATOS). 'Álldogál' értelme másodlagosan fejlődött ki az ácsorog igével való hangzásbeli hasonlóság folytán.

ad acta - csak az ad acta tesz ('elintézettnek tekint, félretesz, többé nem foglalkozik vele') kifejezésben használatos. Nemcsak hivatalos ügyekre vonatkozólag, tágabb értelemben is mondhatjuk: A népies és urbánus írók hajdani ellentéteit ad acta tette a történelem. (=> URBÁNUS) Eredetileg hivatalos iratra jegyzett utasítás volt: 'irattárba teendő'. ¤ A latin kifejezés annyit tesz: 'az elvégzettekhez', azaz az elvégzett, lezárt ügyekhez (teendő); => még AKTA. Hivatalos szó, a választékos stílusban is helye van.

adaptál - átigazít, más célra való alkalmazáshoz átdolgoz, átalakít. Tanfolyamunkon egy új angol nyelvoktatási módszert használunk, de adaptált f őr mában. Regényt színpadra (filmre) adaptál ( = feldolgoz). | adaptáció: feldolgozás, átdolgozás, átírás. A tévéjáték egy sikeres riportregény adaptációja volt. | adapter: műszaki átalakító berendezés, amelynek segítségével egy gép vagy készülék használati körét bővíthetjük. A tévéadapterrel olyan készüléken is vehetjük a második műsort, amelyet eredetileg csak az első műsorra terveztek; a nagyobb filmméretü (6 x 6-os) fényképezőgép megfelelő adapterrel kisfilmhez is használható. ¤ Latin szó (a. m. 'hozzáalkalmaz'), választékos, de nélkülözhető. (Az adapter angol származék; a műszaki nyelvben használatajogos.) - Ne tévesszük Össze az => ADOPTÁL igével!

adekvát - megfelelő, hozzáillő, odaillő. Nevelési céljainkhoz meg kell találnunk az adekvát eszközöket és módszereket. - Kielégítő, kimerítő. Ennek a különös jelenségnek még hiányzik az adekvát tudományos magyarázata. - Egyenértékű. A fordító sokáig kereste az orosz kifejezés adekvát magyar változatát. ¤ Latin eredetű szó (adaequatus a. m. 'valamivel felérő'); a tudományos szaknyelvekben otthonos, egyébként magyar megfelelői jól helyettesítik.

ad hoc [ejtsd: adhok] - rögtönzött, alkalmi; pillanatnyi, ideiglenes. A kunkapitányság egy ad hoc tisztség a székely lakománál. Minden négy-öt vendég közt ül egy kunkapitány, akit a gazda kér föl e tisztségre... hogy a mellette ülőket kínálgassa, kiszolgálja, töltögessen nekik. (Mikszáth) Ad hoc (= rögtönzött, átmeneti) megoldás; ad hoc (= pillanatnyi, nem kellőképp átgondolt) ötlet. ¤ Latin kifejezés (a. m. 'ehhez'), a választékos és tudományos nyelvben fordul elő.

adjunktus - egyetemi, főiskolai oktatókarban a tanársegédnél magasabb, a  => DOCENsnél alacsonyabb beosztás. Orvosi karon a tanszék helyettes vezetője; kórházban a főorvos helyettese. ¤ Latin szó, a. m. 'hozzácsatolt'.

adjusztál - hozzáigazít, felszerel. A bátyja öltönyeit adjusztálták rá ( = átszabatták). - Feldíszít, díszesen csomagol. Szépen adjusztálva szállították az ajándékkosarakat. - Tréfásan: üt, ver. Agyba-főbe adjusztálta a támadót. - Írják agyusztál alakban is, főleg tréfás értelmében. ¤ Latin eredetű német jövevény; bizalmas hangulatú.

adjutáns - segédtiszt, hadsegéd; katonai főtiszt mellé beosztott alacsonyabb rangú tiszt. ¤ A régebbi katonai nyelvből; végső soron latin eredetű (a. m. 'segítő').


adminisztrál - hivatali ügyeket intéz, szervez, kimutatást vezet. Orvos vagyok, gyógyítanom kellene, nem pedig folyton adminisztrálnom. - Jól adminisztrálja magát: érdemi munkája mellett (vagy helyett) ügyeskedéssel, összeköttetések szervezésével stb. igyekszik érvényesülni. | adminisztratív intézkedés: hivatali vagy hatósági lépés; sokszor rosszalló értelemben is mondjuk: Nem adminisztratív ( = formális) intézkedés kell itt, a bajok gyökerét kell orvosolni. | adminisztráció: hivatali ténykedés, ügykezelés, irodamunka; a papírmunkával foglalkozó személyzet; gyakran szembeállítva a termelőmunkával és a munkásokkal. A vállalat a túlduzzasztott adminisztráció miatt veszteséges. - A sajtónyelvben jelent kormányt, kormányzatot is: A Reagan-adminisztráció (az Egyesült Államokban az elnök egyben kormányfő is). A szó ilyen használata magyarul helytelen. | Az irodai munkát végzők az adminisztrátorok. ¤ Latin eredetű szócsaíád, az administrare ('kiszolgál') ige származékai.

adoma - többnyire ismert személyhez kapcsolódó, mulatságos, kerek történet, amely élőszóban terjed, => ANEKDOTA. ...kedves adomákat mesélget, mint asztalbontás után a múlt század öregurai (Kosztolányi). - Adomázik, adomázgat: társaságban adomákat mesél. ¤ Nyelvújítás kori szó, a lakoma mintájára képezték; az anekdotát nem sikerült kiszorítania, de azért maga is él máig kissé régies, jóízű csengésével.

adoptál - örökbe fogad, törvényesen gyermekévé fogad. Adoptálta feleségének első házasságából való gyermekeit. ¤ Latin szó; mondjuk inkább magyarul. - Ne tévesszük össze az => ADAPTÁL igével!

adresszál - címez. Ma főként átvitt értelemben: A fenyegetés nekem volt adresszálva (= nekem szólt, nekem címezték) ¤ Francia eredetű (adresser: 'irányít, címez'), választékos szó.

adu - kártyajátékban a különböző színek (magyar kártyában piros, zöld, tök, makk, francia kártyában pikk, kör, karó, treff) közül az, amely a többi szín erősebb lapjait is üti. Hogy melyik játszmában melyik szín az adu, abban a játszók a játék elején állapodnak meg (=> LICITÁL). => még LETROMFOL. ¤ Francia eredetű szó: a tóul [ejtsd: átu], azaz 'mindenre' (ti. minden lapra rátehető); élőbeszédben adutt formája is gyakori.

1 Comment:

 1. Free Facebook Likes said...
  Your article helped me to understand the topic well and I would love to share this to my friends. I also love to
  Get Facebook Likes
  Free Facebook Likes
  Get Twitter Followers
  Free Twitter Followers
  Get YouTube Subscribers
  Get Website Traffic
  Get Google Plus Votes
  Free Facebook Subscribers
  Free Google Plus Votes
  Thank you for this and all the best.

Post a CommentRégebbi bejegyzés Főoldal